Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Cor­ona­proof sei­zoen van ‘De Mol’ is al in­ge­blikt

-

Na maan­den on­dui­de­lijk­heid of er in co­ro­na­tij­den wel een nieuw sei­zoen van ge­maakt kon wor­den, pakt pre­sen­ta­tor Gil­les De Cos­ter (39) uit met een ver­ras­sing: de ne­gen­de reeks komt er, én ze is al in­ge­blikt.

“We zijn net te­rug van de op­na­mes”, ver­telt De Cos­ter. “Geen evi­den­tie, want we moesten re­ke­ning hou­den met veel vei­lig­heids­maat­re­ge­len. Bub­bels, so­ci­a­le af­stand, mond­mas­kers en tes­ten. Maar het is ge­lukt.”

De ma­kers volg­den een strikt pro­to­col en namen ook een co­ron­a­ma­na­ger mee. Die zag er­op toe dat alle kan­di­da­ten en me­de­wer­kers zich aan de af­spra­ken hiel­den. Ook werd vroe­ger dan ge­brui­ke­lijk met de op­na­mes ge­start.

Of die in bin­nen- of bui­ten­land plaats­von­den, wil De Cos­ter nog niet kwijt. Ook de namen van de kan­di­da­ten blij­ven ge­heim. Zij wer­den dit jaar ge­se­lec­teerd uit bij­na 30.000 ge­ïn­te­res­seer­den, waar­van 10.000 in­schrij­vin­gen wer­den weer­hou­den en twee­hon­derd men­sen bij de ma­kers op ge­sprek moch­ten. In vol­le co­rona­cri­sis blijkt De Mol po­pu­lair­der dan ooit: in 2019 schre­ven 14.000 kan­di­da­ten zich in. De Mol wordt in het voor­jaar uit­ge­zon­den op Vier.

 ?? FOTO VIER ?? Von­den de op­na­mes voor De Mol De Cos­ter wil het nog niet kwijt.
plaats in bui­ten- of bin­nen­land? Gil­les
FOTO VIER Von­den de op­na­mes voor De Mol De Cos­ter wil het nog niet kwijt. plaats in bui­ten- of bin­nen­land? Gil­les

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium