Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Al 17 van 27 wo­nin­gen Pa­pen­hof ver­kocht

-

Ge­ïn­te­res­seer­den kon­den zon­dag een be­zoek bren­gen aan het nieuw­bouw­pro­ject Pa­pen­hof in het Asper­ge­veld in Me­che­len. Ige­mo ver­koopt er mo­men­teel 27 bouw­ka­vels. Ze­ven­tien gron­den wer­den al ver­kocht.

Op dit mo­ment re­a­li­seert Ige­mo een nieu­we woon­wijk met 27 wo­nin­gen rond het nieu­we Raap­steel­hof en Aard­peer­hof, vlak bij het Asper­ge­veld in Me­che­len. Gein­te­res­seer­den kon­den zon­dag een be­zoek bren­gen aan de si­te en met­een ook ken­nis­ma­ken met een van hun po­ten­ti­ë­le nieu­we bu­ren. Na­di­ne La­bio (41) is werk­neem­ster van Ige­mo en kocht een van de gron­den na­dat ze het pro­ject had zien staan op de web­si­te van haar werk­ge­ver.

“Het is enorm moei­lijk om in de­ze pe­ri­o­de een be­taal­ba­re ge­zins­wo­ning te vin­den”, klinkt het. “Daar­om trok het pro­ject Pa­pen­hof me erg aan. Er zijn na­me­lijk een aan­tal voor­waar­den aan ver­bon­den die voor een aan­trek­ke­lij­ke­re prijs zor­gen. Zo mo­gen de wo­nin­gen geen op­breng­stei­gen­dom wor­den en moet je sa­men­wer­ken met een van de vijf door Ige­mo ge­se­lec­teer­de ar­chi­tec­ten. Dat be­spaart tijd en moei­te en zorgt voor uni­for­mi­teit in de wijk,

Na­di­ne La­bio bij een van de nieuw­bouw­wo­nin­gen van het woon­pro­ject Pa­pen­hof.

maar je hebt wel meer in­spraak dan bij een sleu­tel-op-de-deur­wo­ning.”

Ook de goe­de lig­ging en het duur­za­me ka­rak­ter van de wijk trok­ken La­bio aan, waar­door ze plots am­bas­sa­dri­ce is ge­wor­den van het pro­ject van haar werk­ge­ver.

“Het is hier enorm rus­tig. De kin­de­ren zul­len hier nog op straat kun­nen spe­len, maar toch ligt het vlak bij het cen­trum. Ik kijk nu al uit naar het mo­ment dat ik er bin­nen 1,5 à 2 jaar kan in­trek­ken.”

www.wo­nen-pa­pen­hof.be

 ?? FOTO STIJN VAN DE SANDE ??
FOTO STIJN VAN DE SANDE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium