Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Z1O0NDDE ASGPE1E3L.3D0AUG

-

Ook Tis­soud­a­li baal­de na de der­by-ne­der­laag op de Bo­suil.

De vroe­ge ach­ter­stand op Ant­werp was Joren Dom een doorn in het oog. “Het was dui­de­lijk dat het eer­ste kwar­tier tac­tisch niet in or­de was. Ant­werp kon veel te mak­ke­lijk van flank wis­se­len en sneed te vlot door on­ze ver­de­di­ging. Daar­na heb­ben we on­ze aan­pak bij­ge­steld en van­af dan heb­ben we de wed­strijd ge­do­mi­neerd. Als we in de eer­ste twin­tig mi­nu­ten goed had­den ge­staan, dan ben ik er ze­ker van dat we geen twee doelpunten slik­ken.”

Dat Beer­schot met de ne­der­laag in de stads­der­by ook een kop­po­si­tie liet lig­gen, kwam min­der hard aan. “Het is niet on­ze am­bi­tie om als eer­ste te ein­di­gen en ook na de­ze ne­der­laag kun­nen we als ploeg nog te­rug­blik­ken op een fan­tas­ti­sche start. Het is voor­al jam­mer dat we hier zon­der de drie pun­ten moe­ten ver­trek­ken.”

De fier­heid bij voor­zit­ter Fran­cis Vran­c­ken (zie rand­stuk on­der­aan) en trainer Her­nan Losa­da (lees op pa­gi­na 5) kon Dom zon­dag­mid­dag nog niet de­len. “Op dit mo­ment ben ik voor­al aan het ba­len. Maan­dag zal ik mis­schien wel be­sef­fen dat we hier een goeie wed­strijd heb­ben ge­speeld en dat we trots mo­gen zijn op on­ze pres­ta­tie in de­ze der­by. Daar­om is het zon­de dat we de­ze wed­strijd ver­lie­zen. Dat was ze­ker niet no­dig.”

Met ge­meng­de ge­voe­lens blik­te voor­zit­ter Fran­cis Vran­c­ken te­rug op de Ant­werp­se der­by. “We heb­ben een fan­tas­ti­sche wed­strijd ge­speeld, maar de ont­goo­che­ling is ook heel groot. Een ge­lijk­spel was al­licht een ver­dien­de uit­slag ge­weest. Bui­ten het eer­ste kwar­tier was Beer­schot de be­te­re ploeg. Al­leen ont­brak ons het tik­kel­tje ge­luk dat Van­ha­mel met zijn vin­ger­top­pen net niet bij die bal van Mbok­a­ni kan.”

“Maar na ne­gen­tig mi­nu­ten over­heerst er ook een ge­voel van fier­heid. Enorm fier dat we dit op­nieuw op de mat heb­ben kun­nen leg­gen. Dat we dit met Ant­werp en Beer­schot kun­nen bren­gen, is re­cla­me voor het Ant­werp­se voetbal. Re­cla­me voor het Bel­gi­sche voetbal. En straks moet Ant­werp nog naar het Kiel ko­men, daar kij­ken we nu al naar uit.”

 ??  ??
 ?? FOTO'S PHOTO NEWS ??
FOTO'S PHOTO NEWS
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium