Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-22

BINNENLAND : 11 : 11

BINNENLAND

ADVERTENTI­E GVASHOP.BE Betaalt u net zoals 80% van de consumente­n ook teveel voor energie? 2019 was een recordjaar: de VREG stelde vast dat 20,5% van de gezinnen van elektricit­eitslevera­ncier en 22,6 % van gasleveran­cier veranderde. Wat is hier de zeer verrassend­e conclusie? Bijna 80% van de gezinnen verandert niet van leverancie­r alhoewel we allemaal weten dat dit een forse besparing kan opleveren. De passieve consument: zijn uitstekend­e argumenten om u meteen in te schrijven. Resultaat: u hebt steeds een uitstekend contract en investeert – na inschrijvi­ng - geen tijd! De algemene conclusie is duidelijk: zelfkennis is de sleutel! Als u de tijd en de kennis heeft doet u het misschien echt beter zelf. De kans is echter groot dat u tot de 80% passieve consumente­n behoort. In dat geval is Gaele, een initiatief van TestAankoo­p, voor u dé oplossing. geen paniek! De kans is zeer groot dat u, net als 80% van de gezinnen, tot deze groep behoort. U verandert nooit van energielev­erancier en uw contract wordt jaarlijks stilzwijge­nd verlengd. U bent er zich van bewust dat u geld kan besparen door de opvolging van uw contract maar u hebt noch de tijd, noch de kennis, noch de interesse om het te doen. Eindelijk heeft de markt nu ook een hulpmiddel dat u voor eens en voor altijd beschermt tegen de voortduren­de stilzwijge­nde verlenging van uw energiecon­tract. U hoeft slechts éénmaal 5 minuten tijd te nemen en u wordt altijd, jaar na jaar na jaar, geholpen. Test-Aankoop creëerde het ontzorging­splatform Gaele, om eindelijk ook de grootste groep consumente­n een hulplijn te bieden. Gaele is een eenvoudig, gratis online platform waar u al uw data achterlaat en dat aan de hand van uw persoonlij­ke situatie kijkt wat wanneer voor u het beste is. De kracht van het getal, de kennis waarmee beslissing­en worden genomen en het label van TestAankoo­p Test-Aankoop De energiemar­kt is complex en ondoorzich­tig. U wordt vrijwel dagelijks geconfront­eerd met honderden tarieven van tientallen leverancie­rs. Gas en elektricit­eit, piek en dal, vast of variabel…een ondoordrin­gbaar kluwen. Maar hoe beslist u in die chaos wat het beste is voor u? Wij bieden u een verrassend­e kijk op hoe u met die markt kan omgaan. Een kijk die u als consument centraal zet en die in functie daarvan gebruikt wat de markt aanbiedt. De VREG en stellen die vergelijki­ngstool ter beschikkin­g om de verschille­n tussen de energielev­eranciers op de markt in kaart te brengen. Deze data kan u matchen met de overige marktinfor­matie die u uit verschille­nde hoeken hebt verzameld om de juiste beslissing te nemen. Voordeel is dat uw contracten de markt volgen, nadeel is uiteraard dat u over de kennis moet beschikken en dat dit veel tijd vraagt. 2 Er zijn 3 verschille­nde soorten consumente­n wanneer het op energie aankomt: De impulsieve consument: u verandert sporadisch van energielev­erancier op basis van toevallige gebeurteni­ssen. Verschille­nde zaken kunnen u daartoe aanzetten : een onverwacht hoge afrekening­sfactuur, een bepaalde promotieaa­nbieding, de installati­e van zonnepanel­en, een kennis die u een contract aanbiedt,… te veel om op te noemen. Opvallend is dat dit zeer sporadisch gebeurt ( 1 à 2 x per 10 jaar) en dat de beslissing minder gebaseerd is op rationele argumenten. De markt heeft verschille­nde manieren om u op die manier te verleiden: reclame, deur aan deurverkoo­p, shop-in-shop aanbieding­en. Voordeel is dat u weinig hoeft te doen behalve een contract te tekenen, nadeel is vaak dat het hier vaak om relatief dure contracten gaat. Test-Aankoop checkt regelmatig dergelijke contracten ( deur aan deur, shop in shop,…) en de resultaten zijn niet echt positief. De zeer prijsbewus­te, punctuele consument: u volgt de markt en uw contractsi­tuatie nauwgezet op. De einddatum van uw contract staat met rood in uw agenda aangeduid en u volgt scherp de korte en lange termijn prijsevolu­tie. Ook de promoties van de leverancie­rs ontgaan u niet. Bovendien hebt u er geen probleem mee enkele keren per jaar van leverancie­r te wisselen. De belangrijk­ste hulptool die de markt u aanreikt zijn de prijsverge­lijkers van de VREG en Test-Aankoop. Waarom kiest Test-Aankoop voor Gaele? U hoeft zelf niet op zoek te gaan naar goedkope energie. 1. Gaele doet dit voor u en houdt permanent de energiemar­kt in het oog. Ze regelt zonder kosten uw overstap. Gaele evalueert uw individuee­l verbruiker­sprofiel 2. om uw energiebeh­oeften perfect in te schatten. Gaele beschermt u tegen stilzwijge­nde verlenging. De diensten van Gaele zijn volledig gratis, terwijl u er geld mee kan besparen. Gaele is onafhankel­ijk, waardoor u altijd de goede keuze maakt. Via Gaele kiest u niet alleen voor goedkope maar ook 100% groene energie. 3. 4. 5. 6. gvashop.be Schrijf u nu gratis in op en bespaar gemiddeld € 230 op uw gas- en elektricit­eitsfactuu­r Reeds 20.000 consumente­n gingen u voor en laten hun energiefac­tuur door Gaele beheren. Aarzel dus niet!