Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

...in de woon­zorg­cen­tra

-

Ook de cij­fers in de woon­zorg­cen­tra schie­ten de hoog­te in: in 24 uur test­ten net geen dui­zend be­wo­ners po­si­tief. “Het aan­tal be­smet­tin­gen is in twee we­ken ver­dub­beld. In maart zijn de uit­bra­ken in de woon­zorg­cen­tra ook twee we­ken na de zie­ken­hui­zen ge­ko­men”, zegt Mar­got Cloet van zorg­koe­pel Zorg­net-Icu­ro. Het zwaar ge­trof­fen Hof van Eg­mont in Me­che­len – 46 be­wo­ners en 23 me­de­wer­kers be­smet – moet de ca­fe­ta­ria zelfs in­rich­ten als een Co­vid-af­de­ling.

Het Hof van Eg­mont stel­de vo­ri­ge week plots elf be­smet­tin­gen vast. Na een reeks nieu­we tes­ten ble­ken 46 be­wo­ners en 23 me­de­wer­kers be­smet. Daar­om werd be­slist om een der­de Co­vid-af­de­ling in het woon­zorg­cen­trum in te rich­ten... in het res­tau­rant. De ta­fels en stoe­len in de ca­fe­ta­ria wer­den dit week­end aan de kant ge­scho­ven om plaats te ma­ken voor bed­den. De be­wo­ners heb­ben wel eni­ge pri­va­cy dank­zij tus­sen­wan­den.

“Het is al­les­be­hal­ve een per­fec­te op­los­sing, maar het is de eni­ge haal­ba­re ma­nier waar­op we de be­smet­te be­wo­ners snel en goed kun­nen schei­den van de ge­zon­de”, zegt Ga­briel­la De Fran­ce­s­co, voor­zit­ter van Zorg­be­drijf Ri­vie­ren­land. “Door voor het res­tau­rant te kie­zen en niet voor een reeks ka­mers, ver­mij­den we dat we al die ka­mers moe­ten leeg­ha­len en de be­wo­ners con­ti­nu moe­ten ver­hui­zen, ook al zijn ze niet be­smet.” De nieu­we Co­vid-af­de­ling wordt de­ze week in ge­bruik ge­no­men.

De mees­te be­smet­te men­sen in het Hof van Eg­mont ver­to­nen geen symp­to­men. Tien be­wo­ners zijn wel ziek, een drie­tal heeft ern­sti­ge symp­to­men. “We blij­ven re­gel­ma­tig tests uit­voe­ren”, zegt on­der­voor­zit­ter Jeroen Bae­ten. “Om­dat veel be­wo­ners asymp­to­ma­tisch

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium