Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Weyts ver­lengt herfst­va­kan­tie voor scho­len

Nieuw ad­vies van vi­ro­lo­gen doet mi­nis­ter Weyts van ge­dacht ver­an­de­ren

- ARNOUT GYSSELS HANNES HEYNDERICK­X

“Een ver­leng­de adem­pau­ze.” Zo noemt Vlaams mi­nis­ter van On­der­wijs Ben Weyts (N-VA) de be­slis­sing om ook voor de Vlaam­se scho­len, net als in Wal­lo­nië, de herfst­va­kan­tie door te trek­ken tot en met de feest­dag 11 no­vem­ber. De be­slis­sing viel gis­te­ren­avond na een nieuw ad­vies van de vi­ro­lo­gen en na over­leg met de on­der­wijs­part­ners. In­tus­sen blij­ven ex­per­ten ha­me­ren op nog stren­ge­re co­ro­na­re­gels in Vlaan­de­ren, net zo­als in Brus­sel en Wal­lo­nië. Maar Vlaams mi­nis­ter-pre­si­dent Jan Jam­bon (N-VA) houdt die boot voor­lo­pig af.

Vlaams mi­nis­ter van On­der­wijs Ben Weyts (N-VA) ver­lengt de herfst­va­kan­tie tot en met 11 no­vem­ber. Een nieuw ad­vies van de vi­ro­lo­gen vroeg om een “ti­me­out” voor se­cun­dai­re scho­len in te las­sen. Weyts ziet naast de vi­ro­lo­gi­sche voor­de­len ook wel na­de­len: “Ik ver­ont­schul­dig mij bij de ou­ders die nu een op­los­sing moe­ten zoe­ken.”

“Ik ga toch ook nu mijn huis niet be­gin­nen te blus­sen, om­dat het vol­gen­de week mis­schien in brand zal staan.” Vlaams mi­nis­ter-pre­si­dent Jan Jam­bon (N-VA) was ca­te­go­riek in de tv-stu­dio’s. Er was géén nood om de maat­re­ge­len aan te scher­pen in Vlaan­de­ren. Eerst moest het ef­fect van de hui­di­ge maat­re­ge­len dui­de­lijk wor­den. “Die zijn per slot van re­ke­ning nog geen week van kracht.”

Een paar uur la­ter viel een com­mu­ni­qué bin­nen van mi­nis­ter van On­der­wijs Ben Weyts (N-VA). De herfst­va­kan­tie zal dan toch een hal­ve week lan­ger du­ren. “We doen nu een in­span­ning van twee da­gen (11 no­vem­ber is een feest­dag, red.) om de scho­len daar­na op­nieuw te kun­nen ope­nen tot de kerst­va­kan­tie”, klinkt het. Op­mer­ke­lijk, want tot voor kort wil­de Weyts he­mel en aar­de be­we­gen om leer­lin­gen toch maar naar school te la­ten gaan. Van af­stands­on­der­wijs wil­de hij zelfs niet we­ten, ook al scha­kel­de het on­der­wijs over naar co­de oran­je en staat de ba­ro­me­ter na­ti­o­naal zelfs op rood. Een ver­len­ging van de herfst­va­kan­tie – zo­als die in Frans­ta­lig Bel­gië op ta­fel lag – werd af­ge­we­zen. “Met de scha­de die werd op­ge­lo­pen in de lock­down van vo­rig jaar in het ach­ter­hoofd, kun­nen we el­ke school­dag goed ge­brui­ken”, zei Weyts toen.

Su­per­ver­snel­ling

Maar gis­te­ren kwam in de loop de dag een no­ta van de vi­ro­lo­gen bin­nen op het ka­bi­net-Weyts. Die zet­te al­les nog eens op een rij­tje en kwam tot de con­clu­sie dat het be­ter zou zijn de scho­len even dicht te hou­den nu de epi­de­mie in een su­per­ver­snel­ling zit.

“Een ti­me-out”, noem­den de vi­ro­lo­gen het. “Het liefst zo snel mo­ge­lijk. Zo kun­nen we de cir­cu­la­tie van het vi­rus even on­der­bre­ken. Daar­na kan het on­der­wijs weer met een scho­ne lei be­gin­nen en kun­nen we door­gaan tot aan de kerst­va­kan­tie.” Ze reik­ten en

ke­le sce­na­rio’s aan met de no­di­ge pro’s en con­tra’s.

Maar er speel­den ook po­li­tie­ke mo­tie­ven mee. In de voor­avond stond im­mers een over­leg ge­pland tus­sen de pre­mier en de mi­nis­ters­pre­si­den­ten. “Daar lag op ta­fel om zo snel mo­ge­lijk, de­ze week al, de herfst­va­kan­tie te la­ten be­gin­nen in het se­cun­dair on­der­wijs”, klinkt het in fe­de­ra­le krin­gen. “El­ke dag die de­ze week ge­won­nen is, is goud waard. We­ten­schap­pers noe­men het een cir­cuit brea­ker om de ver­de­re ver­sprei­ding van het vi­rus te stop­pen.”

Toen Weyts ver­nam dat een nieuw over­leg ge­pland stond, nam hij de vlucht voor­uit en be­gon hij de on­der­wijs­part­ners te bel­len. Te­le­foon­tjes die “maxi­maal vijf mi­nu­ten” moch­ten du­ren, gaf hij mee. Het moest met an­de­re woor­den snel gaan. “Geen ple­zan­te be­slis­sing om te ne­men”, klinkt het op zijn ka­bi­net. “Ze­ker niet als je weet dat we door de lock­down en het uit­val­len van leer­krach­ten al zo veel les­uren za­gen ver­lo­ren gaan.”

Maar uit­ein­de­lijk gaf Weyts dus toch ge­hoor aan de op­roep van de ex­perts en ver­lengt hij de va­kan­tie nu toch met twee da­gen. Re­ken daar 11 no­vem­ber – Wa­pen­stil­stand – bij en de kin­de­ren zit­ten drie da­gen ex­tra thuis. De be­slis­sing van Weyts is deels in lijn met wat de vi­ro­lo­gen voor­stel­den. Al wil­den de ex­perts ei­gen­lijk zo snel mo­ge­lijk te­rug­scha­ke­len op af­stands­on­der­wijs, ze­ker voor de se­cun­dai­re scho­len. Af­stands­on­der­wijs is nu nog steeds niet aan de or­de in Vlaan­de­ren, in te­gen­stel­ling tot in Wal­lo­nië.

El­ke ge­meen­schap neemt trou­wens an­de­re maat­re­ge­len. In de Fran­se Ge­meen­schap start van­af don­der­dag al af­stands­on­der­wijs. De Duits­ta­li­ge Ge­meen­schap zou voor een week ex­tra na de herfst­va­kan­tie kie­zen. In Vlaan­de­ren bleef het dus bij een paar da­gen lan­ger na de herfst­va­kan­tie.

Adem­pau­ze

Weyts wil zich “ex­cu­se­ren bij de ou­ders die nu een op­los­sing moe­ten zoe­ken voor maan­dag 9 no­vem­ber en dins­dag 10 no­vem­ber”. Hij spreekt ook van “een wel­ver­dien­de adem­pau­ze voor de school­teams die al twee maan­den kei­hard ge­werkt heb­ben in on­ge­zie­ne om­stan­dig­he­den”.

Ka­tho­liek On­der­wijs Vlaan­de­ren re­a­geert al­vast po­si­tief. “Veel scho­len wa­ren vra­gen­de par­tij”, zegt di­rec­teur-ge­ne­raal Lie­ven Boe­ve. “Zo kun­nen de leer­krach­ten, de di­rec­ties en an­der per­so­neel eens uit­rus­ten. Te­gen 12

no­vem­ber zijn even­tu­e­le qua­ran­tai­nes ook af­ge­lo­pen. Na­dien kun­nen we weer op vol­le kracht ver­der les ge­ven tot aan de kerst­va­kan­tie.”

 ?? FOTO'S KRIS VAN EXEL ??
FOTO'S KRIS VAN EXEL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium