Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“We moe­ten nu toch het hoofd bui­gen voor het vi­rus”

De Es­doorn sluit kleu­ter­school en twee­de leer­jaar, ook Dijk­stein sluit deu­ren

- STIJN VAN DE SANDE, SVH

De kleu­ter­af­de­ling en het twee­de leer­jaar van ba­sis­school De Es­doorn in Hombeek (Me­che­len) slui­ten tot aan de herfst­va­kan­tie. Zo­wel bij leer­krach­ten als bij leer­lin­gen wer­den er co­ro­na­be­smet­tin­gen vast­ge­steld. ‘In to­taal gaat zo bij­na de helft van de school tot aan de herfst­va­kan­tie in qua­ran­tai­ne”, zegt di­rec­teur Gud­run Vran­ken. Ook de la­ge­re school van Dijk­stein in Sint-Katelijne-Waver sluit de­ze week de deu­ren na be­smet­tin­gen bij leer­krach­ten.

De be­slis­sing om te slui­ten werd dit week­end ge­no­men in sa­men­spraak met de Co­vid-cel van het CLB en de men­sen die in­staan voor de con­tac­top­spo­ring in Me­che­len. “De af­ge­lo­pen week wa­ren al ne­gen leer­krach­ten af­we­zig, maar toch hield het school­team vol”, ver­telt di­rec­teur Gud­run Vran­ken. “Dank­zij de so­li­da­ri­teit en flexi­bi­li­teit bin­nen het team kon­den alle klas­sen les krij­gen. Maar nu moe­ten we toch het hoofd bui­gen voor het vi­rus.”

Na­dat er niet al­leen bij de leer­krach­ten, maar ook bij de leer­lin­gen van het twee­de leer­jaar be­smet­tin­gen wer­den vast­ge­steld, kon de school niet an­ders dan de kleu­ter­af­de­ling en het twee­de

Ba­sis­school De Es­doorn in Hombeek.

leer­jaar in qua­ran­tai­ne te la­ten gaan. “De school telt ze­ven kleu­ter­klas­sen, goed voor 170 kind­jes. Het twee­de leer­jaar telt ook nog eens vijf­tig leer­lin­gen. In to­taal gaat zo bij­na de helft van de school tot aan de herfst­va­kan­tie in qua­ran­tai­ne”, al­dus Vran­ken.

De ove­ri­ge klas­sen blij­ven voor­als­nog wel open. “Maar de si­tu­a­tie wordt nauw­let­tend in de ga­ten ge­hou­den”, klinkt het. “We blij­ven kalm en han­de­len vol­gens de strik­te pro­ce­du­res die voor scho­len wer­den uit­ge­werkt, zo­als we dat tot nu toe al­tijd heb­ben ge­daan. Het vi­rus is aan een ste­vi­ge op­mars be­zig. Dat is on­der leer­krach­ten en leer­lin­gen niet an­ders. Dis­cus­sies over wie wat waar heeft op­ge­lo­pen, zijn dan ook zin­loos en we blij­ven po­si­tief.”

“Voor de leer­lin­gen van het twee­de leer­jaar wordt af­stands­on­der­wijs aangeboden. On­der meer via on­li­ne in­struc­tie­film­pjes, Zoom­ge­sprek­ken met de klas en ex­tra in­di­vi­du­e­le uit­leg”, zegt de di­rec­teur. “Hoe­wel het vol­gens ex­perts niet no­dig is, zijn er ook ou­ders van leer­lin­gen in de an­de­re leer­ja­ren die be­slist heb­ben om hun kin­de­ren thuis te hou­den de­ze week. Ook voor hen is er af­stands­on­der­wijs.”

Dijk­stein

Ook de la­ge­re school van Dijk­stein in Sint-Katelijne-Waver sluit de­ze week de deu­ren na een aan­tal co­ro­na­be­smet­tin­gen in het leer­krachten­team. De kleu­ter­school en bui­ten­school­se kin­der­op­vang Dijkstap­pers blijft wel open. “Na ad­vies van ver­schil­len­de dok­ters, waar­on­der de arts van het CLB, be­slis­ten het ge­meen­te­be­stuur en de school­di­rec­tie sa­men om de la­ge­re school te slui­ten tot aan de herfst­va­kan­tie”, zegt sche­pen van On­der­wijs Sa­rah De Key­ser (CD&V). Het school­be­stuur vraagt aan de ou­ders om hun kin­de­ren zo veel mo­ge­lijk thuis op te van­gen in de­ze pe­ri­o­de. Voor wie dit niet mo­ge­lijk is wordt er nood­op­vang voor­zien.

WIL­LE­BROEK

In de Br­eendonk­straat werd in­ge­bro­ken in een han­dels­zaak. De deur werd ge­for­ceerd. De die­ven zijn ge­vlucht met fris­dran­ken.

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium