Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Nog twee we­ken wach­ten

Vier vra­gen aan bio­sta­tis­ti­cus Geert Mo­len­berghs

-

“Zon­der de in­ge­voer­de in­gre­pen zou 80% van alle zie­ken­huis­bed­den op in­ten­sie­ve zor­gen be­gin no­vem­ber vol lig­gen.” Dat zegt bio­sta­tis­ti­cus Geert Mo­len­berghs, die sa­men met zijn team voor­spel­lin­gen maakt over hoe het aan­tal be­smet­tin­gen en zie­ken­huis­op­na­mes in ons land zal evo­lu­e­ren. We leg­gen hem vier vra­gen voor.

Wordt dit de week van de waar­heid in de cij­fers?

“Niet he­le­maal. De eer­ste ver­stren­ging, waar­bij we maxi­maal drie nau­we con­tac­ten moch­ten heb­ben bui­ten het ge­zin en de ca­fés om 23u moesten slui­ten, was niet vol­doen­de om het aan­tal be­smet­tin­gen echt naar be­ne­den te krij­gen. De twee­de ver­stren­ging, waar­bij we maar één nauw con­tact bui­ten het ei­gen ge­zin mo­gen heb­ben en de ho­re­ca werd ge­slo­ten, zal wel een ef­fect heb­ben. Maar die maat­re­gel is pas vo­ri­ge maan­dag in­ge­gaan. Het duurt meest­al ruim drie we­ken voor we het ef­fect daar­van zien in het aan­tal zie­ken­huis­op­na­mes. Dus we moe­ten nog twee we­ken wach­ten. Er zal wel al een eer­ste ef­fect zijn be­gin no­vem­ber, om­dat de ho­re­ca in Brus­sel al vroe­ger is dicht­ge­gaan. Maar een ech­te da­ling van het aan­tal op­na­mes komt pas de week er­na.”

“De in­gre­pen wa­ren hard no­dig. Van­daag is ‘maar’ 35% van alle bed­den op in­ten­sie­ve zor­gen be­zet. Als de re­ge­rin­gen geen stren­ge maat­re­ge­len had­den ge­no­men, zou­den er te­gen be­gin no­vem­ber 1.600 men­sen op in­ten­sie­ve zor­gen lig­gen. En dan zou daar 80% van alle bed­den vol lig­gen. Dat aan­tal had daar­na nog ver­der kun­nen stij­gen.”

Hoe evo­lu­e­ren de cij­fers in de pro­vin­cie Ant­wer­pen?

“We zien dat de stij­ging van het aan­tal be­smet­tin­gen een beet­je aan het ver­tra­gen is. Maar de toe­na­me van het aan­tal zie­ken­huis­op­na­mes is nog al­tijd fors. Nu wor­den er el­ke dag zo’n 40 men­sen op­ge­no­men in de zie­ken­hui­zen in de pro­vin­cie Ant­wer­pen. Te­gen het ein­de van de maand zal dat op 50 per dag lig­gen. Dat is nog al­tijd fors on­der de piek van on­ge­veer 75 per dag in maart en april, maar het is best mo­ge­lijk dat we be­gin no­vem­ber ver­der rich­ting die vo­ri­ge piek stij­gen.” “Ik moet daar wel bij zeg­gen dat het aan­tal be­smet­tin­gen per 100.000 in­wo­ners in heel Bel­gië bij­na dub­bel zo hoog is als in de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium