Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-22

HET WEER/STRIPS/HOROSCOOP : 48 : 36

HET WEER/STRIPS/HOROSCOOP

WIN KRUISWOORD­RAADSEL EEN HORIZONTAA­L 1 19 27 38 48 IPHONE SE typische schoolspor­t spotprent Europeaan halmtop zuivelprod­uct bombarie grootvader Amerikaans­e boerderij een zekere cijfer gehuwd (afk.) plaats in Wallonië mager zeehond hevig kleine hoeveelhei­d balletrokj­e niet zonder getemd doodgoed mens een beetje venijn beeldraads­el grootmoede­r Hawaïaanse dans ontkenning tandglazuu­r hobby smalle ondiepte in zee kippeneige­nschap gebouw voor het werk Europese taal 5 10 12 13 17 20 22 23 33 25 26 36 28 30 39 32 41 34 43 54 45 46 49 51 55 56 •A13 Bionic-chip: snelste chip voor een smartphone •Portretmod­us, juiste balans van licht, schaduw en contouren. •Batterij om 13u 4K video’s te bekijken •Gemaakt voor iOS 13: nieuwste features •Touch ID •Waterbeste­ndig tot 1 meter diep en 30 minuten lang 57 VERTICAAL 1 2 11 21 schop speelgeld bustehoude­r grote papegaai binnenschi­p gek sloom en ook niet september (afk.) gevoelig modderige plas in de richting van winters figuur stommeling Christus (afk.) pesterij waterlelie behoeftig in tegenstell­ing tot oorkonde zwart gesteente ik (Latijn) spijskaart plaats in Egypte streling rokkenjage­r grote hoogte Griekse letter gebogen voorwerp opgeld insectenet­end zoogdier devies vliegende schotel indien 3 13 23 4 14 6 15 7 8 16 9 18 31 24 26 27 40 29 35 37 38 42 44 45 46 47 49 50 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 De onderstaan­de woorden zijn in alle richtingen in het rooster verborgen. Vind ze en vorm met de overgeblev­en letters het 17 18 19 20 21 sleutelwoo­rd. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Heb je het sleutelwoo­rd gevonden ? SMS het gevonden sleutelwoo­rd naar het nummer of met uw vast telefoonto­estel naar 6022 0905 23 032 32 33 (€1/sms verzonden/ontvangen) BEL (€2/oproep) 34 35 36 37 38 39 40 TAFEL TOILET NASLAGWERK NASLAGWERK­EN RUST SERIE STREEKROMA­NS STUDIEBOEK LECTUUR LEESTIP LENEN LITERATUUR MEDIATHEEK MICROFICHE BOEKENWURM EXEMPLAAR GEDICHTEN HORROR INLICHTING­EN KINDERBOEK AFGESCHREV­EN BEELDSCHER­M BLADMUZIEK BOEK BOEKENREK BOEKENSTEU­N 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 TSURBNPKER­NEKEOBL 54 55 ETTNLEMKEO­BREDNIK 56 57 HRKUAGIRGE­DICHTEN CEREDNEVER­HCSEGFA I E E T M I X L C H T T R E P T H CRYPTOGRAM 1 2 3 4 5 F K W S U T E T E A C A A I R O B HORIZONTAA­L 1 6 Echt aanhankeli­jk. (5) Gemakkelij­k voedsel. (5) Het is bar in het gebergte. (3) Zijn bijdrage is geld waard. (7) Geef me zachtjes een klap! (3) Afzetgebie­d voor de handel. (5) 't Verstand bij de sport. (5) Duitse plaats naderen. (5) 6 O R G N Z H M B F C T S T I R I O 7 7 8 9 R O A E I C P E O U T S D R D L E 10 8 C M L K E I L O U E E U O L E E K 11 12 'n 9 I A S E K L A R G E K R U N E T M VERTICAAL 1 10 M N A O R N A S L A G W E R K E N Verdraaid heet hoofddekse­l. (8) Uw dierbaarst­e pupil. (8) Een route kiezen en pakken. (8) Land vol keien. (8) Dicht zonder emoties te tonen. (8) 2 3 11 A S N B M I R M R U W N E K E O B 4 5 12 Winnaars, oplossinge­n en extra puzzels op hgbvval..bbee//ppuuzzzzee­llss 5 14 5 LOS DE SUDOKU OP EN WIN 50 WIN FOR LIFE-BILJETTEN HORIZONTAA­L 1 5 10 AKTE B A H PASS A LASS O E GA A L S FLES P O E L E K A A P WEI ME R G P IJ P P R E AANVAL O KANEEL S ELIT O TTER D OL N ID D WELI O PEEN K WEEROM INRUIL ERE TA P K A ST DEO RARE G E Z E T SIL O G GEMOR REEKS N DADA U F O BITS 2 schatkist, kunststof, hagel, pre, kappertje 8 9 aan, 12 6 VERTICAAL 1 2 3 6 SMS EN HET UIT HET GELE KADER naar of BEL met uw vast telefoonto­estel naar DONDERDAG CIJFER slip, gratie, ara, koe, laatst, 4 10 Toon, kok, 5 11 hennep, fee E 2 4 N O 7 G (bv. DONDERDAG 1) 6022 M 2 3 1 (€1/sms verzonden/ontvangen) 235846917 0905 23 540 416795328 (2 euro/oproep) 978321645 163478259 PRIJSWOORD­ZOEKER DONDERDAG 15 OKTOBER Vul de cijfers van 1 t/m 6 in elk blok, elke kolom en elk rijtje in. 8 5 2 1 6 9 7 3 4 6022 Wedstrijde­n t/m 25-10-2020 om 23h59. €1/sms verzonden/ontvangen, 5 sms’en per correcte deelname, € 5 per volledige deelname. Deelname per vaste telefoon € 2. De winnaar wordt persoonlij­k verwittigd. Reglement op aanvraag of ter inzage op: www.mediahuis.be/reglement. De verwerking van deze gegevens is onderworpe­n aan de bepalingen van de Algemene Verordenin­g Gegevensbe­scherming (AVG) van 27 april 2016 en aan de wet van 30 juli 2018 betreffend­e de beschermin­g van natuurlijk­e personen met betrekking tot de verwerking van persoonsge­gevens. Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be 7 4 9 5 3 2 8 6 1 EXEMPLAAR 3 8 4 2 1 7 5 9 6 6 2 7 9 5 4 1 8 3 €1/SMS -18 verzonden/ontvangen Minderjari­gen mogen niet deelnemen aan de spelen van de nationale loterij. DIT IS GEEN SPEL GEORGANISE­ERD OF GESPONSORD DOOR DE NATIONALE LOTERIJ 591683472 152769438 7 9 2879 6 78 976843521 438152679 4 279 8 6 3 9 2 9 71 2 769418352 815327946 9 65 3 1 61 243596817 624931785 514 3 26 9 2 89 381675294 597284163 6 3 8 2 6 1 3 4 9 7 8 472658391 1 8 59 4 8 5 319742856 685139427 948 763 2 4 3 7 6 264871935 597324618 831965274 73 2 4 9476 1 9 4 128497563 943516782 9 5 37 5 3 85 756283149