Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ik dacht ‘ik krijg een boe­te’, maar hij her­stel­de mijn band”

Vi­vi­a­ne is vol lof over par­keer­wach­ter die haar ter hulp snelt

- BERT PROVOOST, SVEN VAN HAEZENDONC­K

Toen Vi­vi­a­ne Sue­tens (54) za­ter­dag­och­tend haar wa­gen par­keer­de op het Cul­tuur­plein in Heist-op-den-Berg, stond er met­een een par­keer­wach­ter aan haar au­to. Niet om een par­keer­re­tri­bu­tie uit te schrij­ven, zo bleek. Wel om haar te hel­pen. Op het men­se­lij­ke op­tre­den van de Me­che­laar wordt nu bij­zon­der po­si­tief ge­re­a­geerd.

Vi­vi­a­ne Sue­tens had net haar zoon af­ge­zet bij Kre­a­tos in de Bergstraat en reed ver­der rich­ting de par­king op het Cul­tuur­plein. “On­der­weg zwaai­de een par­keer­wach­ter op een op­val­len­de ma­nier naar mij. Ik vond het vreemd, want ik ken­de hem niet. Ik par­keer­de mijn au­to wat ver­der­op op het Cul­tuur­plein met de be­doe­ling om nog wat te gaan win­ke­len. Ik leg­de mijn par­keer­schijf, maar toen ik uit­stap­te, stond de par­keer­wach­ter naast mij. Ik vrees­de dat ik toch iets ver­keerds ge­daan had en dat ik een boe­te zou krij­gen”, ver­telt Vi­vi­a­ne.

Maar dat bleek al­ler­minst het ge­val. “Hij ver­tel­de mij dat ik een plat­te band had. Ik vroeg of ik wat lan­ger dan twee uur mocht blij­ven staan, om­dat ik tijd no­dig had om een op­los­sing te re­ge­len. Maar hij zei dat hij die plat­te band wel even zou fik­sen. Ik stond per­plex. Hij heeft mijn re­ser­ve­wiel on­der de au­to ge­zet en het pro­bleem was op­ge­lost. Dat had ik zelf nooit ge­kund.”

Vi­vi­a­ne is enorm te spre­ken over het op­tre­den van de man. “Hij was niet ge­woon vrien­de­lijk, hij was wer­ke­lijk enorm vrien­de­lijk. Zo­wel te­gen mij als te­gen alle pas­san­ten. Het was nog even een ge­doe om aan een krik te geraken, maar hij bleef de he­le tijd kalm en po­si­tief. Zijn in­ge­steld­heid was bij­zon­der, wat een top­ke­rel.”

Hart op de juis­te plaats

De vrien­de­lij­ke par­keer­wach­ter is Me­che­laar Ab­del­mo­naim Bou­az­za, be­ter be­kend als ‘de Mon­ne’. Hij werkt voor Park In­di­go, het bedrijf dat de blau­we zo­ne in het cen­trum van Heistop-den-Berg in de ga­ten houdt. “Mijn be­doe­ling was en­kel om men­sen te hel­pen. Ik vind men­se­lijk­heid be­lang­rijk. Hier­mee be­doel ik dat we me­kaar zo veel mo­ge­lijk moe­ten hel­pen, welk ras of wel­ke re­li­gie je ook hebt. Zo ben ik op­ge­voed. Een mens is een mens, we heb­ben al­le­maal het hart op de juis­te plaats. Een par­keer­wach­ter is er niet al­leen om boe­tes te schrij­ven, maar ook om men­sen te hel­pen.”

Vi­vi­a­ne post­te een kort be­richt­je over haar er­va­rin­gen op so­ci­a­le me­dia, waar de par­keer­wach­ter heel wat lof kreeg. “Daar ben ik blij mee. Want par­keer­wach­ters heb­ben nor­maal ge­zien geen vrien­de­lijk ima­go”, zegt Vi­vi­a­ne.

Ab­del­mo­naim Bou­az­za

Par­keer­wach­ter

‘‘Een par­keer­wach­ter is er niet al­leen om boe­tes te schrij­ven, maar ook om men­sen te hel­pen.’’

“Men­sen zien ze vaak als slech­te­ri­ken die niets an­ders doen dan boe­tes uit­schrij­ven. Maar de­ze heeft dat beeld toch wel wat bij­ge­steld. Ik zal zelfs dit zeg­gen: als ik ooit een boe­te krijg in Heist, zal ik ze met ple­zier be­ta­len. Toch als ze van de Mon­ne komt.”

 ?? FOTO JOREN DE WEERDT ?? “Hij was niet ge­woon vrien­de­lijk, hij was wer­ke­lijk enorm vrien­de­lijk. Wat een top­ke­rel”, vindt Vi­vi­a­ne.
FOTO JOREN DE WEERDT “Hij was niet ge­woon vrien­de­lijk, hij was wer­ke­lijk enorm vrien­de­lijk. Wat een top­ke­rel”, vindt Vi­vi­a­ne.
 ?? FOTO RR ?? De par­keer­wach­ter sleu­telt aan de wa­gen van Vi­vi­a­ne Sue­tens.
FOTO RR De par­keer­wach­ter sleu­telt aan de wa­gen van Vi­vi­a­ne Sue­tens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium