Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

op echt ef­fect van de maat­re­ge­len”

- CHRIS­TOF WIL­LOCX

pro­vin­cie Ant­wer­pen. We zijn dus ze­ker niet de slecht­ste leer­ling van de klas. Dat komt on­der meer om­dat gou­ver­neur Ca­thy

Berx (met on­der an­de­re een avond­klok af­ge­lo­pen zo­mer, red.)

een groot deel van de Ant­wer­pe­na­ren be­wust heeft ge­maakt van de ge­va­ren van dit vi­rus. In Wal­lo­nië loopt het aan­tal be­smet­tin­gen veel ho­ger op, om­dat de mo­ti­va­tie om de re­gels te vol­gen daar la­ger is. Dat is mee te wij­ten aan vi­ro­lo­gen zo­als Jean-Luc Ga­la, dienst­hoofd van het SaintLuc Ziekenhuis in Brus­sel, die be­weert dat de toe­stand min­der erg is dan we la­ten uit­schij­nen. Zo’n uit­spraak is ko­ren op de mo­len van de men­sen die de re­gels moe zijn.”

De stren­ge maat­re­ge­len gel­den ze­ker tot mid­den no­vem­ber. Is het re­a­lis­tisch om dan te ver­soe­pe­len?

“Dat zal van de evo­lu­tie van het aan­tal zie­ken­huis­op­na­mes af­han­gen. Maar het is so­wie­so geen goed idee om alle maat­re­ge­len in één keer los te la­ten. Ik denk dat de res­tau­rants eerst zul­len open­gaan en pas la­ter de ca­fés. Het is heel men­se­lijk dat er in de la­te uren op ca­fé wordt ge­la­chen en in groep­jes wordt ge­praat, maar dat geeft het vi­rus he­laas te veel speel­ruim­te. Om heel pre­cies te we­ten wel­ke ver­soe­pe­lin­gen er mo­ge­lijk zijn, wach­ten we op de pu­bli­ca­tie van de ba­ro­me­ter, die zal zeg­gen wel­ke din­gen mo­ge­lijk zijn bij een be­paald ni­veau van be­smet­tin­gen.”

Is een ‘nor­ma­le’ zo­mer in 2021 met bij­voor­beeld fes­ti­vals een op­tie?

“Dat we­ten we niet, maar we mo­gen de men­sen niet te veel val­se hoop ge­ven. Tot er een vac­cin is, zul­len bij­voor­beeld dis­co­the­ken niet open kun­nen en zijn fes­ti­vals niet mo­ge­lijk. Een vac­cin is er mis­schien in maart, maar dan zal het nog een tijd du­ren voor ge­noeg men­sen het heb­ben ge­kre­gen. Fes­ti­vals zou­den in prin­ci­pe men­sen op corona kun­nen tes­ten aan de in­gang, maar met de hui­di­ge kwa­li­teit van de snel­tes­ten de­tec­teer je niet alle co­ro­na­ge­val­len. Het is wel mo­ge­lijk dat on­ze ken­nis over het vi­rus te­gen de len­te gro­ter is en dat de kwa­li­teit van de snel­tes­ten zal ver­be­te­ren. Maar laat ons wel we­zen: de doel­groep van fes­ti­val­be­zoe­kers is niet de eer­ste die in aan­mer­king komt voor een vac­ci­na­tie.”

Geert Mo­len­berghs

Bio­sta­tis­ti­cus ‘‘De pro­vin­cie Ant­wer­pen is ze­ker niet de slecht­ste leer­ling van de klas. Gou­ver­neur Berx heeft in de zo­mer veel in­wo­ners be­wust ge­maakt van de ge­va­ren.’’

 ??  ??
 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium