Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Be­zoe­kers be­smet­ten ge­ri­a­trie-af­de­ling in Mols Hei­lig Hart

- HANS OTTEN ARNOUT GYSSELS

dag­mid­dag, wan­neer we de si­tu­a­tie eva­lu­e­ren. De ge­trof­fen af­de­ling blijft hoe dan ook nog een week in qua­ran­tai­ne.”

De con­tact tra­cing wijst uit dat het vi­rus waar­schijn­lijk op de af­de­ling is bin­nen­ge­bracht door men­sen die pa­ti­ën­ten kwa­men be­zoe­ken. “Dat is heel on­rust­wek­kend. Wij ne­men in alle zie­ken­hui­zen al­ler­lei maat­re­ge­len en ver­sprei­den con­ti­nu de bood­schap dat men­sen met symp­to­men niet wel­kom zijn. Als dan blijkt dat som­mi­gen daar niet al­tijd eer­lijk over zijn – een aan­tal men­sen geeft dat ook ef­fec­tief toe – dan voelt dat aan als een klap in ons ge­zicht. Want daar­door dreigt ons he­le ge­zond­heids­sys­teem in el­kaar te klap­pen.”

Druk ho­ger

Hoe­wel de zie­ken­hui­zen zich in het he­le land voor­be­rei­den om te­gen 2 no­vem­ber naar fa­se 2A over te scha­ke­len, was ZNK so­wie­so al van plan om die stap eer­der te zet­ten. “An­ders kun­nen we het ge­woon niet aan”, zegt Van Bal­laer. “En om­dat we het ziekenhuis in Mol nu al tij­de­lijk moe­ten af­slui­ten, ver­hoogt de druk op de an­de­re zie­ken­hui­zen nog meer. Fa­se 2A houdt in dat we 60% van on­ze in­ten­sie­ve bed­den moe­ten vrij­hou­den voor Co­vid-pa­ti­ën­ten, met daar­naast nog zes keer de­zelf­de ca­pa­ci­teit voor niet-in­ten­sie­ve bed­den. In de Kem­pen komt dat neer op in to­taal 220 bed­den, waar we nu meer dan tach­tig Co­vid-19-pa­ti­ën­ten

heb­ben lig­gen.” “De pro­ce­du­res heb­ben ge­werkt”, re­a­geert Mar­cel Van der Au­we­ra, dienst­hoofd Drin­gen­de Ge­nees­kun­di­ge en Psy­cho­so­ci­a­le Hulp­ver­le­ning bij de FOD Volks­ge­zond­heid. “We pro­be­ren de toe­stroom van nieu­we pa­ti­ën­ten nu te stu­ren naar an­de­re zie­ken­hui­zen in de buurt.” Maar hij geeft ook aan dat hen sys­teem zijn li­mie­ten heeft. “Als ver­schil­len­de zie­ken­hui­zen in de­zelf­de re­gio zo’n uit­braak heb­ben, dan kan het niet meer. We zijn ons daar­van be­wust. Pre­cies daar­om is het zo be­lang­rijk dat ie­der­een zich aan de re­gels houdt. Ga niet naar het ziekenhuis als het niet ab­so­luut no­dig is. Blijf zo veel mo­ge­lijk bin­nen. Met bord­jes ‘hier geen toe­gang’ gaan we het vi­rus niet te­gen­hou­den.”

 ?? FOTO TM ?? Het Hei­lig Hart laat voor­lo­pig geen nieu­we pa­ti­ën­ten toe. Daar­door ver­hoogt de druk op de an­de­re Kem­pen­se zie­ken­hui­zen nog meer.
FOTO TM Het Hei­lig Hart laat voor­lo­pig geen nieu­we pa­ti­ën­ten toe. Daar­door ver­hoogt de druk op de an­de­re Kem­pen­se zie­ken­hui­zen nog meer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium