Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Slui­ting ho­re­ca kun­nen we niet goed­ma­ken in win­kels”

Ant­werp­se brou­wers, groot en klein, moe­ten plan­nen bij­stel­len

- PATRICK VINCENT

Nu voor de twee­de keer dit jaar het slot op de ca­fé­deu­ren gaat, moe­ten ook de brou­wers hun na­jaars­plan­nen bij­stel­len. We leg­den ons oor te luis­te­ren in Ant­wer­pen, He­ren­tals en West­mal­le.

Ley­sen is een lo­ka­le een­mans­zaak. Ei­ge­naar-brou­wer Jor­ge Ley­sen ver­deelt 50% van zijn pro­duc­tie (de Bas­kwad­der blond, dub­bel en tri­pel) in de ca­fés van He­ren­tals en om­ge­ving. De an­de­re helft gaat naar de dran­ken­han­dels en su­per­mark­ten. “Ik voel zo’n slui­ting dus on­mid­del­lijk”, zegt Jor­ge. “Van­af half april heeft de brou­we­rij al an­der­hal­ve maand stil­ge­le­gen. Ju­ni en ju­li wa­ren daar­na nog kalm, maar van­af au­gus­tus kwam ik weer op toe­ren­tal en sep­tem­ber was heel goed. Ik brouw ook bie­ren voor der­den, maar die men­sen zul­len nu ook min­der snel bij­be­stel­len.”

De He­ren­tal­se­naar deed in het be­gin van het jaar nog een grote in­ves­te­ring in zijn brou­we­rij. Daar­door zit hij nu fi­nan­ci­eel krap. “Maar als ik in mijn spaar­cen­ten duik, hoop ik dat het gaat luk­ken. Het pro­bleem is dat klei­ne brou­wers als ik voor pro­mo­tie voor­na­me­lijk af­han­ke­lijk zijn van streek­pro­duc­ten­mark­ten en bier­fes­ti­vals. Maar die zijn al­le­maal af­ge­last. En de grote open­deur­dag die ik in de­cem­ber had ge­pland voor de vijf­de ver­jaar­dag van de brou­we­rij kan ook niet door­gaan.”

Hij gaat nu, net als tij­dens de eer­ste lock­down, aan huis le­ve­ren in de streek. “En ik ga in­zet­ten op spe­ci­a­le ca­deau­ver­pak­kin­gen voor de feest­da­gen. Ik heb mijn drie Bas­kwad­der­bie­ren ook op whis­ky­va­ten la­ten rij­pen en een proef­pak­ket van zes ver­schil­len­de fles­jes sa­men­stel­len.”

Win­ter­ter­ras

Ook de Ant­werp­se Brouw Com­pag­nie blijft niet bij de pak­ken zit­ten en gaat aan huis le­ve­ren. “Vo­ri­ge keer heb­ben we een web­shop ge­o­pend en we be­zorg­den gra­tis aan huis. Dat gaan we op­nieuw doen, ook op za­ter­dag”, zegt op­rich­ter Johan Van Dy­ck. “En we ope­nen op de brou­we­rij een win­kel waar on­ze klan­ten zich kun­nen be­voor­ra­den en hun leeg­goed kun­nen te­rug­bren­gen. Daar­bij zul­len we ze­ker ook on­ze nieu­we bie­ren Ei­land­je (een New Eng­land IPA) en Miss Lu­cy (tra­di­ti­o­neel sterk blond) pro­mo­ten.” Acht per­so­neels­le­den telt de Ant­werp­se Brouw Com­pag­nie, be­kend van on­der an­de­re het Seef­bier. Die zijn tij­dens de eer­ste lock­down al­le­maal aan boord kun­nen blij­ven, met dank ook aan het sys­teem van de tech­ni­sche werk­loos­heid. Johan Van Dy­ck gaat er al­les aan doen om dat ook de­ze keer te pro­be­ren. Maar sim­pel zal het niet zijn. “Om­dat wij ook ons ei­gen res­tau­rant en zaal heb­ben, komt de slui­ting van de ho­re­ca ex­tra hard aan”, zegt hij. “We doen hier bij­voor­beeld ook be­drijfs- en hu­we­lijks­fees­ten. Men­sen die hun feest al twee keer ver­plaatst had­den, moesten we op­nieuw af­bel­len. We had­den ook net, zo­als veel van on­ze ho­re­cak­lan­ten, ge­ïn­ves­teerd in win­ter­ter­ras­sen en bui­ten­ver­war­ming om on­ze zaak in de win­ter co­rona­vei­lig te hou­den.”

Na een zeer las­tig voor­jaar was de schwung er net op­nieuw in­ge­ko­men, zegt Van Dy­ck. “In de zo­mer heb­ben we dub­be­le shif­ten ge­draaid om de pro­duc­tie bij te be­nen. Dat was ge­lukt. En vo­ri­ge don­der­dag­avond had­den we on­ze eer­ste co­me­dy night op de agen­da staan. De show van Alex Ag­new was in vijf mi­nu­ten uit­ver­kocht. Het was een ge­wel­dig suc­ces, maar een dag la­ter werd die nieu­we hoop dus al­weer de kop in­ge­sla­gen.”

Van Dy­ck is pes­si­mis­tisch over de leng­te van de slui­ting. “Mis­schien dat de res­tau­rants na een week of acht weer open mo­gen, maar ik vrees dat ze de slui­ting van de ca­fés voor­bij Nieuw­jaar gaan til­len, om­dat ze geen grote sa­men­schoBrou­we­rij

lin­gen wil­len op ou­de­jaars­avond.”

Mon­ni­ken­fi­lo­so­fie

Voor de brou­we­rij van de trap­pis­ten in West­mal­le staat de ho­re­ca ga­rant voor de helft van het vo­lu­me. “Wij le­ven erg mee met on­ze ho­re­cak­lan­ten”, zegt al­ge­meen di­rec­teur Phi­lip­pe Van As­sche. “Voor hen is de slui­ting een veel gro­te­re klap dan voor ons. Wij heb­ben tij­dens de eer­ste lock­down ge­merkt dat we een sterk merk en een heel trouw pu­bliek heb­ben. De win­kel­ver­koop van on­ze Dub­bel en Tri­pel is in die pe­ri­o­de ferm ge­ste­gen, zij het wel niet ge­noeg om het ver­lies in de ho­re­ca vol­le­dig te com­pen­se­ren. Maar op ba­sis van die er­va­ring ge­lo­ven we dat we de­ze slui­ting ook aan­kun­nen.”

De brou­we­rij kon in het voor­jaar haar vijf­tig werk­ne­mers aan de slag hou­den en dat zal ze ook nu pro­be­ren. “Som­mi­ge ta­ken die we nor­maal uit­be­ste­den aan een be­schut­te werk­plaats, bij­voor­beeld het in­pak­ken, zul­len we nu zelf doen”, zegt Van As­sche, die nog mee­geeft dat de West­mal­se trap­pis­ten geen spe­ci­a­le ac­ties plan­nen om de ver­koop te sti­mu­le­ren. “On­ze brou­we­rij is een tik­kel­tje an­ders dan de mees­te an­de­re. De mon­ni­ken heb­ben een apar­te fi­lo­so­fie, ze wor­den niet ge­dre­ven door vo­lu­mes of win­sten, maar wil­len in har­mo­nie le­ven met hun om­ge­ving.”

Johan Van Dy­ck

Ant­werp­se Brouw Com­pag­nie

“Ik vrees dat ze de slui­ting van de ca­fés voor­bij Nieuw­jaar gaan til­len.”

 ?? FOTO'S JAN VAN DER PERRE, HANS OTTEN, RR ?? Jor­ge Ley­sen uit He­ren­tals ver­deelt de helft van al zijn Bas­kwad­der over lo­ka­le ca­fés.
FOTO'S JAN VAN DER PERRE, HANS OTTEN, RR Jor­ge Ley­sen uit He­ren­tals ver­deelt de helft van al zijn Bas­kwad­der over lo­ka­le ca­fés.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium