Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ful­ton Coun­ty, Pen­n­syl­vania

-

Jo­hn Rasp

Ful­ton Coun­ty is even groot als de pro­vin­cie Oost-Vlaan­de­ren, maar telt am­per 15.000 in­wo­ners.

Ner­gens in Pen­n­syl­vania stem­den in 2016 zo­veel men­sen op Do­nald Trump als in Ful­ton Coun­ty: 84%. In de streek van boe­ren en ar­bei­ders staan ze nu nog al­tijd vier­kant ach­ter Trump.

Pen­n­syl­vania was cru­ci­aal in 2016 en wordt wel­licht ook be­pa­lend in de ver­kie­zings­strijd nu. Vol­gens de ge­re­nom­meer­de web­si­te Fi­veThirty­Eight heeft de kan­di­daat die Pen­n­syl­vania wint, 90% kans om pre­si­dent te wor­den.

Werkt in mi­li­tair de­pot

“Ik ben 65, ik ben hier ge­bo­ren, het huis waar ik woon is van mijn groot­moe­der ge­weest. We zul­len on­ze stad be­scher­men, als dat no­dig is.”

Be­lang­rijk­ste ver­kie­zings­the­ma’s: wa­pens en corona. Bi­den wil vuur­wa­pen­be­per­kin­gen, van Trump mag ie­der­een zijn ge­we­ren hou­den. Van het vi­rus zijn de mees­te in­wo­ners niet bang, wel van de eco­no­mi­sche ge­vol­gen. Ze zijn te­gen de lock­down die de De­mo­cra­ti­sche gou­ver­neur dit voor­jaar in­stel­de, en voor de los­se aan­pak van Trump.

 ?? FOTO RR
FOTO JVR ?? Jo­hn Rasp draagt, net als heel wat an­de­re in­wo­ners van Ful­ton Coun­ty, de con­fe­de­ra­tie­vlag nog steeds hoog in het vaan­del.
Sal­ly Hoover baat een wa­pen­win­kel uit. “Bu­si­ness was boo­m­ing on­der Trump, tot Co­vid kwam en de gou­ver­neur van Pen­n­syl­vania – een De­mo­craat, na­tuur­lijk – al­les heeft plat­ge­legd. Toen was het naar de vaan­tjes.”
FOTO RR FOTO JVR Jo­hn Rasp draagt, net als heel wat an­de­re in­wo­ners van Ful­ton Coun­ty, de con­fe­de­ra­tie­vlag nog steeds hoog in het vaan­del. Sal­ly Hoover baat een wa­pen­win­kel uit. “Bu­si­ness was boo­m­ing on­der Trump, tot Co­vid kwam en de gou­ver­neur van Pen­n­syl­vania – een De­mo­craat, na­tuur­lijk – al­les heeft plat­ge­legd. Toen was het naar de vaan­tjes.”
 ?? FOTO JVR ??
FOTO JVR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium