Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

In­de­pen­den­ce Day

-

Sf-ac­tie­film van Ro­land Em­me­rich (VS 1996). Met Will Smith (Ste­ve Hil­ler), Bill Pull­man (pre­si­dent Thomas J. Whit­mo­re) Twee da­gen voor de her­den­king van de On­af­han­ke­lijk­heid van de VS, ver­breekt een on­ver­klaar­ba­re sto­ring alle sa­tel­liet-, com­pu­ter-, te­le­foon- en ra­dio­ver­bin­din­gen en alar­meert zo mi­li­tai­ren over de he­le we­reld. Im­men­se scha­du­wen van gi­gan­ti­sche ruim­te­sche­pen han­gen bo­ven alle grote ste­den van de pla­neet. Hun ruim­te­sche­pen zijn on­ver­o­ver­baar en de men­sen op aar­de kun­nen op geen en­ke­le ma­nier te­rug­slaan. 7/10 VTM 3, 20.40 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium