Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Nacht­klok of niet: Ope­ra­tie Nacht­wacht gaat door

Co­ron­a­maat­re­ge­len leg­gen vei­lig­heids­ac­tie te­gen drugs­ge­weld niet stil

-

Ope­ra­tie Nacht­wacht, het ant­woord van de Ant­werp­se lo­ka­le po­li­tie op de op­stoot van drugs­ge­re­la­teerd ge­weld in on­der meer Deur­ne en Bor­ger­hout tij­dens de zo­mer, gaat on­danks de gel­den­de co­ron­a­maat­re­ge­len on­ver­min­derd ver­der. “We heb­ben al­tijd ge­zegd dat we voor hon­derd da­gen gin­gen, én dat dat nog maar het be­gin was”, klinkt het.

Nu er een nacht­klok is in­ge­steld en de ho­re­ca ge­slo­ten blijft, zou je kun­nen ver­moe­den dat Ope­ra­tie Nacht­wacht, door bur­ge­mees­ter Bart De We­ver (N-VA) om­schre­ven als “de groot­ste vei­lig­heids­ope­ra­tie in twin­tig jaar”, wel­eens stil­le­tjes zou kun­nen uit­do­ven. Na een nieu­we reeks be­schie­tin­gen en gra­naat­aan­sla­gen in au­gus­tus, veel­al in Deur­ne en Bor­ger­hout, was de ope­ra­tie be­doeld om de rust en de vei­lig­heid in de Ant­werp­se stra­ten te doen weer­ke­ren.

Maar van uit­do­ven is geen spra­ke, maakt de Ant­werp­se lo­ka­le po­li­tie zich sterk. “De ac­tie loopt nog ge­woon ver­der”, zegt woord­voer­der Wou­ter Bruyns. “Het is ei­gen aan de po­li­tie om flexi­bel om te sprin­gen met ac­tu­e­le in­for

Ook de Be­arcat werd voor Ope­ra­tie Nacht­wacht van stal ge­haald. ma­tie, en dat is voor Ope­ra­tie Nacht­wacht ook zo. Van bij het be­gin spra­ken we over hon­derd da­gen, en dat dat nog maar het be­gin was.”

Be­trapt

De po­li­tie merkt naar ei­gen zeg­gen dat de aan­pak zin­vol is. “De voor­bije we­ken heb­ben we heel wat har­de en zach­te in­for­ma­tie ver­gaard die ons po­li­ti­o­neel ver­der helpt. Ook in de ha­ven zijn al veel men­sen be­trapt van wie ver­moed

werd dat ze plan­nen had­den om con­tai­ners op te zoe­ken. Zelfs dit week­end nog kon­den we zo een duo ar­res­te­ren”, gaat Bruyns ver­der.

De po­li­tie er­kent wel dat de com­bi­na­tie van Ope­ra­tie Nacht­wacht met wer­ken in tij­den van corona veel vraagt van het per­so­neel. “We zijn on­ze men­sen dan ook heel er­ken­te­lijk voor de zwa­re in­span­nin­gen die ze le­ve­ren”, al­dus Bruyns.

De Bel­gisch-Pool­se YouTu­ber Kas­ti­op (22), Kac­per Pr­zy­byl­ski in het ech­te le­ven, is sinds vrij­dag spoor­loos. Zijn moe­der en vrien­den ho­pen dat zijn hon­derd­dui­zen­den fans mee hel­pen zoe­ken.

“We heb­ben echt geen idee waar

Kac­per is. Zijn vrien­den en de po­li­tie heb­ben al ge­zocht, tot in Po­len toe”, zegt huis­ge­noot Vincent Frè­re. Die sloeg vrij­dag alarm. “Kac­per ken­de door de co­ron­a­pan­de­mie moei­lij­ke da­gen. Hij mis­te het so­ci­aal con­tact enorm. We ho­pen dat hij op­duikt, dat hij er al­leen nood aan had om er even tus­sen­uit te zijn.”

Pr­zy­byl­ski groei­de de laat­ste ja­ren met zijn ener­gie­ke com­men­taar uit tot een van de be­kend­ste Vla­min­gen op YouTu­be.

Zijn ka­naal telt 290.000 abon­nees.

Stunt

Even werd ge­dacht dat de ver­dwij­ning van Kas­ti­op een stunt was. On­der­deel van een Child Fo­cus­cam­pag­ne over de ge­va­ren van ga­men waar hij aan mee­werk­te en die op 29 ok­to­ber zou wor­den ge­lan­ceerd. “We wil­len ook zijn fans vra­gen om dit se­ri­eus te ne­men en mee te hel­pen zoe­ken.” Hoe­wel Kac­per al 22 is, ver­spreid­de ook Child Fo­cus een af­fi­che.

Wie weet waar Kac­per is, wordt ge­vraagd con­tact op te ne­men met de po­li­tie via het gra­tis nummer 0800-30300 of via Child Fo­cus op 116.000.

 ??  ??
 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium