Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ot­ters krij­gen in­ge­ni­eus huis­je

Al ze­ven hec­ta­re aan ot­ter­ge­bied ge­cre­ëerd in Pol­ders van Krui­be­ke

- DIETER VERSCHOORE­N

In de Krui­beek­se pol­der werd al ze­ven hec­ta­re van het na­tuur­ge­bied spe­ci­aal voor de ot­ter in­ge­richt. Mi­nis­ter van Om­ge­ving Zu­hal De­mir (N-VA) werk­te ei­gen­han­dig de ot­ter­holt af, een nieu­we rust­plaats voor de die­ren.

Sinds 2017 vin­den ot­ters hun weg naar de Pol­ders van Krui­be­ke. Het vis­be­stand is door de ver­be­ter­de wa­ter­kwa­li­teit de laat­ste ja­ren sterk ge­ste­gen in het na­tuur­ge­bied. Daar­door voe­len de ot­ters zich er goed thuis.

Agent­schap Na­tuur en Bos (ANB) voert al ja­ren wer­ken uit in de Pol­ders om dat leef­ge­bied voor ver­schil­len­de dier­soor­ten te op­ti­ma­li­se­ren. Zo werd er re­cent nog een stuk bos ge­rooid voor de woud­aap, een klei­ne rei­ger. Het ge­bied is nu nog kaal en wordt door­kruist door een la­by­rint van wa­ter­par­tij­en, maar zal vol­gend jaar bom­vol riet staan.

Vei­lig en rus­tig

Om het stuk­je pol­der nog aan­trek­ke­lij­ker voor de ot­ters werd er nu in een vei­li­ge rust­plaats voor­zien: de ot­ter­holt. Het gaat om

Mi­nis­ter Zu­hal De­mir legt de laat­ste hand aan het in­ge­ni­eu­ze sys­teem voor de ot­ter.

een pro­to­ty­pe. Via een van de twee ge­ca­mou­fleer­de bui­zen die aan de waterkant lig­gen, kun­nen de ot­ters in een af­ge­slo­ten bak geraken. Daar­in wer­den ver­schil­len­de ka­mers ge­maakt waar­door de ot­ter vei­lig en rus­tig ligt. Via aan ko­ker kun­nen wild­ca­me­ra’s in de ot­ter­holt ge­sto­ken wor­den

zo­dat we de die­ren kun­nen vol­gen.

Mi­nis­ter Zu­hal De­mir (N-VA) kwam de laat­ste vij­zen in de ot­ter­holt draai­en. “Dit is een eind­stuk om de ot­ter een rust­plaats te ge­ven en hen te be­scher­men”, zegt ze. Een eind­stuk van grote wer­ken die ANB al ja­ren uit­voert in

Zo ziet de rust­plaats er van­bin­nen uit.

het ge­bied. Zo moest er eerst en voor­al veel grond ge­sa­neerd wor­den om­dat er nog te veel cad­mi­um in de grond zit. Bo­men ne­men het ver­vuil­de grond­wa­ter op en stu­wen het naar hun bla­de­ren, die la­ter dan licht ver­vuild neer­dwar­re­len en de grond op­nieuw ver­vui­len. Dicht­ge­slib­de grach­ten wer­den op­nieuw vrij­ge­maakt en

in ver­bin­ding ge­steld met een grote nieuw ge­gra­ven vij­ver.

Wie de nieu­we ot­ter­holt wil be­zich­ti­gen, doet be­ter geen moei­te. De rust­plaats werd in een af­ge­slo­ten stuk pol­der ge­zet en zal la­ter ook vol­le­dig in­ge­gra­ven wor­den. Mo­men­teel ligt ze er zelfs niet meer.

 ?? FOTO DVK ??
FOTO DVK
 ?? FOTO DVK ??
FOTO DVK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium