Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Eli en ik vul­len el­kaar ge­woon goed aan”

Lau­rens Sweeck is ste­vi­ge scha­kel in per­fect ploe­gen­spel, maar wordt pas vijf­de

- LE­ON CEULEMANS

Lau­rens Sweeck was in Ruddervoor­de een ste­vi­ge scha­kel in een per­fect uit­ge­voerd en door Eli Iser­byt mees­ter­lijk af­ge­rond ploe­gen­spel. Zelf kwam hij niet ver­der dan de vijf­de plaats. “Con­cur­ren­ten? Eli en ik vul­len el­kaar ge­woon goed aan”, gun­de hij zijn team­ge­noot dit suc­ces.

Het nieu­we sei­zoen bracht voor Lau­rens Sweeck nog niet wat je daar als re­ge­rend Bel­gisch kam­pi­oen van kan ver­wach­ten. Dat be­seft hij zelf ook na al­weer een te­gen­val­len­de vijf­de plaats in de Su­per­pres­ti­ge­wed­strijd in Ruddervoor­de. Toch zijn er geen te­ke­nen van pa­niek of on­ge­duld.

“Ik heb al al­tijd mee­ge­daan voor de prij­zen”, re­a­geert hij eer­der la­co­niek. “Ik zie dus geen pro­bleem, ook al was het nog niet echt goed. Maar ver­geet ook niet dat het ni­veau al vrij hoog ligt en een sterk re­sul­taat af­hangt van de vorm van de dag. Om de win­nen moet je vol­le­dig in or­de zijn. An­ders lukt het niet.”

Dat kon Sweeck za­ter­dag al voor de vijf­de keer on­der­vin­den in Ruddervoor­de. “On­danks een ge­mis­te start en een wei­nig gun­sti­ge ne­gen­de of tiende po­si­tie bij het op­draai­en van het par­cours kon ik mij en­ke­le ron­den la­ter toch bij de kop­groep voe­gen. Ik trok na­dien zelf in de aan­val, maar om­dat ik die paar pro­cen­ten kracht die an­ders het ver­schil ma­ken mis­te, kon ik

Lau­rens Sweeck komt bo­ven op de zand­strook in Ruddervoor­de.

mijn po­ging niet door­trek­ken.”

Het was geen ver­geef­se in­span­ning, want ploegmaat Iser­byt kon er­van pro­fi­te­ren. Hij nam het com­man­do over en kon zo de grote con­cur­rent Toon Aerts van een vier­de opeen­vol­gen­de ze­ge hou­den. “Als team de­den we het bij­zon­der goed”, ver­volgt de me­de-kop­man van Pau­wels Sau­zen-Bin­goal. “Wie het uit­ein­de­lijk af­maakt, dat is dan bij­zaak. Nu was het Eli,

straks is het mo­ge­lijk aan mij. Wij zijn geen con­cur­ren­ten, maar vul­len el­kaar aan. Dit was een voor hem uit­ge­le­zen par­cours, ik ben dan weer op mijn best in een zand­cross.”

Ta­fe­re­len zo­als The Wolf­pack van De­ceu­nin­ck-Quick Step na de ze­ge van Lam­pa­ert in de Drie­daag­se van De Pan­ne op­voer­de, wa­ren er in Ruddervoor­de niet te zien.

“We heb­ben el­kaar nog ge­fe­li­ci­teerd in de mixed zo­ne, maar in el­kaars ar­men val­len, dat is in de­ze tij­den niet slim”, grijns­de Lau­rens Sweeck. Vo­rig jaar was hij nog eind­win­naar van de Superprest­ige, maar met een der­de (Gie­ten) en een vijf­de plaats (Ruddervoor­de) is hij nu op ach­ter­vol­gen aan­ge­we­zen. “Na twee man­ches is nog niks ver­lo­ren”, maakt hij zich ook hier­over niet druk.

 ?? FOTO PHOTO NEWS ??
FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium