Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Cour­tois even cru­ci­aal voor Re­al als VAR

-

Goed nieuws voor Re­al Ma­drid. Eden Ha­zard staat weer op het trai­nings­veld na een spier­bles­su­re die hem al sinds twee maan­den aan de zij­lijn par­keer­de. Hij zit in de se­lec­tie voor het Cham­pi­ons Le­a­gue­tref­fen te­gen Mön­chen­g­lad­bach.

Nog be­ter nieuws: de zo­ge­naam­de cri­sis is be­zwo­ren na een 1-3-ze­ge in de Clá­si­co. Re­al Ma­drid staat zo weer aan de lei­ding van de Pri­me­ra Di­vi­si­on. Bij de rust stond het in een leeg Nou Camp nog 1-1 na vroe­ge goals van Val­ver­de en de 17-ja­ri­ge An­su Fa­ti. Het kan­tel­mo­ment kwam na de rust: een wel erg dis­cu­ta­be­le straf­schop voor Re­al Ma­drid na trek­ken tus­sen Leng­let en Ser­gio Ra­mos. Toe­ge­kend door de VAR. “Is dat een pe­nal­ty? Ik vind van niet”, vond Bar­ça-trainer Ro­nald Koe­man. “Ik vroeg de scheids­rech­ter waar­om de VAR al­leen maar te­gen Bar­cel­o­na is. Ik hoop dat ie­mand me nog meer kan uit­leg­gen over hoe de VAR in Spanje werkt. In meer­de­re wed­strij­den, te­gen Se­vil­la, Ge­ta­fe en nu Re­al Ma­drid kre­gen we geen hulp van de VAR. De VAR is goed, maar dan moet die er wel zijn voor alle teams. Ik heb er nog niet met Leng­let over ge­spro­ken, maar Ra­mos pak­te hem eerst vast. Daar­om vind ik dit geen straf­schop.”

Ra­mos zet­te de straf­schop om. In de slot­mi­nu­ten zet­te een koel­bloe­di­ge Mo­d­ric met bui­ten­kant voet het fan­tas­ti­sche or­gel­punt. Wat Koe­man ver­gat, was hoe Cou­t­in­ho nipt naast kop­te, hoe een uit­ste­ken­de Thi­baut Cour­tois in de kor­te hoek Mes­si van de 2-1 hield. En hoe zijn ei­gen doel­man Ne­to meer dan eens de meu­be­len red­de. Niet Re­al, wel Bar­ça maakt zich zor­gen.(kvu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium