Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

RAM en Bonheiden AC an­nu­le­ren 11 no­vem­ber-cross en veld­loop

-

Re­gi­o­na­le At­le­tiek­ver­e­ni­gin­gen Me­che­len (RAM) en At­le­tiek Bonheiden AC, heb­ben be­slo­ten om de bei­de veld­lo­pen van de clubs af te ge­las­ten. De ma­ni­fes­ta­ties lok­ken steeds meer dan 1.000 deel­ne­mers en be­zoe­kers en dat is in de­ze cri­sis­tijd niet mo­ge­lijk.

Het gaat om de 27ste He­ren­veld­loop van Bonheiden AC op 8 no­vem­ber en de 20ste Grote Prijs van Me­che­len van RAM in De Nek­ker op 11 no­vem­ber.

“We had­den noch­tans een plan om on­ze bei­de veld­lo­pen, ver­deeld over veld­loop­ter­rei­nen in Bonheiden en Me­che­len, te la­ten door­gaan met een be­per­king van 400 aan­we­zi­gen. Maar de om­stan­dig­he­den zijn door het vi­rus van­daag weer ver­an­derd. Veel at­le­ten met een ou­der sa­men­bren­gen op één lo­ca­tie is mis­schien wel mo­ge­lijk, maar ze­ker niet aan­ge­we­zen. Als at­le­tiek­ver­e­ni­ging wil­len we on­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid ne­men en daar­om an­nu­le­ren wij bei­de veld­lo­pen”, klinkt het bij de twee clubs.

Zo­wel de club van Bonheiden als die van Me­che­len gaan de vrij­ge­ko­men tijd aan­wen­den om bin­nen de ei­gen bub­bels te blij­ven trai­nen. “Op de­ze ma­nier gaat ons ini­ti­eel doel – on­ze jon­ge­ren zich spor­tief la­ten uit­le­ven – niet ver­lo­ren. We kij­ken al uit naar on­ze wed­strij­den die we vol­gend jaar weer op de ka­len­der zet­ten”, geeft RAM-voor­zit­ter Jasper Jacobs nog mee.

De veld­loop vo­rig jaar van RAM in De Nek­ker. De edi­tie 2020 is door corona af­ge­last.

 ?? FOTO LEO DE NIJN ??
FOTO LEO DE NIJN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium