Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Er wordt niets meer op­ge­start”

-

“De voor­bije maan­den ben ik met mijn broer Pie­ter on­li­ne con­cer­tjes be­gin­nen ge­ven, die gaan­de­weg zijn uit­ge­groeid tot ech­te optredens”, zegt ac­tri­ce en zan­ge­res Ti­ne Em­brechts. “Ons ach­ter­doek, een be­a­mer, het ta­pijt en de in­stru­men­ten ste­ken we dan in on­ze Ber­lin­go.”

“Zo rij­den we dan naar een cul­tuur­cen­trum om voor meest­al tach­tig tot hon­derd man te spe­len. We ma­ken nog net bud­get vrij voor een ge­luids­tech­ni­cus, maar daar stopt het. De beel­den die we op een scherm pro­jec­te­ren, be­die­nen we zelf met een lap­top va­nop het po­di­um. Dank­zij die be­perk­te be­zet­ting kun­nen we er nog iets aan over­hou­den. We heb­ben nu nog tien optredens ge­pland, maar dat is dan ook het eni­ge tot maart dat nog in mijn agen­da staat.”

“Al­les van tv en film is af­ge­bla­zen. Ze heb­ben nog wat reek­sen af­ge­werkt, maar nu voel je goed dat er niets nieuws meer op­ge­start wordt. Het ri­si­co is te groot ge­wor­den. Nor­maal speel­de ik van­af ja­nu­a­ri ook mee in een voor­stel­ling met on­der an­de­re Hu­go Mat­thy­sen en Ron­ny Mo­su­se, maar ook die is af­ge­last.”

De mu­ren op

Ti­ne ont­vangt zo­als de mees­te ar­ties­ten ook nog wel een uit­ke­ring via het over­brug­gings­recht, zo’n 1.600 eu­ro per maand voor men­sen met kin­de­ren. “Maar als ge­zin met vier kin­de­ren en een huis dat af­be­taald moet wor­den, sprin­gen we daar niet zo ver mee. Mijn man Lau­rent

(Gu­ga Baúl, red.) heeft de voor­bije maan­den ook zo goed als al­tijd thuis­ge­ze­ten. Hij had dit na­jaar veer­tig shows ge­pro­gram­meerd met Stu­dio Gu­ga, maar die zijn al­le­maal af­ge­last.”

“We le­ven dus so­ber­der en ge­ven wat min­der uit. Het gaat nog, we hou­den het nog wel even vol, maar liefst geen half­jaar meer. Ik fo­cus me on­der­tus­sen vol­op op het moe­der­schap. Dat is ook fijn, maar ik mis mijn werk wel. Soms word je dan over­val­len door zwaar­moe­dig­heid en lo­pen we hier thuis de mu­ren op. Maar dat zal niet al­leen zo zijn bij ac­teurs.”

 ?? FOTO ELS MALFLIET ?? Ti­ne Em­brechts en haar broer Pie­ter.
FOTO ELS MALFLIET Ti­ne Em­brechts en haar broer Pie­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium