Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Sams­ung rouwt om top­man Lee Kun-Hee

Zoon Jay Lee op­vol­ger on­danks twij­fel­ach­ti­ge re­pu­ta­tie

- BLOOMBERG, REUTERS

Lee Kun-Hee, die Sams­ung uit­bouw­de tot een we­reld­wijd tech-im­pe­ri­um, is zes jaar na zijn hart­aan­val over­le­den. Hij wordt in Zuid-Korea be­won­derd, maar is he­le­maal niet on­om­stre­den.

“Lee is zo’n sym­bo­li­sche fi­guur in de spec­ta­cu­lai­re op­mars van Zuid-Korea, en in de ma­nier waar­op het land de glo­ba­li­se­ring heeft om­armd. Veel Ko­re­a­nen zul­len zich zijn dood her­in­ne­ren.”

Die uit­spraak van pers­agent­schap Reuters il­lu­streert hoe be­roemd Lee in Zuid-Korea is. Hij over­leed af­ge­lo­pen week­end op 78-ja­ri­ge leef­tijd. Hij lag zes jaar in het ziekenhuis na­dat hij werd ge­trof­fen door een hart­aan­val.

Het is Lee die Sams­ung uit­bouw­de tot een we­reld­wij­de tech-ti­taan. Sams­ung, het bedrijf dat zijn va­der voor hem leid­de, was in de ja­ren ne­gen­tig niet veel meer dan een bedrijf dat al­ler­han­de goed­ko­pe elek­tro­ap­pa­ra­ten uit zijn fa­brie­ken spuw­de.

In 2006 sprong het over So­ny heen als groot­ste pro­du­cent van flatscreen-tv’s en in 2011 stoot­te het

Lee Kun-Hee.

Ap­ple van de troon als groot­ste smartpho­ne­fa­bri­kant. Sams­ung is in­tus­sen een gi­gan­tisch con­sor­ti­um van 62 be­drij­ven en is 300 mil­jard dol­lar waard (253 mil­joen eu­ro).

Niet al wat Lee deed was suc­ces­vol. Hij werd ver­oor­deeld voor het be­ta­len van smeer­geld aan voor­ma­lig pre­si­dent Roh Tae-woo in 1996, en ook voor be­las­ting­ont­wij­king en fi­nan­ci­ë­le frau­de. Hij kreeg voor bei­de ge­val­len gra­tie.

Machts­strijd

Zijn dood, zes jaar na een hart­aan­val, maakt de toe­komst van Sams­ung on­ze­ker. Zijn zoon Jay Y. Lee is de ge­dood­verf­de op­vol­ger die Sams­ung de fac­to al leid­de sinds zijn va­der in 2014 in het ziekenhuis be­land­de. Maar ook hij sleept een twij­fel­ach­ti­ge re­pu­ta­tie met zich mee. Er lo­pen twee pro­ce­du­res over om­ko­pe­rij en cor­rup­tie te­gen hem. Waar­ne­mers slui­ten niet uit dat de dood van Lee tot een machts­strijd tus­sen zijn kin­de­ren zou kun­nen lei­den.

“Voor­zit­ter Lee was een vi­si­o­nair die Sams­ung van een lo­kaal bedrijf uit­bouw­de tot een in­no­va­tor van we­reld­klas­se”, stelt Sams­ung zelf. “Zijn na­la­ten­schap is voor de eeu­wig­heid.”

 ?? FOTO REUTERS ??
FOTO REUTERS
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium