Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

‘Ma­ra­thon van Kes­sel’ om te vroeg ge­stor­ven va­ders te eren

Vrien­den eren te vroeg over­le­den va­ders met ma­ra­thon langs Grote Ne­te

- ALAIN VAN VELDHOVEN

Met een ma­ra­thon heb­ben acht dap­pe­re lo­pers uit Kes­sel (Nij­len) en om­stre­ken hul­de ge­bracht aan de te vroeg over­le­den va­ders van ini­ti­a­tief­ne­mend kwar­tet Chris Ma­gel (42), Do­mi­nic Ma­gel (39), Tim Van Den Bosch (41) en Jef­frey Keersmae­kers (38). Nor­maal ge­spro­ken zou­den de Maas en de Eras­mus­brug hun strijd­to­neel vor­men, maar door de af­ge­las­ting van de Ma­ra­thon van Rotterdam tref­fen we de sport­lui zon­dag langs de oe­vers van de Grote Ne­te tus­sen Ber­laar en Lier, in wat van­af nu als de Ma­ra­thon van Kes­sel te boek staat.

Het is een mie­ze­ri­ge en win­de­ri­ge och­tend. Langs de ge­slo­ten ge­bou­wen van Her­berg De Boekt zijn acht vrien­den zich aan het voor­be­rei­den op een in­span­ning die hen en­ke­le uren zoet zal hou­den. “Het idee is ei­gen­lijk twee jaar ge­le­den ont­staan bij een fles ro­sé in een va­kan­tie­do­mein in Zuid-Frank­rijk”, zegt Do­mi­nic Ma­gel uit Em­blem (Ranst). “Twee we­ken daar­voor had­den mijn broer Chris en ik on­ze va­der moe­ten af­ge­ven aan long­kan­ker. Hij was 64. Chris deel­de ons op dat ter­ras in Frank­rijk mee dat hij aan een hal­ve ma­ra­thon wil­de deel­ne­men op de ver­jaar­dag van pa­pa. Ook Tim en Jef ver­lo­ren hun va­der al voor hun 65ste le­vens­jaar. ‘Als we nu eens al­le­maal sa­men een he­le ma­ra­thon lo­pen om hen te eren?’”, wierp ie­mand op. “En hier staan we nu.”

“We ken­den el­kaar op dat mo­ment nog niet zo heel goed,” gaat Chris Ma­gel uit Lier ver­der. “De ge­za­men­lij­ke ver­wer­king van het ver­lies heeft ons alle vier dich­ter bij el­kaar ge­bracht. We ko­zen de Ma­ra­thon van Rotterdam uit om on­ze be­lof­te in te los­sen. Die zou dit voor­jaar plaats­vin­den, maar door corona werd het eve­ne­ment naar 25 ok­to­ber uit­ge­steld. Sinds de­ze zo­mer zijn we ons dus op die da­tum aan het voor­be­rei­den. He­laas ver­dween de Ma­ra­thon van Rotterdam door de aan­hou­den­de corona-el­len­de he­le­maal van de ka­len­der. Zo kwa­men we met het idee om dicht bij huis zelf een par­cours

uit te zet­ten, langs de Grote Ne­te op het grond­ge­bied van Lier, Ber­laar en Nij­len. Nog vier vrien­den uit de om­ge­ving slo­ten zich aan bij ons ini­ti­a­tief. We heb­ben er al een aan­tal keer om ge­la­chen dat die he­le ma­ra­thon on­ze drie va­ders geen zier zou kun­nen sche­len als ze nog leef­den (lacht).”

“Ze zou­den hier waar­schijn­lijk in De Boekt op ca­fé zit­ten en al­leen bui­ten ko­men na de ma­ra­thon om ons te wen­ken dat er vier Du­vel­tjes klaar­staan,” doet Do­mi­nic er grin­ni­kend nog een schep­je bo­ven­op.

T-shirts

Het start­mo­ment komt steeds dich­ter­bij, de span­ning stijgt. Jef­frey Keersmae­kers uit Itegem (Heist-op-den-Berg) deelt de spe­ci­aal voor de ge­le­gen­heid ge­druk­te T-shirts uit met de loop van de Grote Ne­te en de af­stand (42,195 km) er­op. “Ik moet be­ken­nen dat ik gis­te­ren­avond nog ge­zon­digd heb en me­zelf een glas wijn heb in­ge­schon­ken om in slaap te geraken.” Zijn groot­ste spor­tie­ve ri­vaal Chris heeft net daar­voor de heil­za­me ef­fec­ten van ge­heel­ont­hou­ding en een bord spa­ghet­ti on­der­streept. “Of er on­der­lin­ge con­cur­ren­tie is?” merkt Chris op. “We heb­ben af­ge­spro­ken dat je ge­woon moet gaan als je voelt dat je be­ter bent. Bij een ge­ne­ra­le re­pe­ti­tie tij­dens een hal­ve ma­ra­thon in sep­tem­ber heb ik Jef­frey in de laat­ste me­ters ach­ter me kun­nen la­ten. Wij twee kij­ken dus wel naar el­kaar.”

Toch is het Jef­frey die met een waan­zin­ni­ge tijd van 3 uur en 13 mi­nu­ten een mi­nuut­je eer­der dan Chris over de fi­nish­lijn loopt. De gou­den me­dail­le in de eer­ste edi­tie van de Ma­ra­thon van Kes­sel gaat daar­mee naar Itegem. Hier­bo­ven zul­len drie he­ren daar met ge­noe­gen een Du­vel­tje op drin­ken.

 ?? FOTO XX ??
FOTO XX
 ??  ?? Chris en Jef­frey zijn er aan be­gon­nen. “Het voor­deel van Kes­sel op Rotterdam is dat we elk steen­tje en el­ke bocht van dit par­cours ken­nen.”
Chris en Jef­frey zijn er aan be­gon­nen. “Het voor­deel van Kes­sel op Rotterdam is dat we elk steen­tje en el­ke bocht van dit par­cours ken­nen.”
 ?? FOTO JOREN DE WEERDT ?? De acht ma­ra­thon­lo­pers klaar voor ver­trek. Op de eer­ste rij het ini­ti­a­tief­ne­men­de kwar­tet Chris, Tim, Jef­frey en Do­mi­nic.
FOTO JOREN DE WEERDT De acht ma­ra­thon­lo­pers klaar voor ver­trek. Op de eer­ste rij het ini­ti­a­tief­ne­men­de kwar­tet Chris, Tim, Jef­frey en Do­mi­nic.
 ??  ?? De Ma­ra­thon van Kes­sel be­staat uit vier ron­des langs de Grote Ne­te tus­sen Ber­laar en Lier.
De Ma­ra­thon van Kes­sel be­staat uit vier ron­des langs de Grote Ne­te tus­sen Ber­laar en Lier.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium