Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Maand lang ver­keers­hin­der

Man­ke­men­ten aan dorps­cen­trum wor­den her­steld

-

Een aan­ne­mer voert een aan­tal her­stel­lin­gen uit aan het nieu­we dorps­cen­trum van Itegem (Heistop-den-Berg). Dat zorgt voor ver­keers­over­last tot 22 no­vem­ber.

Het nieu­we dorps­cen­trum werd in 2017 af­ge­werkt. “Er zijn kas­sei­en ver­zakt en ook de voe­gen tus­sen be­paal­de stuk­ken moe­ten her­steld wor­den”, zegt sche­pen van Open­ba­re Wer­ken Da­vid Geerts (PRPO Heist). “Het meest zicht­ba­re zal de ver­van­ging van het ze­bra­pad aan de bak­ker zijn, dat in slech­te staat ver­keer­de. We moe­ten de werk­zaam­he­den nu la­ten door­gaan om­dat ze dan nog val­len

Het nieu­we dorps­cen­trum werd on­der grote pu­blie­ke be­lang­stel­ling of­fi­ci­eel ge­o­pend in de zo­mer van 2017. in de aan­spra­ke­lijk­heids­ter­mijn van de aan­ne­mer.”

De werk­zaam­he­den zul­len ge­beu­ren in vier fa­ses. Eerst wordt de Kerk­straat aan­ge­pakt van 26 tot 30 ok­to­ber. De rij­weg is vol­le­dig on­der­bro­ken tus­sen St.-Gui­ber­tus­plein en Ro­zen­straat. Van 3 tot 8 no­vem­ber is de Hal­laarstraat aan de beurt, de rij­weg is vol­le­dig on­der­bro­ken tus­sen Karel Go­vaerts­straat en Ach­ter de Hoven. In de der­de fa­se van 9 tot 15 no­vem­ber wordt het St.-Gui­ber­tus­plein bij­ge­werkt, dan blijft beur­te­lings ver­keer mo­ge­lijk. Tot slot wor­den de boord­ste­nen aan het kruis­punt Karel Go­vaerts­straat ver­nieuwd tus­sen 16 en 22 no­vem­ber.

LIER, BER­LAAR Pe­ter Everaert van Ga­le­rij Ar­ti­sjok or­ga­ni­seer­de zon­dag een graf­fi­ti-eve­ne­ment on­der de blau­we brug in de Ou­de­rijstraat in Lier. Een van de graf­fi­ti­kun­ste­naars die er­op­af kwam was He­ny uit Ber­laar. “Ik heb al eens sa­men­ge­werkt met Pe­ter en ik vind dit een mooi ini­ti­a­tief, want dit was echt wel een mot­ti­ge brug. Mijn te­ke­ning stelt een Azi­aat op een di­no voor. Zoek er niet te veel be­te­ke­nis ach­ter, het is een fan­ta­sie­te­ke­ning die de brug wat moet hel­pen op­fleu­ren.” (gi­vl)

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium