Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Broers stel­len bun­del voor in schoen­win­kel

-

De broers Yentl (32) en Mi­chai (28) Nuytemans stel­den dit week­end hun twee­de dicht­bun­del Brein­ten­ta­kels-Sprok­kel­woud voor in schoen­win­kel Pas­so. Mis­schien een ei­gen­aar­di­ge plaats om met een dicht­bun­del uit te pak­ken, maar in de­ze co­ro­na­tij­den was het een mooie ge­le­gen­heid om re­cla­me te ma­ken.

“Ik ken Yentl en Mi­chaï al van­af ze kind zijn”, zegt Marina, uit­baat­ster van schoen­win­kel Pas­so. “Toen ik hoor­de dat ze een nieu­we dicht­bun­del uit had­den, vond ik het een goed idee dat ze in mijn win­kel re­cla­me kwa­men ma­ken.

Ik steun ie­der­een die cre­a­tief is, zelf schil­der ik ook en stel ik af en toe mijn werk ten­toon. Ik heb wel de in­druk dat er toch wel wat gein­te­res­seer­den op af zijn ge­ko­men.”

Yentl was in elk ge­val blij met de mo­ge­lijk­heid die Marina bood. “Het is in de­ze tij­den niet mak­ke­lijk om een dicht­bun­del in de be­lang­stel­ling te bren­gen. Met on­ze vo­ri­ge bun­del De Fi­gu­ren zijn we twee jaar gaan toe­ren. We tra­den veel op en door die optredens ge­raak­ten de aan­we­zi­gen ook ge­ïn­te­res­seerd in de bun­del en kon­den we er veel ver­ko­pen. Die mo­ge­lijk­heid valt nu weg, net zo­als een ge­wo­ne voor­stel­ling in een zaal­tje. We heb­ben voor­al on­li­ne re­cla­me ge­maakt voor ons boek. Dat we het boek nu ook in de­ze win­kel kon­den voor­stel­len en ver­ko­pen, was een mooie sur­plus.”

Sa­men met zijn broer Mi­chaï, die de il­lu­stra­ties ver­zorgt, heeft Yentl twee jaar ge­werkt aan de bun­del. “Ik ging ook twee jaar naar de schrij­vers­aca­de­mie, dus het was wel een in­ten­se pe­ri­o­de.

De bun­del is op­ge­splitst in twee de­len. Het eer­ste Brein­ten­ta­kels gaat over her­sen­kron­kels van een dich­ter, het twee­de deel Sprok­kel­woud zijn meer na­tuur­be­schrij­vin­gen. Neen, over het co­ro­na­vi­rus staan er geen ge­dich­ten in (lacht). Ik ben ook be­zig met een ro­man, maar die is nog niet klaar voor pu­bli­ca­tie.”

Yentl heeft nog po­ë­ti­sche plan­nen voor de toe­komst. “Ik denk er­aan om in de ge­meen­te een poe­zie­wan­de­ling uit te stip­pe­len met on­ze ge­dich­ten. Dat kan zelfs cor­ona­proof ge­beu­ren. Als ik zie dat er toch wel re­de­lijk wat in­te­res­se is voor on­ze bun­del, lijkt zo’n wan­de­ling me wel iets.”

‘Brein­ten­ta­kels-Sprok­kel­woud’, te koop bij schoen­win­kel Pas­so Nij­len en dag­blad­han­del Har­mo­ny Kes­sel, Brein­ten­ta­kels@gmail.com

 ?? FOTO GI­VL ?? Yentl (links) en Mi­chaï met hun dicht­bun­del.
FOTO GI­VL Yentl (links) en Mi­chaï met hun dicht­bun­del.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium