Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ex­perts wil­len dat ook Vlaan­de­ren ver­strengt

-

Vlaan­de­ren zal voor­lo­pig geen bij­ko­men­de co­ron­a­maat­re­ge­len ne­men, in te­gen­stel­ling tot Wal­lo­nië en Brus­sel. Hoe­wel de herfst­va­kan­tie ook bij ons nu met twee da­gen ver­lengd is, zijn de re­gels in Wal­lo­nië en Brus­sel van­af van­daag nog veel strik­ter.

Zo geldt in bei­de re­gio’s een avond­klok van 22u tot 6u. In Brus­sel moe­ten de win­kels om 20u dicht, is het dra­gen van een mond­mas­ker over­al ver­plicht en zijn sport en cul­tuur op­ge­schort.

Dat doet de vraag rij­zen of ook Vlaan­de­ren die strik­te maat­re­ge­len niet moet in­voe­ren. Maar

Vlaams mi­nis­ter-pre­si­dent Jan Jam­bon (N-VA) houdt de boot voor­lo­pig af. “We heb­ben af­ge­lo­pen vrij­dag op het Over­leg­co­mi­té af­ge­spro­ken dat we met een fe­de­ra­le sok­kel van maat­re­ge­len zou­den wer­ken, waar­bij zwaar­ge­trof­fen re­gio’s op ei­gen hout­je kun­nen ver­stren­gen”, is te ho­ren op zijn ka­bi­net. “Dat Wal­lo­nië en Brus­sel dat doen, is lo­gisch en zelfs aan te moe­di­gen. Maar waar­om zou­den we in Vlaan­de­ren één week­end na stren­ge­re re­gels al op­nieuw ver­stren­gen?”

Een be­slis­sing die vi­ro­loog Marc Van Ranst maar moei­lijk kan be­grij­pen. “Ook hier staat het huis in brand. Jam­bon lijkt te den­ken dat de we­reld niet gro­ter is dan Bel­gië. Wal­lo­nië staat in­der­daad op nummer één qua co­rona­cij­fers. Vlaan­de­ren staat in Eu­ro­pa op nummer drie: dat is óók bar­s­lecht. Maar toch neemt Jam­bon uit­slui­tend Wal­lo­nië als ijk­punt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium