Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Me­ta­len T-rex kost 7.000 eu­ro

Heist-op-den-Berg: 1,2 hec­ta­re aan antiek te koop voor spotprijze­n

- BERT PROVOOST

(al kan hij weg voor 2.000 eu­ro)

Op de Lier­se­steen­weg in Heistop-den-Berg is een bij­zon­de­re uit­ver­koop van start ge­gaan. Een mas­sa beel­den en unie­ke bouw­ma­te­ri­a­len, een ter­rein van 1,2 hec­ta­re vol, staan te koop te­gen fors ver­min­der­de prij­zen. Wie nog een ro­ze neus­hoorn of een zuil van acht me­ter hoog kan ge­brui­ken, kan nu koop­jes doen.

De stock is oor­spron­ke­lijk af­kom­stig van Me­dus­sa, dat be­kend­staat als han­de­laar ge­spe­ci­a­li­seerd in ou­de bouw­ma­te­ri­a­len, antiek en cu­ri­o­sa. De zaak van Marc Goy­vaerts groei­de de voor­bije veer­tig jaar zelfs uit tot een van de groot­ste in zijn soort in Eu­ro­pa, met klan­ten uit de he­le we­reld. Maar een deel van de gron­den van de zaak is nu ver­kocht, sa­men met de on­tel­ba­re stuk­ken die er nog op ston­den. “Bij de heraan­leg van de N10 komt er een mid­den­berm op de­ze plek en dat zou niet zo in­te­res­sant zijn voor de zaak. En er is ook geen op­vol­ging om ze over te ne­men. Ik ben er ook al 62, dus heb ik be­slist een deel van Me­dus­sa af te sto­ten. Con­creet heb ik de grond aan de over­kant van de straat dus ver­kocht met al­les wat er­op stond. Met het deel aan de­ze kant doe ik ge­woon ver­der”, legt zaak­voer­der Marc Goy­vaerts uit.

De ko­per van het ter­rein aan de over­kant van de straat wil er be­drijfs­units on­der­bren­gen en ver­kocht de bij­zon­de­re stock die er nog staat op zijn beurt aan Ser­ge

Pe­tit uit Put­te. Die is nu een uit­ver­koop be­gon­nen. “Ik ben zelf ook al ja­ren een han­de­laar in an­tie­ke bouw­ma­te­ri­a­len”, ver­telt Ser­ge. “De be­doe­ling is dat we dit ter­rein te­gen au­gus­tus vol­gend jaar he­le­maal uit­ver­ko­pen, zo­dat het dan vrij is en de ei­ge­naar er ver­der zijn ding mee kan doen. Ik ver­koop de stuk­ken die er nog staan te­gen on­ge­veer de helft van de prijs, in som­mi­ge ge­val­len kan ik nog meer kor­ting ge­ven. De rest laat ik op het ein­de vei­len per op­bod.”

Preek­stoel

Het aan­bod is heel di­vers. “Je vindt hier veel tuin­beel­den, fon­tei­nen, bui­ten­de­co­ra­tie, gi­gan­ti­sche an­tie­ke poor­ten en­zo­voort. Er staat zelfs een na­tuur­ste­nen preek­stoel, een mar­me­ren bus­te van Beet­ho­ven, een ro­ze neus­hoorn en een gro­te ij­ze­ren T-rex”, zegt Ser­ge.

De uit­ver­koop loopt el­ke donderdag tot zon­dag van 10u tot 17u. “Bran­ta­no-toe­stan­den ver­wacht ik niet. Ik heb de voor­bije we­ken ook al een deel ver­kocht aan mijn vas­te klan­ten. Maar er staat nog meer dan ge­noeg. We spre­ken niet over hon­der­den, maar dui­zen­den stuks. Zo staan hier ook in­druk­wek­ken­de replica’s van de me­ters­gro­te leeu­wen die ook aan het ko­nink­lijk pa­leis in Brus­sel staan. Die in Brus­sel zijn in lood ge­maakt, de on­ze zijn in brons ge­go­ten”, ver­telt Ser­ge Pe­tit.

De prij­zen lo­pen ver uit­een. “Som­mi­ge din­gen geef ik weg voor 5 eu­ro. Voor an­de­re moet ik toch wel 50.000 eu­ro vra­gen. De zui­len zijn bij­voor­beeld echt wel uniek. Die zijn zo’n acht me­ter hoog en zijn uit één stuk ge­maakt. De kans is groot dat die naar Ame­ri­ka zul­len ver­hui­zen. Die T-rex, die heel veel men­sen al wel langs de Lier­se­steen­weg heb­ben zien staan, staat 7.000 eu­ro ge­prijsd. Maar ik denk dat ik hem voor

2.500 eu­ro wel ver­koop.”

Me­dus­sa zoekt over­ne­mer

On­der­tus­sen blijft Me­dus­sa aan de over­kant van de straat ac­tief, daar is er géén uit­ver­koop. “Aan mijn kant van de straat blij­ven we in­der­daad ge­woon ver­der doen met Me­dus­sa”, be­na­drukt Marc Goy­vaerts. “Hier staan de waar­de­vol­ste stuk­ken en ligt het hart van de zaak. Te­ge­lijk denk ik ook na over de toe­komst. Als er zich een over­ne­mer zou aan­bie­den, dan ben ik wel be­reid om te luis­te­ren. Zo­lang dat niet ge­beurt, doe ik ge­woon ver­der. Ik ver­koop het al­leen aan de juis­te per­soon. We heb­ben een ima­go dat we­reld­wijd be­kend is. We ver­ko­pen hier din­gen aan de gro­ten der aar­de. Dit is mijn le­vens­werk. Ooit zal ik er met pijn in het hart af­scheid van ne­men. Maar op dit mo­ment doe ik nog ge­woon ver­der.”

Ser­ge Pe­tit Over­ne­mer stock “Die T-rex staat 7.000 eu­ro ge­prijsd. Maar ik denk dat ik hem voor 2.500 eu­ro wel ver­koop.”

 ?? FO­TO JOREN DE WEERDT ??
FO­TO JOREN DE WEERDT
 ?? FO­TO'S JOREN DE WEERDT ?? Zui­len van acht me­ter hoog en een in brons ge­go­ten leeuw zo­als je die ook aan het ko­nink­lijk pa­leis ziet staan.
FO­TO'S JOREN DE WEERDT Zui­len van acht me­ter hoog en een in brons ge­go­ten leeuw zo­als je die ook aan het ko­nink­lijk pa­leis ziet staan.
 ??  ?? De ro­ze neus­hoorn.
De ro­ze neus­hoorn.
 ??  ?? Voor ie­de­re an­tiek­lief­heb­ber
wat wils.
Voor ie­de­re an­tiek­lief­heb­ber wat wils.
 ??  ?? Oud hek­werk.
Oud hek­werk.
 ??  ?? Brit­se te­le­foon­cel­len.
Brit­se te­le­foon­cel­len.
 ??  ?? Beet­ho­ven.
Beet­ho­ven.
 ??  ?? Een amou­reu­ze bus­te.
Een amou­reu­ze bus­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium