Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Te koop: waar­de­vol­le maal­de­rij en ou­de krui­de­niers­win­kel

Waar­de­vol­le maal­de­rij en ou­de krui­de­niers­win­kel staan te koop

- BERT PROVOOST

De me­cha­ni­sche maal­de­rij op de Krom­beek­weg in Itegem (Heistop-den-Berg) staat te koop, sa­men met de aan­pa­len­de voor­ma­li­ge krui­de­niers­win­kel. Ei­ge­naar Jos Van Gorp (71) hoopt dat het ge­bouw een mooie nieu­we be­stem­ming krijgt. De geest van de ou­de krui­de­niers­win­kel zal al­les­zins ver­der blij­ven le­ven, want Jos heeft een krui­de­niers­win­kel na­ge­bouwd in zijn tuin, bom­vol met ou­de win­kel­wa­ren.

De maal­de­rij van Itegem werd ge­bouwd in 1931. “Na­dat de wind­mo­len van de Krom­beek­weg bui­ten ge­bruik was, bouw­de mo­le­naar Emiel Voet aan de over­kant van de weg een nieu­we, klei­ne me­cha­ni­sche maal­de­rij. Het ging eerst maar om één paar mo­len­ste­nen. Boe­ren kwa­men des­tijds met paard en kar om graan te la­ten ma­len of ha­ver te plet­ten. Emiel was mijn schoon­va­der”, ver­telt ei­ge­naar Jos Van Gorp.

Het was een tijd toen er ‘over ’t wa­ter’ in Itegem nog geen elek­tri­ci­teit lag. “Die werd pas in 1934 aan­ge­legd. Voor ver­lich­ting moesten ze zich be­hel­pen met pe­tro­le­um­lam­pen. De maal­de­rij werd aan­ge­dre­ven door een scheeps­die­sel­mo­tor. Dat was er een­tje van de fir­ma ABC Gent. Van dat ty­pe mo­tor zijn er nog maar wei­nig exem­pla­ren in goe­de staat over­ge­ble­ven, maar hier staat er dus nog een­tje”, legt Jos uit.

Ver­bor­gen pa­rel

Al snel werd de mo­len te klein en werd het ge­bouw uit­ge­breid met een ver­die­ping en een ex­tra paar mo­len­ste­nen. “Sinds 1941 is er ei­gen­lijk wei­nig of niets meer ver­an­derd aan de maal­de­rij”, weet Jos. “In het aan­pa­len­de huis baat­te mijn schoon­moe­der ook nog

Jos Van Gorp

Ei­ge­naar ou­de maal­de­rij ‘‘Sinds 1941 is er ei­gen­lijk wei­nig of niets ver­an­derd aan de maal­de­rij. In het aan­pa­len­de huis baat­te mijn schoon­moe­der een win­kel uit.’’

een krui­de­niers­win­kel uit, met le­vens­mid­de­len als kof­fie en rijst die af­ge­wo­gen wer­den per ge­wicht.”

De maal­de­rij was in ge­bruik tot 1976, de win­kel stop­te al in 1965, waar­na er aan de over­kant van de straat een nieu­we win­kel werd ge­o­pend. “Ik heb wel nog gra­nen ver­kocht in de maal­de­rij tot 2010, maar het ma­len zelf ge­beur­de er niet meer. Sinds 2010 staat het ge­bouw leeg. In de voor­ma­li­ge krui­de­niers­win­kel han­gen nog de ori­gi­ne­le hou­ten win­kel­schap­pen te­gen de muur, sa­men met de voor­oor­log­se vloer. We heb­ben nu be­slist om de maal­de­rij en win­kel te koop te zet­ten”, ver­telt Jos.

Win­kel in ei­gen tuin

Voor de fa­mi­lie is de ver­koop een vorm van af­scheid ne­men van een lan­ge fa­mi­lie­ge­schie­de­nis. Toch zal Jos niet he­le­maal af­scheid moe­ten ne­men. “De ou­de krui­de­niers­win­kel heb ik na­ge­bouwd in een groot bij­ge­bouw in mijn tuin in de Len­ke­straat. Ik ben al ja­ren ge­fas­ci­neerd door ou­de ge­bruiks­voor­wer­pen. Zo heb ik in de loop van de ja­ren heel veel ou­de spul­len ver­za­meld die vroe­ger ver­kocht wer­den. Zo heb ik een enor­me ver­za­me­ling op­ge­bouwd. Som­mi­ge za­ken ko­men nog uit de krui­de­niers­win­kel in de Krom­beek­weg, veel an­de­re za­ken heb ik in de loop van de ja­ren van men­sen ge­kre­gen. Een exac­te ko­pie is het niet, ik heb me ge­woon ge­fo­cust op spul­len van vroe­ger. De hou­ten toog is wel nog de ori­gi­ne­le van gin­der.”

Vol­le­dig op­som­men wat er al­le­maal ligt, is on­be­gon­nen werk. “Dat gaat van ou­de pro­duc­ten van de fir­ma Fort uit Itegem, tot tex­tiel, ta­bak, kuis­pro­duc­ten, zeep, rijst, sui­ker, edelstijf­sel, sui­ker­bo­nen­zak­jes, cho­co­la­de en ja­retel­len­hou­ders. Aan de mu­ren han­gen ook veel ou­de re­cla­me­bor­den. Ik ga tel­kens op zoek naar an­de­re mer­ken en an­de­re ver­pak­kin­gen. Heel veel ou­de pro­duc­ten zijn ook ge­woon heel an­ders dan dat we ze nu ken­nen. Toen werd ta­bak bij­voor­beeld nog ver­kocht per leng­te. Je kon dan twin­tig cen­ti­me­ter ta­bak ko­pen. Li­mo­na­de werd dan weer af­ge­slo­ten met een knik­ker in het fles­je, die door de druk om­hoog werd ge­hou­den. Kin­de­ren sme­ten de fles­jes dan ook vaak stuk om de knik­ker er­uit te kun­nen ha­len”, ver­telt Jos.

De win­kel be­staat uit ver­schil­len­de ka­mers. “De­ze win­kel is zelfs iets gro­ter dan de win­kel in de Krom­beek­weg was. Nog al­tijd breid ik mijn col­lec­tie uit. Ik moet al­tijd nieu­we schab­ben ma­ken om al­les een plaats­je te kun­nen ge­ven. Soms ont­vang ik hier men­sen, maar een echt mu­se­um is het niet. Voor mij als ver­za­me­laar is dit een hob­by en een be­zig­heid. En zo blijft er toch nog een her­in­ne­ring aan de win­kel.”

 ?? FOTO JOREN DE WEERDT ??
FOTO JOREN DE WEERDT
 ?? FOTO'S JOREN DE WEERDT ?? Jos bij de maal­in­stal­la­tie.
FOTO'S JOREN DE WEERDT Jos bij de maal­in­stal­la­tie.
 ??  ?? De win­kel bij Jos thuis staat bom­vol.
De win­kel bij Jos thuis staat bom­vol.
 ??  ?? De ou­de scheeps­die­sel­mo­tor.
De ou­de scheeps­die­sel­mo­tor.
 ??  ?? De ou­de win­kel op de Krom­beek­weg staat al ja­ren leeg.
De ou­de win­kel op de Krom­beek­weg staat al ja­ren leeg.
 ??  ?? Een as­sor­ti­ment cho­co­la­de uit de ou­de doos.
Een as­sor­ti­ment cho­co­la­de uit de ou­de doos.
 ??  ?? En­ke­le krat­jes Ba­by­cham.
En­ke­le krat­jes Ba­by­cham.
 ??  ?? De maal­de­rij met krui­de­niers­win­kel.
De maal­de­rij met krui­de­niers­win­kel.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium