Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Bur­ge­mees­ters wil­len op­nieuw in­fo over be­smet­te in­wo­ners ont­van­gen

Lo­ka­le ini­ti­a­tie­ven te­gen corona val­len stil

-

“Sinds 9 ok­to­ber krij­gen we geen adres­ge­ge­vens meer van be­smet­te per­so­nen in on­ze ge­meen­te”, zegt Johan De Ry­ck, bur­ge­mees­ter van Ranst. “On­be­grij­pe­lijk, nu het aan­tal be­smet­tin­gen stijgt.” Het Agent­schap Zorg en Ge­zond­heid stelt dat lo­ka­le ini­ti­a­tie­ven om het vi­rus in te per­ken daar­door niet in het ge­drang ko­men.

Tot voor twee we­ken kre­gen de bur­ge­mees­ters namen en adres­ge­ge­vens door van be­smet­te per­so­nen in hun ge­meen­te. “Zij wer­den dan door een maat­schap­pe­lijk as­sis­tent op­ge­beld. Er werd ge­ke­ken of ze hulp no­dig had­den en of ze om een of an­de­re re­den pro­ble­men had­den om in qua­ran­tai­ne te gaan”, legt bur­ge­mees­ter van Ranst Johan De Ry­ck (N-VA) uit. “We vroe­gen ook of ze wis­ten waar ze be­smet wa­ren, zo­dat we clus­ters kon­den vast­stel­len. Zo heb­ben we bij­voor­beeld een ta­fel­ten­nis­club ge­slo­ten, vier da­gen voor het Agent­schap die clus­ter had ont­dekt.”

“Maar plots is er dus dis­cus­sie over de toe­gang tot pa­ti­ënt­ge­ge­vens op lo­kaal ni­veau van­we­ge het me­disch ge­heim en de pa­ti­ën­ten­rech­ten. Dat bur­ge­mees­ters ge­hou­den zijn aan het be­roeps­ge­heim, wordt door het Agent­schap Zorg en Ge­zond­heid in twij­fel ge­trok­ken. Op een mo­ment dat het aan­tal be­smet­te per­so­nen stijgt, is die hou­ding on­be­grij­pe­lijk.”

“Er is geen wet­te­lij­ke ba­sis om pa­ti­ën­ten­ge­ge­vens over te ma­ken aan po­li­tiek ge­man­da­teer­den”, re­a­geert Joris Moonens, woord­voer­der van het Agent­schap. “Maar we blij­ven lo­ka­le ini­ti­a­tie­ven wel mo­ge­lijk ma­ken. In elk lo­kaal ge­bied is er een me­disch ver­ant­woor­de­lij­ke die toe­gang heeft tot de ge­ge­vens. Die scha­kelt men­sen met een so­ci­aal pro­fiel in om pa­ti­ën­ten te be­ge­lei­den, een clus­ter­on­der­zoek op te star­ten, en­zo­voort. Er is bo­ven­dien een de­creet in de maak dat de toe­gang tot de­ze ge­ge­vens voor bur­ge­mees­ters mo­ge­lijk kan ma­ken, maar daar­over wordt nog ge­praat in het par­le­ment.”

Ge­richt in­grij­pen

Ook gou­ver­neur Ca­thy Berx nu­an­ceert. “Ui­ter­aard moe­ten bur­ge­mees­ters goed ge­ïn­for­meerd wor­den. Maar dat ver­on­der­stelt niet dat de naam- en adres­ge­ge­vens van alle co­ron­a­pa­ti­ën­ten sys­te­ma­tisch aan hen moe­ten wor­den over­ge­maakt. Dat moet en­kel als de bur­ge­mees­ter be­leids­ma­ti­ge be­slis­sin­gen moet ne­men of ge­richt moet kun­nen in­grij­pen. Bij­voor­beeld wan­neer ie­mand zich niet aan de qua­ran­tai­ne­plicht houdt.”

 ?? FOTO JOREN DE WEERDT ?? Johan De Ry­ck (N-VA), bur­ge­mees­ter van Ranst.
FOTO JOREN DE WEERDT Johan De Ry­ck (N-VA), bur­ge­mees­ter van Ranst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium