Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

CORONATELE­X

-

Ziek­te­ver­zuim fors af­ge­no­men

sinds lock­down. Het kor­te ziek­te­ver­zuim in Bel­gië, een af­we­zig­heid voor één maand of min­der, is na de lock­down van dit voor­jaar met ge­mid­deld 16% ge­daald. Dat blijkt uit een ana­ly­se van Acer­ta, ge­ba­seerd op de ge­ge­vens van bij­na 30.000 be­drij­ven. Het hr­dien­sten­be­drijf ziet als groot­ste oor­zaak het suc­ces van thuis­werk. “De Belg neemt min­der vaak ziek­te­ver­lof, om­dat hij in een thuis­kan­toor meer zelf zijn werk­uren com­for­ta­bel kan in­de­len en min­der stress on­der­vindt om de ver­plaat­sing naar kan­toor te ma­ken”, luidt het.

Ver­hui­zen mag, ook bij co­de

rood. De Vlaam­se re­ge­ring heeft de kleu­ren­co­des voor het woon­be­leid goed­ge­keurd. Aan de hand van vier sce­na­rio’s moet dui­de­lijk wor­den wat wel en niet mag in de woon­sec­tor. Bij ‘groen’ ver­loopt al­les zo­als voor corona. Bij ‘geel’ en ‘oran­je’ moe­ten niet-es­sen­ti­ë­le con­tac­ten be­perkt wor­den, maar bij­voor­beeld een huur- of koop­over­een­komst, of een no­ta­ri­ë­le ak­te kan op kan­toor on­der­te­kend wor­den met in­acht­ne­ming van de voor­zorgs­maat­re­ge­len. Bij ‘rood’ wordt maxi­maal con­tact ver­me­den en wordt zo veel mo­ge­lijk via mail en web­cam ge­werkt. Mi­nis­ter van Wo­nen Mat­thi­as Die­pen­dae­le (N-VA) kon­digt de­ze week co­de oran­je af. Ver­hui­zen mag al­tijd, ook in co­de rood.

Meer dan 11.000 nieu­we Vlaam­se za­ken tij­dens lock­down.

Tij­dens de lock­down dit voor­jaar lag het aan­tal star­ters be­dui­dend la­ger dan vo­rig jaar. Een lo­gi­sche te­rug­val, ge­zien de moei­lij­ke om­stan­dig­he­den. Toch wa­ren er men­sen die de stap naar on­der­ne­mer­schap heb­ben ge­zet: er wa­ren 11.024 star­ters in maart, april en mei in Vlaan­de­ren. Mo­ge­lijk zal een deel van die star­ters net voor de co­rona­cri­sis al de voor­be­rei­din­gen heb­ben ge­trof­fen, bij­voor­beeld het hu­ren van een pand, waar­door ze de stap wel moesten zet­ten. De maan­den ju­ni, ju­li en au­gus­tus ken­nen een dui­de­lij­ke in­haal­be­we­ging. Dat toont vol­gens Uni­zo een grote mo­ti­va­tie aan om voor ei­gen re­ke­ning te wil­len star­ten. De star­ters­cij­fers van sep­tem­ber to­nen op­nieuw een lich­te da­ling.

Jo­hn­son & Jo­hn­son gaat proe­ven met vac­cin her­vat­ten.

Het Ame­ri­kaan­se far­ma­be­drijf Jo­hn­son & Jo­hn­son be­reidt zich voor om de kli­ni­sche proe­ven met een mo­ge­lijk co­rona­vac­cin te her­vat­ten. De tes­ten wer­den re­cent stil­ge­legd om­dat een van de deel­ne­mers ziek was ge­wor­den. Het vac­cin van Jo­hn­son & Jo­hn­son zit in de zo­ge­naam­de der­de fa­se van de kli­ni­sche proe­ven. Daar­aan ne­men 60.000 men­sen deel. Zij krij­gen voor­lo­pig geen nieu­we do­ses meer toe­ge­diend.

“Na een gron­di­ge eva­lu­a­tie van ern­sti­ge me­di­sche ge­beur­te­nis bij een deel­ne­mer werd geen dui­de­lij­ke oor­zaak vast­ge­steld”, meldt de far­ma­gi­gant. “Het bedrijf heeft geen en­kel be­wijs ge­von­den dat het kan­di­daat-vac­cin de oor­zaak van de ge­beur­te­nis was.” Het bedrijf on­der­streep­te eer­der al dat het op­dui­ken van ziek­tes, “ook ern­sti­ge”, niet on­ver­wacht is bij mas­sa­le kli­ni­sche proe­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium