Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Des­noods speel ik voor vijf man”

-

“Ik pro­beer niet te hard te pie­ke­ren”, ver­telt zan­ger Sam Goor­is. “Ge­zond­heid is al wat telt en die is goed, dus klaag ik niet. Maar als je me vraagt of ik nog kan op­tre­den, dan moet ik zeg­gen dat het heel ma­ger is ge­wor­den.”

“Zo goed als al­les is af­ge­zegd. Ik had tus­sen maart en au­gus­tus nor­maal 152 optredens, maar ik heb er maar vijf van kun­nen doen. In no­vem­ber staat er ook niets op de plan­ning, in de­cem­ber een­tje.”

“Ik amu­seer me thuis goed met mijn vrouw en kin­de­ren, maar ik mis toch het op de baan zijn, een bab­bel­tje doen met de or­ga­ni­sa­to­ren, een foto ne­men met de fans. Of het ge­brek aan optredens ook fi­nan­ci­eel een har­de noot om te kra­ken is? Mijn vrouw Kel­ly re­gelt al het pa­pier­werk, maar ook wij heb­ben na­tuur­lijk geen ezel­tje dat gou­den mun­ten schijt.”

“Ik zit hier met een bvba die ge­zond moet blij­ven, er moet ook een au­to en een huis af­be­taald wor­den. En ik heb twee kin­de­ren. We moe­ten dus zo­als ie­der­een ook wat uit­kij­ken wat we doen. Maar ik vind het nog veel er­ger voor grote za­len als het Sport­pa­leis, men­sen die drank le­ve­ren, die ca­te­ring doen, de tech­nie­kers, en­zo­voort. Bij hen gaat het vaak om nog veel gro­te­re be­dra­gen.”

Zelf ple­zier ma­ken

“Ik heb al­tijd heel be­wust ge­no­ten van elk op­tre­den dat ik deed, om­dat ik al­tijd dacht dat het op een dag ge­daan kon zijn. Daar ben ik nu blij mee, ik koes­ter al die mooie mo­men­ten. Als de­ze cri­sis nog lang duurt, dan zal ik iets an­ders moe­ten zoe­ken om mijn cen­ten mee te ver­die­nen. Maar zo­ver is het nog lang niet. Als ze me vra­gen, dan kom ik af. Of dat nu voor twee­hon­derd man is, of voor vijf. Of dat nu in een zaal is, op een pen­sen­ker­mis, of voor een ver­jaar­dags­feest­je. Als die men­sen zich maar amu­se­ren, dan amu­seer ik mij ook. Dan ben ik niet be­zig met dat in een stamp­vol­le zaal spe­len nog ple­zan­ter is. Of dat de men­sen niet zo kun­nen dan­sen als vroe­ger. Ple­zier, dat moet je in de eer­ste plaats zelf ma­ken. Ze­ker nu.”

 ?? FOTO RAYMOND LEMMENS ??
FOTO RAYMOND LEMMENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium