Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Alarm­toe­stand in Spanje kan tot mei 2021 du­ren

Ita­lië legt ho­re­ca, cul­tuur en sport aan ban­den om Kerst­mis te red­den

- CORRY HANCKE

In Spanje stijgt het aan­tal be­smet­tin­gen en de pre­mier wil zijn han­den vrij heb­ben om maat­re­ge­len te tref­fen. Ita­lië treft nu stren­ge­re maat­re­ge­len om Kerst­mis te red­den.

De Spaan­se re­ge­ring heeft voor het he­le land (be­hal­ve de Ca­na­ri­sche ei­lan­den) de avond­klok af­ge­kon­digd. Tus­sen elf uur ’s avonds en zes uur ’s och­tends mag in prin­ci­pe nie­mand naar bui­ten. De­ze maat­re­gel is de eer­ste sinds de re­ge­ring zon­dag­och­tend op­nieuw de alarm­toe­stand heeft uit­ge­roe­pen. Daar­mee krij­gen de re­gi­o­na­le en de na­ti­o­na­le re­ge­ring meer be­voegd­he­den om cru­ci­a­le maat­re­ge­len te tref­fen. In eer­ste in­stan­tie zal de alarm­toe­stand, zo­als wet­te­lijk voor­zien, twee we­ken du­ren, maar pre­mier Sán­chez houdt er re­ke­ning mee dat de­ze uit­zon­de­rings­toe­stand tot vol­gend jaar mei kan blij­ven du­ren. Het par­le­ment zal daar een van de ko­men­de da­gen over stem­men. Ex­perts zijn van me­ning dat zes maan­den no­dig zijn om de twee­de golf van het co­ro­na­vi­rus en de meest ge­vaar­lij­ke pe­ri­o­de van de pan­de­mie te over­win­nen, zei de Spaan­se pre­mier. Gis­te­ren tel­de het land 1.046.132 be­smet­tin­gen, een van de hoog­ste cij­fers in Eu­ro­pa. “De toe­stand die we nu mee­ma­ken, is ex­treem”, zei pre­mier Sán­chez na af­loop van de spe­ci­a­le mi­nis­ter­raad.

Ook Ita­lië ver­strengt

Na­dat Ita­lië in mei zijn lock­down had op­ge­he­ven, zijn ook daar weer ver­stren­gin­gen in­ge­voerd. Van­af maan­dag moe­ten bars en res­tau­rants om zes uur ’s avonds slui­ten en wor­den cul­tuur en sport aan ban­den ge­legd. Leer­lin­gen van het mid­del­baar on­der­wijs moe­ten zo veel mo­ge­lijk thuis les vol­gen. De ver­stren­gin­gen blij­ven ze­ker tot 24 no­vem­ber van kracht. ‘Als we de­ze maat­re­ge­len res­pec­te­ren, dan kun­nen we de cur­ve on­der con­tro­le hou­den en moe­ten we tij­dens de kerst­pe­ri­o­de niet al­les slui­ten’, zei pre­mier Gi­u­sep­pe Con­te.

Hij pro­beert een lock­down te

Een uit­ge­stor­ven Be­nidorm in ju­ni. De uit­zon­de­rings­toe­stand in Spanje kan mo­ge­lijk nog tot mei vol­gend jaar du­ren.

ver­mij­den, maar hij merkt dat de min­der stren­ge maat­re­ge­len de ver­sprei­ding van het vi­rus niet heb­ben te­gen­ge­hou­den. Za­ter­dag tel­de het land 19.644 nieu­we be­smet­tin­gen, meer dan 1.100 pa­ti­ën­ten

lig­gen op In­ten­sie­ve Zorg.

De aan­ge­kon­dig­de ver­stren­ging heeft in som­mi­ge ste­den, waar­on­der Na­pels en Ro­me, tot pro­tes­ten ge­leid.

 ?? FOTO DBA ??
FOTO DBA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium