Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Res­tau­rant rust­huis Hof van Eg­mont wordt Co­vid-af­de­ling

- STIJN VAN DE SANDE ARNOUT GYSSELS

zijn, en we nog niet alle test­re­sul­ta­ten heb­ben, blij­ven we enorm voor­zich­tig met de be­zoek­re­ge­ling. Er mag maxi­maal één fa­mi­lie­lid op be­zoek ko­men, maar we vra­gen om be­zoek zo veel mo­ge­lijk uit te stel­len. We zet­ten wel fors in op te­le­fo­nisch en di­gi­taal con­tact.”

De re­ac­ties van de be­wo­ners zijn uit­een­lo­pend. “Ze moesten dit week­end in iso­la­tie op hun ka­mer blij­ven”, zegt Pe­ter Mac­ken, al­ge­meen di­rec­teur van Zorg­be­drijf Ri­vie­ren­land. “Dat is na­tuur­lijk voor nie­mand leuk. Som­mi­ge men­sen re­a­ge­ren ge­la­ten op de be­smet­tin­gen, an­de­ren zijn in pa­niek. Het per­so­neel doet er al­les aan om de be­wo­ners zo goed mo­ge­lijk op te van­gen.”

Hel­pen­de han­den

Om­dat ook heel wat per­so­neels­le­den in qua­ran­tai­ne zit­ten, is het Hof van Eg­mont op zoek naar hel­pen­de han­den. “We krij­gen hulp van het Ro­de Kruis, en de Me­chel­se scho­len die zorg­op­lei­din­gen aan­bie­den be­kij­ken hoe ze hun sta­gi­airs kun­nen her­o­ri­ën­te­ren”, zegt Ga­briel­la De Fran­ce­s­co. “Maar de druk op het per­so­neel blijft groot. Daar­om zijn men­sen die hulp kun­nen bie­den op lo­gis­tiek vlak of bij ver­pleeg­kun­di­ge ta­ken heel erg wel­kom de ko­men­de we­ken. Zij kun­nen zich aan­mel­den via mail.”

Tas­kfor­ce komt sa­men

Woens­dag komt de tas­kfor­ce woon­zorg­cen­tra van de Vlaam­se over­heid weer sa­men om te kij­ken of de maat­re­ge­len moe­ten aan­ge­scherpt wor­den. Veel rek zit er niet op. Op dit mo­ment is met de no­di­ge vei­lig­heids­voor­schrif­ten één knuf­fel­con­tact toe­ge­la­ten, plus vier be­zoe­kers. Maar Mar­got Cloet, top­vrouw van de groot­ste koe­pel

Zorg­net-Icu­ro, pleit er­voor om toch ver­der te gaan. “We gaan niet al het be­zoek over­boord gooi­en, maar we moe­ten wel vol­doen­de streng dur­ven zijn. Ik heb soms de in­druk dat we niet meer dur­ven, om­dat we wil­len ver­mij­den wat in de eer­ste golf is ge­beurd. Maar we moe­ten op tijd dur­ven in­grij­pen”, klonk het in De Ze­ven­de Dag.

Ka­ri­ne Moy­kens, die de tas­kfor­ce woon­zorg­cen­tra leidt, zegt dat mo­ge­lij­ke ver­stren­gin­gen ze­ker ter spra­ke zul­len ko­men. “Even­tu­eel kun­nen we te­rug naar één con­tact gaan.” Ze wijst er­op dat alle le­den van de tas­kfor­ce – dus ook Zorg­net-Icu­ro – de ver­ga­de­ring weer bij­een kon­den roe­pen als ze von­den dat er snel moest in­ge­gre­pen wor­den. “Dat bleek de he­le week niet no­dig.” Ook zij ha­mert er­op dat het niet de be­doe­ling kan zijn om de rust­hui­zen weer her­me­tisch af te slui­ten. “Dat wil nie­mand meer.”

 ?? FOTO STIJN VAN DE SANDE ??
FOTO STIJN VAN DE SANDE
 ?? FOTO STIJN VAN DE SANDE ?? Het Hof van Eg­mont in Me­che­len schuift de ta­fels en stoe­len in de ca­fe­ta­ria aan de kant om plaats te ma­ken voor bed­den.
FOTO STIJN VAN DE SANDE Het Hof van Eg­mont in Me­che­len schuift de ta­fels en stoe­len in de ca­fe­ta­ria aan de kant om plaats te ma­ken voor bed­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium