Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Het be­gint nu echt lang te du­ren”

-

“Wat zal er nog op­ge­no­men wor­den, wat gaat niet meer door? Gaat al­les dan na corona niet in een trech­ter te­recht­ko­men? Zo’n din­gen hou­den me echt wel be­zig”, zegt ac­teur Pe­ter Van Den Be­gin. “Ik pro­beer er mijn slaap niet voor te la­ten, maar het brengt wel ge­pie­ker met zich mee.”

“En dan is er nog de on­ze­ker­heid over wat er gaat ge­beu­ren na corona. Gaat dan al­les zo­maar zijn ou­de gan­ge­tje gaan? Of gaat de scha­de dan zo groot zijn in de sec­tor dat er maar een aar­ze­lend her­stel gaat zijn? Voor ve­len staat het wa­ter nu al aan de lip­pen. Ik heb het ge­luk dat ik al wat spaar­cen­ten had. Maar het gaat snel. We kun­nen nog ko­pen wat we no­dig heb­ben, maar leuk is an­ders wan­neer er meer bui­ten­gaat dan er bin­nen­komt. Op een ge­ge­ven mo­ment wil je ook weer in ac­tie schie­ten.”

“Nor­maal speel­de ik in de­ze pe­ri­o­de mee in twee grote voor­stel­lin­gen. Maar ze zijn al­le­bei af­ge­last. Op het po­di­um staan is er dus even niet meer bij. En er zijn een aan­tal films die uit­ge­steld zijn. Ik heb het ge­luk dat er in de plaats tv-werk is bij­ge­ko­men. We zijn daar­voor nu aan het op­ne­men in Brus­sel. Al­les gaat er heel strikt aan toe, met de groot­ste zorg voor vei­lig­heid. Al blijft het de vraag of we ons werk gaan kun­nen af­ma­ken. Ja­nu­a­ri tot april ligt voor mij ook nog he­le­maal open. Ik pro­beer rus­tig te blij­ven en me te fo­cus­sen op het ac­teer­werk. Eens de ca­me­ra loopt, lukt me dat wel.”

Po­si­tie­ve vi­bes

“Nu het de laat­ste we­ken weer de ver­keer­de kant uit­gaat, merk ik wel dat het er ook bij mij weer in­hakt. Het be­gint nu echt lang te du­ren. Ge­zon­de be­drij­ven lig­gen com­pleet op hun gat. Dat voort­du­ren­de bij­stu­ren is ook enorm frus­tre­rend. Al wil ik ons lot niet ver­ge­lij­ken met dat van de zorg­sec­tor. Ik pro­beer om zo veel mo­ge­lijk de po­si­tie­ve vi­bes vast te hou­den. Maar of dat lukt, wis­selt wat van dag tot dag. Me­kaar on­der­steu­nen en po­si­tief zijn, dat is het eni­ge wat we kun­nen doen.”

 ?? FOTO VTM ??
FOTO VTM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium