Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

No­na sluit deu­ren tot en met 19 no­vem­ber

Kun­sten­cen­trum moet ook BRAND! jazz­fes­ti­val uit­stel­len naar vol­gend jaar

- STIJN VAN DE SANDE

Kun­sten­cen­trum no­na in Me­che­len sluit ze­ker tot en met 19 no­vem­ber de deu­ren. Vol­gens de di­rec­tie is het door de ver­stren­ging van de maat­re­ge­len prak­tisch en fi­nan­ci­eel niet haal­baar om voor­stel­lin­gen te or­ga­ni­se­ren. On­der an­de­re het BRAND! jazz­fes­ti­val gaat niet door en wordt ver­plaatst naar vol­gend jaar. “We ho­pen dat on­ze gas­ten be­grip kun­nen op­bren­gen voor on­ze keu­zes”, klinkt het.

Het over­leg­co­mi­té van de re­ge­rin­gen be­slis­te vrij­dag om stren­ge­re maat­re­ge­len op te leg­gen voor de cul­tuur­sec­tor. Zo zijn er nog maxi­maal 200 be­zoe­kers per voor­stel­ling wel­kom en moet er steeds an­der­hal­ve me­ter af­stand ge­hou­den wor­den tus­sen de bub­bels. Kun­sten­cen­trum no­na ziet zich daar­om ge­nood­zaakt om ze­ker tot en met 19 no­vem­ber te slui­ten. Alle eve­ne­men­ten die in die pe­ri­o­de op de agen­da ston­den wor­den ge­an­nu­leerd.

“We be­treu­ren de af­ge­las­tin­gen, maar heb­ben be­grip voor de nieu­we maat­re­ge­len”, klinkt het bij de di­rec­tie van no­na. “Ver­schil­len­de voor­aan­staan­de vi­ro­lo­gen be­na­druk­ten de laat­ste da­gen hoe ern­stig de si­tu­a­tie is, en wij wil­len

Kun­sten­cen­trum no­na in Me­che­len.

dan ook on­ze ver­ant­woor­de­lijk­heid ne­men. Maar de nieu­we maat­re­ge­len zor­gen er­voor dat on­ze ca­pa­ci­teit wordt te­rug­ge­bracht tot min­der dan een der­de van de nor­ma­le ca­pa­ci­teit. Het is in die om­stan­dig­he­den niet haal­baar om voor­stel­lin­gen of eve­ne­men­ten plaats te la­ten vin­den.”

Jazz­fes­ti­val naar na­jaar 2021

Een van de af­ge­las­te eve­ne­men­ten is het BRAND! Jazz­fes­ti­val, dat nor­maal op 3, 4 en 5 de­cem­ber zou plaats­vin­den. Het fes­ti­val wordt uit­ge­steld naar het na­jaar van 2021. “Tij­dens de voor­stel­lin­gen die we de laat­ste maan­den kon­den or­ga­ni­se­ren, voel­den we op­nieuw hoe kunst kan in­spi­re­ren, ont­span­nen en ver­bin­den. Des­on­danks voelt de­ze be­slis­sing als de eni­ge juis­te. We ho­pen dan ook dat on­ze gas­ten be­grip kun­nen op­bren­gen voor on­ze keu­zes, maar ho­pen hen voor­al weer snel te mo­gen ver­wel­ko­men.”

Wie een tic­ket heeft voor een van de af­ge­las­te voor­stel­lin­gen wordt door no­na op de hoog­te ge­bracht. Waar mo­ge­lijk wordt een nieu­we da­tum ge­zocht. Een vol­le­di­ge lijst van af­ge­las­te en uit­ge­stel­de voor­stel­lin­gen en eve­ne­men­ten is te­rug te vin­den op de web­si­te van het kun­sten­cen­trum.

www.no­na.be

Het sche­pen­col­le­ge van Heist-op­den-Berg heeft een ne­ga­tief ad­vies ge­ge­ven voor een zend­mast in pro­vin­ci­aal do­mein De Aver­eg­ten in Hal­laar. Te­le­com­ope­ra­to­ren wil­len er in­ves­te­ren om het be­reik te ver­be­te­ren.

“Na­dat we meer dan 500 be­zwaar­schrif­ten ver­za­meld had­den van buurt­be­wo­ners en van re­cre­an­ten in het do­mein heeft het sche­pen­col­le­ge nu een ne­ga­tief ad­vies ge­ge­ven”, meldt Guy Schol­laert van het ac­tie­co­mi­té. “We wil­len dan ook alle men­sen be­dan­ken die hun steun ga­ven aan on­ze ac­ties. De vol­gen­de stap is nu de be­slis­sing van de mi­nis­ter Zu­hal De­mir, die voor 10 no­vem­ber zou moe­ten val­len.”

Sche­pen van Ruim­te­lij­ke Or­de­ning Sa­rah Wou­ters (Groen) ver­dui­de­lijkt het ad­vies. “Door de ge­meen­te werd ne­ga­tief ad­vies ge­ge­ven op ba­sis van ob­jec­tie­ve cri­te­ria. Zo za­gen we on­der an­de­re te­gen­stel­lin­gen met be­pa­lin­gen uit het pro­vin­ci­a­le ruim­te­lij­ke uit­voe­rings­plan dat voor het groen­do­mein is op­ge­maakt. Het grote aan­tal be­zwa­ren was niet door­slag­ge­vend. Het gaf wel aan dat veel men­sen dit the­ma be­lang­rijk ge­noeg vin­den om een be­zwaar­schrift in te die­nen.”

 ?? FOTO STIJN VAN DE SANDE ??
FOTO STIJN VAN DE SANDE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium