Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ons ge­heim? Nooit ru­zie ma­ken, en li­chaams­hy­gi­ë­ne”

Syl­ver viert 20 jaar car­ri­è­re met nieu­we sin­gle en plaat

- DEN­NIS VAN GOETHEM

Wat be­gon op een “stront­zat­te” avond, is van­daag de duur­zaams­te dan­ce­for­ma­tie van het land. Syl­ver be­staat twin­tig jaar en geeft – on­danks de pan­de­mie – glans aan dat ju­bi­le­um met een sin­gle en pla­ten­con­tract on­der het dak van Di­mi­tri Ve­g­as & Li­ke Mi­ke. Sil­vy De Bie (39) en Wout Van Des­sel (46) blik­ken voor- en ach­ter­uit. “On­der­weg word je broer en zus. We heb­ben met nie­mand zo veel uren ge­spen­deerd als met el­kaar.”

Een klas­sie­ker als Lo­sing My Re­li­gi­on van R.E.M. op je ei­gen hoed ste­ken, door­gaans le­vert het je pek en ve­ren op. Ten­zij je Syl­ver heet, en van co­ve­ren een stijl­fi­guur hebt ge­maakt. De groep van Sil­vy De Bie en Wout Van Des­sel deed het al met ABBA, én met Mu­sic Was My First Lo­ve. Dat zorg­de er in 2009 zelfs voor dat Jo­hn Mi­les Jr., zoon van, de ran­gen kwam ver­voe­gen. Met Lo­sing My Re­li­gi­on bij­ten ze nu de vie­ring van twin­tig jaar on the road af. “Per­fect om de TikTok-ge­ne­ra­tie in con­tact te bren­gen met mu­ziek van vroe­ger”, vindt De Bie. “We wil­len het niet be­ter doen. Ook niet slech­ter. Ge­woon: an­ders. Het ou­de men­gen met het fris­se, dat was het plan.”

Na vier jaar pau­ze – waar­in De Bie een so­lo­plaat los­te – is de sin­gle de voor­bo­de van een nieuw al­bum dat er in 2021 komt. Hand in hand met de ver­jaar­dags­tour­nee. Want het ju­bi­le­um dit jaar vie­ren bleek vrij­wel met­een ge­doemd. “Twee da­gen voor on­ze eer­ste show be­gon de lock­down”, ver­telt Wout Van Des­sel. “Bam, al­les in één klap weg. Dan slik je even. Bij zo’n ver­jaar­dag vra­gen ze naar de hoog­te- en diep­te­pun­ten. Over dat laat­ste moet ik niet na­den­ken: we zit­ten er mid­den­in. Het po­si­tie­ve: is je erg­ste te­gen­slag iets waar je geen con­tro­le over hebt, dan zit het so­li­de met je groep.”

Als broer en zus

Dat we­ten ook Di­mi­tri Ve­g­as & Li­ke Mi­ke. Zij te­ken­den Syl­ver bij hun la­bel Smash The Hou­se om een ver­voor­beeld

Wout Van Des­sel

volg te brei­en aan de suc­ces­sen. Dat zijn er wat. Twee mil­joen ver­koch­te pla­ten. 25 Ul­tra­top-hits. En zo’n 1.500 shows in meer dan 25 lan­den. Te be­den­ken dat al­les be­gon op een schim­mi­ge avond in de ico­ni­sche club Il­lu­si­on. Van Des­sel was er dj, stam­gast De Bie be­hoor­de tot het meu­bi­lair. “Een stront­zat­te avond”, lacht De Bie.

“Ik vroeg Sil­vy om één nummer in te zin­gen”, ver­telt Van Des­sel. “Zon­der gro­ter plan. Maar plots werd Turn the Ti­de een joe­kel van een hit. Zo­iets kan je niet ne­ge­ren. En on­der­weg word je als broer en zus. Ik heb met nie­mand zo veel uren en ki­lo­me­ters ge­spen­deerd als met Sil­vy. Nu ben ik een hard­nek­ki­ge zweer waar ze nooit meer van af ge­raakt (lacht).”

“We ken­nen el­kaar door en door, kun­nen com­mu­ni­ce­ren zon­der woor­den”, zegt De Bie. “Uit die twin­tig jaar kan ik me wel­ge­teld twee dis­cus­sies her­in­ne­ren. Geen ru­zie, dis­cus­sies. Wout weet bij­dat hij moet zwij­gen wan­neer De Bie’ke hon­ger heeft (lacht). Idem voor Jo­hn. Ze heb­ben me graag ge­plaagd – be­zo­pen mijn ho­tel­ka­mer bin­nen­val­len, mijn kus­sen jat­ten – maar ik ken hen be­ter dan mijn ei­gen broers. Da’s het ge­heim van twin­tig jaar sa­men­blij­ven, denk ik.”

Van Des­sel: “Dat, én li­chaams­hy­gie­ne. Zéér be­lang­rijk wan­neer je op tour­nee bus­sen en ho­tels deelt.”

Meer lef

Dat toe­ren eis­te een tol van De Bie. Ze zei het we­reld­je en­ke­le ja­ren vaar­wel om te be­zin­nen. “Men­sen za­gen me lang als een dance-trien”, zegt ze. “Een zin­gend, leeg pop­pe­tje. Op den duur ge­loof je dat zelf. Tot ik mijn ei­gen al­bum uit­bracht. Zo maak­te ik kom­af met die stem­pel. En werd ik zelf­ze­ker­der bij Syl­ver. Het gaf me een enor­me boost.”

“I agree”, zegt Jo­hn Mi­les Jr. “Sil­vy toont meer lef op een po­di­um. Bel­gië weet nu dat ze nog veel meer in haar mars heeft. Daar pluk­ken wij de vruch­ten van.” Of dat toe­ren vol­gend jaar weer even in­ten­sief zal zijn? “Komt die kans, dan moe­ten we ze grij­pen”, vindt Van Des­sel. “Al wordt het op­nieuw wen­nen: te­gen­woor­dig kruip ik al om 9u in bed. We heb­ben nu de luxe om te kie­zen wat we doen. Maar de goes­ting is groot. Wat mij be­treft, spe­len we op het eer­ste con­cert on­ze set ge­woon dub­bel.”

Zo­als ge­zegd, bij ver­ja­ren ho­ren hoog­te­pun­ten. Wel dan? “Een vol­le Lot­to Are­na bij tien jaar Syl­ver was er ze­ker een. Maar nog meer: ons suc­ces in het bui­ten­land. Voor­al in Duits­land blij­ven we enorm po­pu­lair. En één show in Boed­a­pest ver­geet ik nooit. Die was al en­ke­le ke­ren uit­ge­steld, maar de ener­gie van de fans toen: elf op tien.” De Bie: “Voor mij mag het ge­rust nog zot­ter. Een gra­ve li­ve­s­how op To­mor­row­land, dat moe­ten ze geen twee keer vra­gen.” Staat dat in hun pla­ten­deal bij Di­mi & Mi­ke? “God­ver­dik­ke, nu je het zegt. We had­den jou als ma­na­ger moe­ten ne­men.”

“Twee da­gen voor on­ze eer­ste ju­bi­le­um­show be­gon de lock­down. Bam, al­les in één klap weg. Dan slik je even.”

 ??  ??
 ?? FOTO RR ?? 2 mil­joen ver­koch­te al­bums, 25 Ul­tra­top-hits en 1.500 shows in meer dan 25 lan­den: na twin­tig jaar kan Syl­ver te­rug­blik­ken op een straf cv.
FOTO RR 2 mil­joen ver­koch­te al­bums, 25 Ul­tra­top-hits en 1.500 shows in meer dan 25 lan­den: na twin­tig jaar kan Syl­ver te­rug­blik­ken op een straf cv.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium