Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

500.000 eu­ro winst wordt … 9 eu­ro: 66-ja­ri­ge sleept Na­ti­o­na­le Lo­te­rij voor rech­ter

Te­streeks kwam on­li­ne in plaats van win­nen­de cij­fers

- JARIT TAELMAN

Het zal je maar over­ko­men: het ene mo­ment denk je 500.000 eu­ro te win­nen met een kans­spel van de Na­ti­o­na­le Lo­te­rij, een uur la­ter schiet van die winst in wer­ke­lijk­heid nog 9 eu­ro over. Het over­kwam een 66-ja­ri­ge vrouw uit Brasschaat maan­dag. De Na­ti­o­na­le Lo­te­rij spreekt van een com­mu­ni­ca­tie­fout.

Zo­als wel va­ker speel­de de 66-ja­ri­ge An­ge­li­que, die lie­ver niet met haar ech­te naam in de krant komt, maan­dag mee met Ke­no, een kans­spel van de Na­ti­o­na­le Lo­te­rij. “Je kan voor wei­nig geld mee­spe­len en toch veel win­nen”, zo legt de vrouw uit Brasschaat uit.

Als An­ge­li­que ’s avonds on­li­ne de win­nen­de cij­fers be­kijkt, kan ze haar ogen niet ge­lo­ven. Ze blijkt maar liefst twee rij­en van tel­kens tien cij­fers juist te heb­ben. Goed voor twee­maal 250.000 eu­ro. Ze blijkt ech­ter niet de eni­ge win­naar die avond. “Dat vond ik ab­surd. Tien juis­te cij­fers heb­ben, dat valt echt niet vaak voor.” Maan­dag wa­ren er maar liefst 154 win­naars in rang 1.

9 eu­ro

Ook ab­surd: de win­nen­de cij­fers zelf. Bij een Ke­no-trek­king rol­len twin­tig wil­le­keu­ri­ge num­mers tus­sen 1 en 70 uit de trom­mel. Vol­gens de web­si­te van de Na­ti­o­na­le Lo­te­rij wa­ren dat maan­dag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… net­jes op­lo­pend tot en met 20. Om­dat het zwart op wit on­li­ne staat, leek er ech­ter geen vuil­tje aan de lucht. “Al­les kan bij de Lot­to”, al­dus An­ge­li­que.

Om­dat er zo­veel win­naars zijn, moet de pot ver­deeld wor­den en krijgt ie­de­re win­naar zo’n 32.000 eu­ro. “Jam­mer, maar 64.000 eu­ro (de vrouw had twee keer tien cij­fers goed, red.) is nog steeds heel veel geld en dat was na­tuur­lijk meer dan wel­kom. Ik was zó blij dat ik ge­won­nen had.”

Nog geen uur la­ter don­dert An­ge­li­que ech­ter van haar wolk. “Ik bel­de mijn zoon op met het goe­de nieuws, maar toen ston­den er com­pleet an­de­re cij­fers on­li­ne. Plots had ik geen 500.000 eu­ro of 64.000 eu­ro meer ge­won­nen. Mijn winst be­droeg nog slechts 9 eu­ro. Ik snap­te er he­le­maal niets van en heb die nacht geen oog dicht ge­daan. Dit is zo on­recht­vaar­dig.”

Te­streeks

Bij de Na­ti­o­na­le Lo­te­rij zijn ze op de hoogte van het voor­val. Sinds maan­dag­avond kreeg de klan­ten­dienst na­me­lijk meer­de­re op­roe­pen over die be­wus­te Ke­no-trek­king. “Er was maan­dag in­der­daad een pro­bleem met de on­li­ne re­sul­ta­ten van Ke­no en Jo­ker+”, be­ves­tigt An Lam­mens van de Na­ti­o­na­le Lo­te­rij.

“On­der lei­ding van de ge­rechts­deur­waar­der is er maan­dag een cor­rec­te Ke­no-trek­king ge­beurd in de Lot­tery Shop in Brus­sel. Er is ech­ter iets fout ge­lo­pen in de com­mu­ni­ca­tie van de cij­fers en de be­re­ke­ning van de winst”, al­dus Lam­mens. “On­li­ne ver­scheen na­me­lijk zo’n uur lang een te­streeks: voor Ke­no zijn dat de cij­fers 1 tot 20 en voor Jo­ker+ 1 tot 6 en ster­ren­beeld Ram, het eer­ste uit de reeks.”

Een men­se­lij­ke fout lag aan de oor­zaak. “Het is de eer­ste keer dat het op de­ze ma­nier fout liep, maar er werd wel een oplos­sing ge­zocht en ge­von­den”, zegt Lam­mens. “We be­grij­pen na­tuur­lijk de on­ge­lo­fe­lij­ke te­leur­stel­ling bij de be­trok­ken per­so­nen en wil­len ons dui­zend­maal ex­cu­se­ren voor de com­mu­ni­ca­tie­fout. We kun­nen hen ech­ter niet uit­be­ta­len, want de trek­king zelf is cor­rect ver­lo­pen.”

An­ge­li­que laat het er niet bij en nam in­tus­sen een ad­vo­caat in de arm. “Het is dui­de­lijk dat het een en an­ders is mis­ge­lo­pen bij de Ke­no-trek­king”, al­dus mr. Phi­lip­pe Ber­naerts. “We on­der­zoe­ken ju­ri­disch wel­ke stap­pen we kun­nen on­der­ne­men.”

Test Aan­koop

Ook bij Test Aan­koop lie­pen de voor­bije da­gen ver­schil­len­de te­le­foon­tjes van kwa­de Ke­no-spe­lers bin­nen. “In be­paal­de ge­val­len kun­nen fou­ten ge­recht­vaar­digd zijn, mits aan be­paal­de voor­waar­den wordt vol­daan: er moet wor­den aan­ge­toond dat de fout on­ver­mij­de­lijk was en dat de ge­brui­ke­lij­ke voor­zorgs­maat­re­ge­len voor­af zijn ge­no­men”, zegt Si­mon No­vem­ber van Test Aan­koop.

“Ook moet wor­den aan­ge­toond dat de trek­king on­der de voor­ge­schre­ven voor­waar­den is uit­ge­voerd. De Na­ti­o­na­le Lo­te­rij moet, om het dui­de­lijk te zeg­gen, met con­cre­te be­wij­zen be­ar­gu­men­te­ren en uit­leg­gen wat er is ge­beurd.”

 ?? FO­TO RR ?? An­ge­li­que kon haar ogen niet ge­lo­ven toen ze on­li­ne de win­nen­de cij­fers be­keek. Maar een uur la­ter wa­ren de cij­fers ver­an­derd.
FO­TO RR An­ge­li­que kon haar ogen niet ge­lo­ven toen ze on­li­ne de win­nen­de cij­fers be­keek. Maar een uur la­ter wa­ren de cij­fers ver­an­derd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium