Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Wei­nig kans dat ma­ter­ni­teit op hui­di­ge lo­ca­tie blijft

Sint-Ni­kla­se ge­meen­te­raad geeft Lo­kers ziekenhuis geen hoop

- IVAN ELEGEERT

Maan­dag wil sp.a in de ge­meen­te­raad van Lokeren via een mo­tie pro­be­ren om de ma­ter­ni­teit als­nog in AZ Lokeren te hou­den. De ge­meen­te­raad van Sint-Ni­k­laas gaf vrij­dag­nacht al­vast geen hoop. “Het biedt ech­ter ook kan­sen want Lokeren krijgt een hoog­waar­dig or­tho­pe­disch cen­trum in de plaats,” re­a­geert bur­ge­mees­ter van Sint-Ni­k­laas Lie­ven Dehandschu­tter (N-VA).

Eer­der de­ze maand be­slis­te de raad van be­stuur van de zie­ken­hui­zen in Lokeren en Sint-Ni­k­laas om de ma­ter­ni­teit van Lokeren te ver­hui­zen naar Sint-Ni­k­laas. In die raad van be­stuur zit­ten ook de Sint-Ni­kla­se raads­le­den Bart Mer­ckx, Luk Huys (bei­den N-VA) en Jos De Mey­er (CD&V). Op­po­si­tie­par­tij­en sp.a, PVDA en Vlaams Be­lang wil­den we­ten waar­om dit trio het voor­stel om de Lo­ker­se ma­ter­ni­teit af te bou­wen, had­den ge­steund.

Vlaams Be­lang frac­tie­lei­der Frans Wy­meersch had een mo­tie klaar om de le­den van de raad van be­stuur nog op an­de­re ge­dach­ten te bren­gen. Ook Jef Maes (PVDA) kon niet be­grij­pen dat er ge­ko­zen werd om al­les te cen­tra­li­se­ren. “Zorg moet net dicht­bij de men­sen zijn,” vond hij.

Chris Van der Coel­den (sp.a) wees er de meer­der­heids­par­tij­en Groen en N-VA op dat hun Lo­ker­se par­tij­ge­no­ten zich fel ver­zet­ten te­gen het ver­dwij­nen van de ma­ter­ni­teit in Lokeren. “Hier zit­ten Groen en N-VA in de meer­der­heid. Ze heb­ben de kans om hun Lo­ker­se col­le­ga’s te steu­nen”, al­dus Van der Coel­den.

Or­tho­pe­disch cen­trum

Maar de Sint-Ni­kla­se op­po­si­tie ving, na een lang en he­vig de­bat, bot. “Nie­mand ziet een ziekenhuis in zijn of haar stad graag ver­dwij­nen. Hamme, Be­ve­ren, Tem­se en Sint-Gil­lis-Waas za­gen hun ziekenhuis al op­gaan in een gro­te­re con­struc­tie. Ook in Sint-Ni­k­laas had­den we lang twee zie­ken­hui­zen. Voor Lokeren was er al in 2014 een ne­ga­tief ad­vies van de ho­ge­re over­heid. De­ze be­slis­sing biedt ech­ter ook kan­sen want Lokeren krijgt een hoog­waar­dig or­tho­pe­disch cen­trum in de plaats,” al­dus bur­ge­mees­ter Lie­ven Dehandschu­tter (N-VA) die ont­ken­de dat de af­ge­vaar­dig­den van de stad voor­af een man­daat moe­ten krij­gen van de ge­meen­te­raad om hun stem­ge­drag te be­pa­len.

“De be­slis­sing is in eer en ge­we­ten ge­no­men”, re­pli­ceer­de Jos De Mey­er

On­danks eer­de­re fel­le pro­tes­ten lijkt het er niet op dat de ma­ter­ni­teit in Lokeren kan blij­ven.

(CD&V). “Dit is ook al­les­be­hal­ve een po­li­tiek spel, maar let­ter­lijk een zaak van ge­zond ver­stand,” be­sloot dok­ter Bart Mer­ckx (N-VA), die als arts en on­der­voor­zit­ter van de raad van be­stuur van AZ Ni­ko­laas de pro­ble­ma­tiek goed kent. “De voor­bije ja­ren zijn er on­tel­ba­re po­gin­gen ge­weest

om pe­di­a­ters en an­de­re spe­ci­a­lis­ten naar Lokeren te lok­ken. Dat is niet ge­lukt. Goe­de art­sen kie­zen voor grote mo­der­ne zie­ken­hui­zen. He­laas. Maar de be­slis­sing is in het be­lang van de pa­ti­ën­ten,” al­dus Mer­ckx.

 ?? FOTO IES ??
FOTO IES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium