Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ook be­ken­de ar­ties­ten ko­men am­per aan de bak

-

Stand-up­co­me­di­an Mi­chael Van Peel bracht za­ter­dag­avond zijn reis­voor­stel­ling Van Peel tot Evenaar in zaal Lux in Ka­pel­len. “Nor­maal mag hier 400 man bin­nen. Eerst zou­den er nog 170 in pas­sen, maar door de nieuw­ste maat­re­ge­len wa­ren het er maar 108.”

“Dat snijdt recht­streeks in het be­leg op on­ze bo­ter­ham, want wij ont­van­gen een deel van de tic­ket­prijs. Veel van de ver­koch­te tic­kets moesten nu te­rug­be­taald wor­den. Ik ga de men­sen ook de op­tie ge­ven om een ge­sig­neerd boek over de voor­stel­ling op­ge­stuurd te krij­gen in plaats van een te­rug­be­ta­ling.”

“Of het nog leuk is op de­ze ma­nier? Op een po­di­um ga je voor spek­ta­kel en ver­won­de­ring. Nu heb ik meer het ge­voel dat we al blij mo­gen zijn met el­kaars aan­we­zig­heid. Het is slo­pend, maar als de voor­stel­ling be­zig is, amu­seer ik me wel. Al kost het wel meer ener­gie om voor een bij­na le­ge zaal te spe­len dan voor een vol­le. Je moet dan zelf de zaal meer vul­len met sfeer. Maar het is be­ter dan niets.”

“Als ar­ties­ten kun­nen we ook niet re­bel­le­ren te­gen het vi­rus. Ik heb voor me­zelf dan maar be­slo­ten dat ik re­bel­leer te­gen de moe­de­loos­heid, als een the­a­tra­le stand-off te­gen op­ge­ven. Daar haal ik ener­gie uit. Blij­ven door­gaan, een waak­vlam­me­tje bran­den­de hou­den. Meer is het niet te­gen­woor­dig.”

Over­win­te­rings­mo­dus

Zelf zet hij als zelf­stan­di­ge alle zei­len bij. “Ik heb ja­ren­lang ge­werkt om als zelf­stan­di­ge te kun­nen le­ven van wat ik doe. Maar nu gaan de re­ser­ves er in snel­tem­po door, dat is frus­tre­rend. De zaak is in over­win­te­rings­mo­dus ge­gaan: mijn loon heb ik op nul ge­zet, de so­ci­a­le bij­dra­gen wor­den uit­ge­steld en ik maak nog mi­ni­maal kos­ten. Maar lang mag dit niet du­ren. Ho­pe­lijk ben ik goed ge­noeg als on­der­ne­mer om te over­le­ven.”

“Ik heb nog moed, ook al is het de moed der wan­hoop. Het is soms strij­den te­gen je­zelf. Maar kla­gen? Neen, dat wil ik niet. Je moet maar even naar de beel­den uit de dienst in­ten­sie­ve zor­gen kij­ken om te we­ten wel­ke men­sen echt recht heb­ben op kla­gen.”

 ?? FOTO'S JORIS HERREGODS, ISOPIX, FRANK ABBELOOS ??
FOTO'S JORIS HERREGODS, ISOPIX, FRANK ABBELOOS
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ?? FOTO JORIS HERREGODS ?? Mi­chael Van Peel voor een voor­stel­ling in Ka­pel­len.
FOTO JORIS HERREGODS Mi­chael Van Peel voor een voor­stel­ling in Ka­pel­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium