Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Taxi­sec­tor vraagt fi­nan­ci­ë­le com­pen­sa­tie voor nacht­klok

Be­drij­ven en taxi­fe­de­ra­tie wil­len zelf­de hulp als horeca-uit­ba­ters

- ELIEN VAN WYNSBERGHE

Door de in­voe­ring van de nacht­klok ne­men ’s nachts heel wat min­der men­sen een taxi. Doe daar nog eens de ver­plich­te slui­ting van ca­fés en res­tau­rants bo­ven­op en het is een feit: ook de taxi­sec­tor bloedt. “Er moet een fi­nan­ci­ë­le te­ge­moet­ko­ming ko­men. We kun­nen am­per ons hoofd boven wa­ter hou­den”, klinkt het bij ver­schil­len­de Ant­werp­se taxi­be­drij­ven.

“Wij zijn voor een groot deel af­han­ke­lijk van het ho­re­ca­ge­beu­ren en van toe­ris­me”, zegt Ste­ve Van Aver­maet, zaak­voer­der van DTM Taxi. “Als die sec­to­ren klap­pen krij­gen, geldt dat ook voor ons. Nu komt daar de in­voe­ring van de nacht­klok nog eens bo­ven­op. Waar wij ’s nachts op een week­dag nor­maal twin­tig voer­tui­gen heb­ben rond­rij­den en in het week­end vijf­tig, zijn dat er nu am­per nog twee. Dat doen we om­dat we het toch als on­ze plicht be­schou­wen om nog voor een mi­ni­ma­le dienst­ver­le­ning te zor­gen bij nood­ge­val­len.”

De Bel­gi­sche taxi­fe­de­ra­tie (Fe­bet) heeft haar chauf­feurs na ju­ri­disch ad­vies toe­la­ting ge­ge­ven om ’s nachts te blij­ven rij­den. De sec­tor vindt dat taxi's een open­ba­re nuts­dienst zijn en dus ope­ra­ti­o­neel mo­gen blij­ven. De fe­de­ra­tie vraagt nu aan mi­nis­ter van Zelf­stan­di­gen Da­vid Clar­in­val (MR) eco­no­mi­sche steun voor taxi’s. “We wil­len de­zelf­de hulp krij­gen als de horeca”, zegt voor­zit­ter Kha­lid Ed-Den­guir.

“Het is no­dig om even op ta­fel te klop­pen”, vindt ook Van Aver­maet. “Het is heel moei­lijk voor ons om het hoofd boven wa­ter te hou­den. Ik ken een aan­tal taxi­be­drij­ven in Ant­wer­pen die al kop­je-on­der zijn ge­gaan. Dat is toch een sig­naal dat de nood hoog is om in te grij­pen.”

60% min­der om­zet

Bij Virk Ab­dul, zaak­voer­der van Glo­bal Taxi Ant­wer­pen, is het las­tig om te over­le­ven. “Ik run een klein be­drijf­je. Nor­maal rij­den er ’s nachts zes taxi’s van mij rond. Nu is er geen en­ke­le. Ik draai 60% min­der om­zet in ver­ge­lij­king met vo­rig jaar. Ik werk om mijn kos­ten te kun­nen be­ta­len. Ik heb een beet­je ge­spaard, maar lang houd ik dit niet meer vol. Nog twee, hoog­uit drie maan­den. Dan gaan we fail­liet. Ik hoop echt dat er steun komt”, zegt Virk Ab­dul.

“On­ze chauf­feurs lij­den erg on­der de­ze si­tu­a­tie”, zegt Van Aver­maet. “Een deel van hen staat al sinds het be­gin van de co­rona­cri­sis op tech­ni­sche werklooshe­id.” Eddy Ver­bert (63) is een van de ge­luk­ki­gen die wel nog aan het werk is. Over­dag kan hij wer­ken bij DTM Taxi. “In het be­gin van het jaar was ik drie maan­den tech­nisch werk­loos. Toen was het ramp­za­lig, nu heb­ben we ge­luk­kig wel nog klan­ten en kan ik blij­ven rij­den. Maar mijn col­le­ga’s die ’s nachts wer­ken, lij­den se­ri­eu­ze ver­lie­zen.”

“Het is om moe­de­loos van te wor­den”, zegt Koen Van Oor­schot van Ant­werp-Tax. “Tel­kens wan­neer de maat­re­ge­len ver­soe­pe­len, groei­en we zacht­jes, om niet veel la­ter weer te­rug te val­len. Nor­maal ge­zien rij­den tij­dens het week­end meer dan hon­derd voer­tui­gen van ons ’s nachts uit. Met de in­voe­ring van de nacht­klok en de slui­ting van de horeca zal dat de ko­men­de week­ends ab­so­luut niet het ge­val zijn. Sinds de­ze week staan er weer een pak meer van on­ze chauf­feurs op tech­ni­sche werklooshe­id. ’s Nachts kun­nen we al­leen nog men­sen voor es­sen­ti­ë­le ver­plaat­sin­gen ver­voe­ren: lood­sen of zee­man­nen die aan boord van een schip moe­ten ge­ra­ken of men­sen die naar het zie­ken­huis moe­ten.”

Koen Van Oor­schot vraagt ook om een fi­nan­ci­ë­le com­pen­sa­tie. “Bij heel wat col­le­ga’s is de em­mer al aan het over­lo­pen. Wij trek­ken het nog wel een tijd­je. Maar we heb­ben niet ja­ren­lang hard ge­werkt om al ons geld als sneeuw voor de zon te zien ver­dwij­nen.”

“We krij­gen nu wel uit­stel van be­ta­ling van on­ze so­ci­a­le las­ten, maar van­af het ogen­blik dat we die in één keer op ta­fel moe­ten leg­gen, zal het pas echt een bloed­bad wor­den”, waar­schuwt Van Aver­maet nog.

Virk Ab­dul

Zaak­voer­der Glo­bal Taxi Ant­wer­pen

“Ik run een klein be­drijf. Nor­maal rij­den er ’s nachts zes taxi’s rond van mij. Nu is er geen en­ke­le.”

 ?? FO­TO WIM HEN­DRIX ?? Koen Van Oor­schot van Ant­werp-Tax: “Het is om moe­de­loos van te wor­den.”
FO­TO WIM HEN­DRIX Koen Van Oor­schot van Ant­werp-Tax: “Het is om moe­de­loos van te wor­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium