Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

ALLE HENS AAN DEK... ...in de zie­ken­hui­zen

-

Ruim twin­tig pa­ti­ën­ten, me­de­wer­kers en zelfs art­sen op de af­de­ling ge­ri­a­trie van het Hei­lig Hart­zie­ken­huis in Mol blij­ken be­smet met corona. Ze­ker tot maan­dag­mid­dag neemt het hos­pi­taal geen pa­ti­ën­ten op. Waar­schijn­lijk drong het vi­rus via be­zoe­kers de af­de­ling bin­nen. “Dat is een slag in ons ge­zicht.”

Het Zie­ken­huis­net­werk Kem­pen (ZNK) kon­dig­de vrij­dag nog aan dat er – net als el­ders – van­af maan­dag geen niet-drin­gen­de in­gre­pen meer zou­den wor­den uit­ge­voerd in de zie­ken­hui­zen van Geel, He­ren­tals, Mol en Turn­hout. Maar het Hei­lig Hart­zie­ken­huis in Mol kon­dig­de za­ter­dag plots ook een al­ge­me­ne pa­ti­ën­ten­stop af: tot min­stens maan­dag­mid­dag wor­den er geen nieu­we pa­ti­ën­ten meer op­ge­no­men; met uit­zon­de­ring van de af­de­lin­gen pe­di­a­trie en ma­ter­ni­teit. Het ziekenhuis werd af­ge­kop­peld van de 112-cen­tra­le. De spoed­dienst be­han­delt al­leen nog drin­gen­de ge­val­len zo­lang er geen op­na­me no­dig is.

Twin­tig be­smet­tin­gen

“Het pro­bleem is ont­staan toen meer dan twin­tig pa­ti­ën­ten, me­de­wer­kers en zelfs art­sen op de af­de­ling ge­ri­a­trie be­smet ble­ken met het co­ro­na­vi­rus”, zegt ZNK­co­ör­di­na­tor Ru­dy Van Bal­laer. “Me­de­wer­kers van an­de­re af­de­lin­gen moe­ten daar nu in­sprin­gen, waar­door het niet mo­ge­lijk is op die an­de­re af­de­lin­gen nog nieu­we pa­ti­ën­ten op te ne­men. De op­na­me­stop geldt tot min­stens maan

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium