Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HEET VAN DE TONG...

-

Vind jij dat Vlaan­de­ren nu ook stren­ge­re co­ron­a­maat­re­ge­len moet ne­men?

Ar­ro­gan­te mi­nis­ters

Na­tuur­lijk moe­ten ze de sof­te maat­re­ge­len van de fe­de­ra­le over­heid scher­per stel­len. Geen vlieg­tui­gen meer in de lucht, een avond­klok van 22 tot 6u, alle sport en cul­tuur schrap­pen en geen va­kan­tie naar het bui­ten­land. Ze zijn al we­ken te laat met maat­re­ge­len en luis­te­ren niet naar de vi­ro­lo­gen, die on­ze ge­zond­heid voor­op­stel­len in plaats van de eco­no­mi­sche be­lan­gen! Laat ons ho­pen dat ar­ro­gan­te mi­nis­ters zo­als Jam­bon en Weyts ver­ant­woor­de­lijk wor­den ge­steld voor hun mis­da­dig ge­drag wan­neer het he­le­maal scheef loopt! RICHARD MESTDAGH, HOBOKEN

Af­wach­ten

La­ten we toch eerst af­wach­ten of de fe­de­ra­le maat­re­ge­len ef­fect heb­ben. Vlaan­de­ren moet nu dus ze­ker niet ver­stren­gen. Wat de Vlaam­se rand be­treft: de bur­ge­mees­ters daar kun­nen in­dien no­dig ook stren­ge­re maat­re­ge­len ne­men.

JAN DEMECHELEE­R, ANT­WER­PEN

Eni­ge mo­ge­lijk­heid

Het is sim­pel: als fy­sie­ke con­tac­ten en on­no­di­ge ver­plaat­sin­gen moe­ten ge­re­du­ceerd wor­den, zul­len de re­gels veel stren­ger moe­ten. Vroe­ge­re avond­klok, geen en­kel eve­ne­ment of ere­dienst, mu­sea slui­ten, geen sport­wed­strij­den, geen fit­ness. Jam­mer, maar dit is de eni­ge mo­ge­lijk­heid. En na­dien mag men niet te veel ver­soe­pe­len, om het vi­rus on­der con­tro­le te hou­den tot het vac­cin be­schik­baar is.

PAUL ENGELEN, MERKSEM

Bur­ger­zin

Vlaan­de­ren moet niet vol­gen. Be­kijk het per re­gio. Ita­lië is tij­dens de eer­ste co­ro­na­golf ook niet in vol­le­di­ge lock­down ge­gaan. Maat­re­ge­len heb­ben zich daar ook be­perkt tot de meest be­smet­te streek. Maar: als Vlaan­de­ren ook wei­nig bur­ger­zin aan de dag legt, zul­len de maat­re­ge­len van Brus­sel en Wal­lo­nië wel móé­ten vol­gen in Vlaan­de­ren.

LAU­RENT PHILIPSEN,

PULDERBOS

Brus­sel en Wal­lo­nië

Als Brus­sel en Wal­lo­nië zo snel had­den ge­re­a­geerd als Ant­wer­pen, had­den we niet met de vraag ge­ze­ten of Vlaan­de­ren nu ook

de co­ron­a­maat­re­ge­len moet ver­stren­gen. JAN VERBANCK, ESSEN

Al­leen niet in Vlaan­de­ren

Wal­lo­nië, Brus­sel, Nederland, Frank­rijk en Duits­land heb­ben wel ver­strengd. Al­leen in Vlaan­de­ren is het niet no­dig om de avond­klok op 22u te bren­gen. Dit gaat ver­keerd af­lo­pen!

LODEWIJK DILLIEN,

MOL

Be­ter nu kor­te lock­down

Ik vind dat Vlaan­de­ren moet ver­stren­gen. Men wil er­voor zor­gen dat de con­tac­ten ver­min­de­ren, maar dat wordt nu al­leen ge­daan voor de vrije­tijds­be­ste­din­gen. Ter­wijl er zo­veel ri­si­co­vol­le con­tac­ten zijn op en op weg naar school. Jam­mer dat me­neer Weyts op zijn stre­pen staat en zijn ori­gi­neel plan laat va­ren (dat hij de­ze zo­mer met veel bom­ba­rie heeft ver­de­digd). Ver­der denk ik dat door niet in lock­down te gaan over­al men­sen in qua­ran­tai­ne zul­len moe­ten. Daar­door gaan be­drij­ven toch stil­val­len of pro­ble­men on­der­vin­den. Ik denk dat we be­ter nu kie­zen voor een lock­down. Die zal wel­licht kor­ter du­ren dan wan­neer we nog een maand wach­ten.

INGRID VAN HEVEL, ME­CHE­LEN

Wie niet ho­ren wil...

Steek alle be­to­gers, ne­ga­ti­o­nis­ten en dwars­lig­gers sa­men in één pro­vin­cie of re­gio, en laat ze fui­ven à vo­lon­té. De meer­der­heid zal be­smet wor­den, maar geef ze geen toe­gang tot kli­nie­ken; dat is voor ons. Wie niet ho­ren wil, moet voe­len, toch ? RON­NY DE SUT­TER , EKEREN

Sprink­ler­in­stal­la­tie

Bes­te me­neer Jam­bon, ik hoor dat u op VRT zon­dag­och­tend be­weer­de: “We vol­gen de si­tu­a­tie op. Het kan zijn dat ik bin­nen drie of vier da­gen met de gou­ver­neurs bij­ko­men­de maat­re­ge­len neem. Ik zal niet aar­ze­len, maar laat ons het ef­fect van de re­cent ge­no­men maat­re­ge­len af­wach­ten.” Wel­ke si­tu­a­tie volgt u op? Naar wel­ke cij­fers kijkt u? We zit­ten op veel plaat­sen in Vlaan­de­ren al op het ni­veau van eind maart. De druk op de zie­ken­hui­zen wordt weer on­houd­baar. De eer­ste lijn kreunt al we­ken on­der de aan­hou­den­de druk en we zien de si­tu­a­tie al­leen maar ver­er­ge­ren. Bin­nen drie of vier da­gen zal u niet aar­ze­len, maar van­daag nog wel? Hoe denkt u dat de si­tu­a­tie er bin­nen drie of vier da­gen zal uit­zien?

U zegt: “Ik zou nu mijn huis kun­nen blus­sen, want mis­schien komt er straks een brand.” In welk land leeft u? Mis­schien zit u ge­zel­lig te bar­be­cue­ën aan uw pool­hou­se, en heeft u daar­door de brand­lucht niet ge­ro­ken. Kijk! De vlam­men slaan al over van het huis van de bu­ren! Uw car­port vat al vuur! De vrij­wil­li­ge brand­weer is over­al in de buurt al aan het blus­sen, en is over­ver­moeid om­dat er geen ploe­gen meer zijn om hen af te los­sen. Maar ze blij­ven blus­sen met de moed der wan­hoop, want dat is wat brand­weer­lui doen. Ten kos­te van zich­zelf.

‘Op het ter­rein’, zo­als dat heet, wer­ken lo­ka­le be­stu­ren en eer­ste­lijns­wer­kers in de eer­ste­lijns­zo­nes. Waar zij eerst nog brand­jes pro­beer­den te blus­sen, krij­gen zij nu de in­druk dat zij dwei­len met de kraan open. Ie­der­een vraagt om een door­tas­tend op­tre­den. Som­mi­gen leg­gen zelf al stren­ge­re maat­re­ge­len op. Wij vra­gen uw re­ge­ring om haar ver­ant­woor­de­lijk­heid te ne­men. Met ver­moei­de groet,

STIJN FESTRAETS, HUIS­ARTS, ME­DISCH VER­ANT­WOOR­DE­LIJ­KE EERSTELIJN­SZONE ME­CHE­LEN

 ?? FOTO PHOTO NEWS ??
FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium