Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ze­ven pv’s voor in­breu­ken avond­klok

- 24 be­smet­tin­gen bij Blijdorp

Vrij­dag en za­ter­dag heeft de lo­ka­le po­li­tie in Sint-Ni­k­laas spe­ci­a­le pa­trouil­les de baan op­ge­stuurd om de na­le­ving van de avond­klok te con­tro­le­ren, zo­wel in bur­ger als in uni­form. Dat le­ver­de in to­taal ze­ven pv’s op. Ook de uit­ba­ter van een nacht­win­kel die na 20u nog al­co­hol ver­kocht, liep te­gen de lamp. Zo­wel hij als de klant die de drank had ge­kocht, kre­gen een pv. Nog vijf an­de­re per­so­nen die geen mond­mas­ker droe­gen waar het ver­plicht was, gin­gen in het boek­je. “Dit zijn geen vol­le­di­ge cij­fers, maar al­leen de vast­stel­lin­gen van de spe­ci­a­le co­ro­n­a­ploe­gen”, be­na­drukt korps­chef Gwen Mer­ckx van de lo­ka­le po­li­tie van Sint-Ni­k­laas. “Een vol­le­dig over­zicht met ook de corona-pv’s van ‘ge­wo­ne’ in­ter­ven­ties moet nog wor­den op­ge­steld.”

In Blijdorp, een voor­zie­ning voor men­sen met een men­ta­le be­per­king, werd vrij­dag een uit­braak van corona vast­ge­steld bij vijf woon­groe­pen van de vol­was­sen­af­de­ling, twee groe­pen in de ves­ti­ging Mi­ra in Hamme en drie in de ves­ti­ging Ba­leu­nis­straat in Den­der­mon­de. 24 be­wo­ners zijn be­smet. Ook on­der de me­de­wer­kers zijn er een be­perkt aan­tal be­smet­tin­gen vast­ge­steld.

“Po­si­tief be­von­den be­wo­ners en me­de­wer­kers wer­den vol­le­dig ge­schei­den van de an­de­ren”, zegt Kat­leen Van Hoey, zorg­di­rec­teur in Blijdorp. “Ex­tra tes­ten wor­den uit­ge­voerd om zicht en grip op de si­tu­a­tie te krij­gen. De zie­ke be­wo­ners krij­gen de no­di­ge zor­gen bin­nen Blijdorp. Ge­luk­kig werd tot nu toe geen en­ke­le be­wo­ner op­ge­no­men in het ziekenhuis.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium