Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ook che­mie­be­drij­ven ex­pe­ri­men­te­ren met 5G

Co­vestro laat ope­ra­to­ren va­nop af­stand ma­chi­nes in­spec­te­ren

- Be­kijk voor meer in­fo over Co­vestro en 5G het film­pje op gva.be CHRIS­TOF WIL­LOCX

Drie che­mie­be­drij­ven in de Ant­werp­se ha­ven heb­ben sa­men met te­le­com­ope­ra­tor Oran­ge Bel­gi­um het su­per­snel­le 5G-net­werk uit­ge­test. Met dat net­werk kun­nen ze pa­pier be­spa­ren, sneller en ef­fi­ci­ën­ter wer­ken en de vei­lig­heid ver­gro­ten. Maar de de­fi­ni­tie­ve uit­rol is ten vroeg­ste voor 2022.

Van­daag sur­fen we met een 4Gnet­werk. Dank­zij dat net­werk kun­nen we film­pjes in ho­ge kwa­li­teit be­kij­ken op on­ze smartpho­ne en snel met el­kaar com­mu­ni­ce­ren via so­ci­a­le me­dia. Het 5G-net­werk is nog hon­derd tot twee­hon­derd keer sneller dan het 4G-net­werk, maar het is nog niet breed uit­ge­rold in Bel­gië. Toch wor­den er al tes­ten mee ge­daan.

Vo­ri­ge week pre­sen­teer­de de ha­ven Mi­ner­va, een 5G-net­werk met een tij­de­lij­ke li­cen­tie. De ha­ven ge­bruikt die li­cen­tie om sche­pen vei­li­ger te sle­pen. Er vaart een sleep­boot voor een schip en een sleep­boot ach­ter een schip. Met 5G kan de ene sleep­boot met be­weeg­ba­re ca­me­ra’s li­ve zien wat de an­de­re aan het doen is, om­dat de beel­den heel snel en aan een ho­ge kwa­li­teit wor­den door­ge­stuurd. De ha­ven maakt daar­voor ge­bruik van een pri­vaat net­werk van het bedrijf iSea.

Co­vestro laat pa­pier­berg ver­dwij­nen

Ook te­le­com­ope­ra­tor Oran­ge Bel­gi­um is ge­start met het tes­ten van 5G bij drie che­mie­be­drij­ven in de Ant­werp­se ha­ven. Een van de deel­ne­men­de be­drij­ven is Co­vestro, een bedrijf dat on­der meer ani­li­ne maakt, een stof die uit­ein­de­lijk te­recht­komt in iso­la­tie­ma­te­ri­aal.

“We heb­ben en­ke­le da­gen tes­ten ge­daan met 5G en die zijn ons goed be­val­len”, zegt Ann De Bie, woord­voer­der van Co­vestro. “Stel dat er iets mis is met een ma­chi­ne. Een ope­ra­tor moet zon­der 5G ter plaat­se gaan om te kij­ken wat er scheelt, daar­na op zijn bu­reau zoe­ken naar het pa­pie­ren plan van die ma­chi­ne en ver­vol­gens een op­los­sing zoe­ken. Met 5G ver­lie­zen on­ze men­sen geen tijd meer met het zoe­ken naar het juis­te pa­pier, om­dat we een su­per­snel­le en be­trouw­ba­re in­ter­net­ver­bin­ding kun­nen aan­leg­gen op de plaats waar de ma­chi­ne staat. De ope­ra­tor kan dan met een lap­top naar de ma­chi­ne gaan en ter plaat­se het plan raad­ple­gen.”

De on­zicht­ba­re col­le­ga

Co­vestro is tij­dens de ex­pe­ri­men­ten met 5G nog een stap ver­der ge­gaan. De tech­ni­cus is bij een van de tes­ten niet met een lap­top naar een ma­chi­ne ge­gaan, maar draagt in plaats daar­van een ‘slimme bril’ die de QR-co­de van de ma­chi­ne kan scan­nen. Van­af dat mo­ment ver­vult de bril van de tech­ni­cus de func­tie van een com­pu­ter­scherm. Door de gla­zen van de bril ziet de tech­ni­cus de tech­ni­sche in­for­ma­tie over de ma­chi­ne, en door spraak­tech­no­lo­gie kan hij in­zoo­men op be­paal­de on­der­de­len. Hij zegt bij­voor­beeld ‘toon af­beel­ding 1’, en het com­pu­ter­scherm doet dat dan. Zo moet de tech­ni­cus geen lap­top meer vast­hou­den, en heeft hij de han­den vrij om in­gre­pen te doen.

Bo­ven­dien kan de tech­ni­cus een on­zicht­ba­re col­le­ga uit­no­di­gen. “Hij kan ie­mand die in de con­tro­le­ka­mer zit toe­stem­ming ge­ven om recht­streeks mee te kij­ken door zijn bril”, zegt Pe­ter Ver­don­ck, ma­na­ger bij Co­vestro. “De per­soon in de con­tro­le­ka­mer kan aan­wij­zin­gen ge­ven over wat de in­ge­ni­eur op het ter­rein moet doen, zon­der dat hij zelf ter plaat­se moet gaan. Zo ver­kleint de kans op on­ge­luk­ken en win­nen we tijd”, zegt Pe­ter Ver­don­ck.

Bo­re­a­lis en BASF doen mee

Ook Bo­re­a­lis en BASF heb­ben het 5G-net­werk uit­ge­test. Bo­re­a­lis wil 5G ge­brui­ken om de kwa­li­teits­con­tro­les tij­dens het pro­duc­tie­pro­ces te ver­be­te­ren en te ver­snel­len. BASF heeft 5G ge­test om de wer­king van de ei­gen brand­weer te ver­be­te­ren. “We kun­nen dank­zij 5G bij­voor­beeld li­ve beel­den van een brand door­stu­ren naar on­ze brand­weer­ploeg, zo­dat die op voor­hand kan in­schat­ten wat ze ter plaat­se gaat aan­tref­fen”, zegt Sa­bi­ne Rys, woord­voer­der van BASF.

De tes­ten van de drie che­mie­be­drij­ven met 5G zijn af­ge­lo­pen. De test­li­cen­tie van Oran­ge Bel­gi­um ver­loopt eind no­vem­ber. “We ho­pen dat de fe­de­ra­le re­ge­ring ze­ker te­gen eind 2021 5G lan­ceert”, zegt Wer­ner De Laet, 5G-spe­ci­a­list van Oran­ge. “Dan kun­nen we het net­werk bij ha­ven­be­drij­ven in 2022 uit­rol­len.”

Wat zegt de fe­de­ra­le re­ge­ring?

In het ak­koord van de fe­de­ra­le re­ge­ring staat dat er op kor­te ter­mijn een draag­vlak bij alle sta­ke­hol­ders wordt ge­cre­ëerd voor de in­voe­ring van 5G. “Daar­bij wordt re­ke­ning ge­hou­den met de we­ten­schap­pe­lij­ke in­for­ma­tie (in­clu­sief ge­zond­heids­as­pec­ten), net als de vei­lig­heids­as­pec­ten, de im­pact op het ener­gie­ver­bruik en de be­voegd­he­den van de deel­sta­ten”, zo klinkt het in de re­ge­rings­tekst. Be­voegd mi­nis­ter Pe­tra De Sut­ter (Groen) kan nog geen pre­cie­ze ti­ming ge­ven voor de uit­rol van het net­werk.

 ?? FOTO RR ?? Dank­zij 5G kan de tech­ni­cus in­for­ma­tie over de ma­chi­ne ter plaat­se op zijn lap­top op­zoe­ken.
FOTO RR Dank­zij 5G kan de tech­ni­cus in­for­ma­tie over de ma­chi­ne ter plaat­se op zijn lap­top op­zoe­ken.
 ?? FOTO RR ?? De tech­ni­cus moet zelfs geen lap­top mee­ne­men als hij een slimme bril ge­bruikt. Dan kan de ope­ra­tor door de bril van de tech­ni­cus mee­kij­ken en aan­wij­zin­gen ge­ven over wat er moet ge­beu­ren.
FOTO RR De tech­ni­cus moet zelfs geen lap­top mee­ne­men als hij een slimme bril ge­bruikt. Dan kan de ope­ra­tor door de bril van de tech­ni­cus mee­kij­ken en aan­wij­zin­gen ge­ven over wat er moet ge­beu­ren.
 ?? FOTO JVDP ?? Vo­ri­ge week ging bur­ge­mees­ter Bart De We­ver al op be­zoek in de ha­ven om het nieu­we 5G-net­werk Mi­ner­va in ac­tie te zien.
FOTO JVDP Vo­ri­ge week ging bur­ge­mees­ter Bart De We­ver al op be­zoek in de ha­ven om het nieu­we 5G-net­werk Mi­ner­va in ac­tie te zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium