Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Chi­rona­mid­dag valt in het wa­ter na in­braak: scha­de is groot

-

In het Son­ne­heem, het lo­kaal van Chi­ro Jong Le­ven in Nij­len, is in­ge­bro­ken. De da­ders maak­ten wei­nig of geen buit, maar de scha­de is wel groot.

Kort voor de start van de Chi­rona­mid­dag werd er op­ge­merkt dat er in­ge­bro­ken was. “De die­ven zijn langs de brand­trap naar bo­ven ge­gaan en heb­ben naast de brand­deur een groot raam ge­for­ceerd. Hier­langs zijn ze bin­nen ge­ko­men. Ze heb­ben el­ke deur bo­ven open­ge­bro­ken, waar­door zo­wel de deu­ren zelf als de deur­lijs­ten scha­de heb­ben op­ge­lo­pen. Ze heb­ben ook alle kas­ten die bo­ven in de gang te­gen de muur staan open­ge­bro­ken en he­le­maal ver­wron­gen. Ook be­ne­den heb­ben ze bij­na alle deu­ren open­ge­bro­ken. In de keu­ken heb­ben ze het raam bo­ven de was­bak ver­wron­gen”, ver­telt groeps­lei­der Jo­ze­fien Van Des­sel.

Op het eer­ste ge­zicht zijn er geen waar­de­vol­le za­ken ge­sto­len. “Hier lig­gen ook geen za­ken van waar­de. Jam­mer is na­tuur­lijk dat er scha­de aan het ge­bouw is aan­ge­richt. En de Chi­ro heeft het al moei­lijk met de toe­pas­sing van de co­ron­a­maat­re­ge­len, de ver­huur van het lo­kaal die klop­pen heeft ge­had en de fui­ven die niet kon­den door­gaan. Dan kon­den we dit mis­sen als kies­pijn”, zegt ere­voor­zit­ter Pe­ter Le­naerts.

De Chi­rona­mid­dag werd op het laat­ste mo­ment af­ge­last voor de drie bub­bels die de na­mid­dag op het Son­ne­heem zou­den door­bren­gen. Het gaat om een hon­derd­tal kin­de­ren en jon­ge­ren. De po­li­tie kwam ter plaat­se, er volgt ook nog een spo­ren­on­der­zoek.

Veel kas­ten en deu­ren raak­ten be­scha­digd.

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium