Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HOE SNEL KAN JE EEN BEDRIJF OVERDRAGEN?

-

Je bedrijf overdragen is, ze­ker in een fa­mi­lie­be­drijf, een in­grij­pen­de stap die je niet op 1-2-3 re­gelt. Heb je al na­ge­dacht over de men­se­lij­ke as­pec­ten van een be­drijfs­over­dracht, en heb je een re­a­lis­ti­sche ti­ming voor ogen?

01 Heb je al eens na­ge­dacht over de over­dracht van je bedrijf?

Het is be­lang­rijk dat je on­der­ne­ming niet ver­dwijnt als jij ze niet meer kan of wil be­stu­ren. Tij­dig de over­dracht plan­nen is daar­om es­sen­ti­eel, ook al ben je nog niet van plan om snel te stop­pen. In­for­meer je tij­dens de Week van de

Be­drijfs­over­dracht over de ver­schil­len­de stap­pen van het over­drachts­pro­ces.

Als je re­ke­ning houdt met de men­se­lij­ke as­pec­ten voor je­zelf, fa­mi­lie en me­de­wer­kers, heb je ge­mid­deld vijf jaar no­dig om een be­drijfs­over­dracht goed voor te be­rei­den en uit te voe­ren. Be­gin er dus op tijd aan.

02 Wat zijn jouw per­soon­lij­ke doel­stel­lin­gen?

Een bedrijf overdragen is af­scheid ne­men van iets dat je zelf hebt op­ge­bouwd. Als on­der­ne­mer ben je nauw be­trok­ken bij je on­der­ne­ming. Als je klaar wil zijn voor de over­dracht, moet je eerst een ant­woord heb­ben op per­soon­lij­ke vra­gen als: “Wat be­te­kent het bedrijf voor mij en mijn fa­mi­lie? En wat wil ik met de over­dracht be­rei­ken, voor mijn fa­mi­lie en voor mijn bedrijf?”. Som­mi­ge on­der­ne­mers scha­ke­len een coach in om de­ze emo­ti­o­ne­le as­pec­ten uit te kla­ren.

03 Heb je al een op­vol­ger op het oog?

In een fa­mi­lie­be­drijf zijn goe­de fa­mi­li­a­le re­la­ties de be­lang­rijk­ste suc­ces­fac­tor voor een goe­de be­drijfs­over­dracht. Bij de over­dracht van een fa­mi­li­aal bedrijf zijn ver­schil­len­de sce­na­rio’s mo­ge­lijk. Vind je het be­lang­rijk dat je on­der­ne­ming wordt voort­ge­zet door je fa­mi­lie? Als zij de toe­kom­sti­ge ei­ge­naars wor­den, moe­ten zij dan het bedrijf ook lei­den? Het is per­fect mo­ge­lijk dat je kin­de­ren ei­ge­naar wor­den van de on­der­ne­ming zon­der dat zij de da­ge­lijk­se lei­ding op zich ne­men.

Of je nu denkt aan een op­vol­ger uit de fa­mi­lie of een ex­ter­ne par­tij, goe­de com­mu­ni­ca­tie is es­sen­ti­eel. Je kan je daar­bij la­ten be­ge­lei­den door een coach.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium