Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Die scheids­rech­ter heeft on­ze fan­tas­ti­sche week bij­na ver­brod”

- PE­TER GORIS

Van­uit zijn lo­ge zag Ant­werp­voor­zit­ter Paul Ghey­sens dat het meer dan goed was. “Fan­tas­tisch mooi, de­ze ze­ge. En ver­diend. Wat een week is het voor ons ge­wor­den. Eerst die knap­pe Eu­ro­pe­se ze­ge in Bul­ga­rije en dan dit. Win­nen in de der­by én de eer­ste plaats. Dat is fe­no­me­naal. (mij­me­rend) Heb je die pass van Bu­ta en dan die goal van Mbok­a­ni ge­zien? Prach­tig toch.”

Op een wer­ve­len­de ma­nier eerst Beer­schot op het veld ver­ne­de­ren en tot 2-0 uit­lo­pen, daar­na toch Beer­schot dat in de match ge­raak­te en de bo­ven­hand nam, 2-1 en zelfs 2-2. Maar dan ge­red wor­den door Mbok­a­ni. Ook een hoor­baar op­ge­luch­te voor­zit­ter Paul Ghey­sens had net niet na­gel­bij­tend en voor­al in­tens ge­nie­tend de der­by be­leefd, va­nop het punt­je van zijn stoel.

Al kon het ook an­ders ge­lo­pen zijn. En dan zag Paul Ghey­sens één grote schul­di­ge: ref Jasper Ver­goote. “Die scheids­rech­ter heeft on­ze match toch pro­be­ren te ver­brod­den. Niet? Waar­om ze zo’n jon­ge en on­er­va­ren ref voor zo een der­by kie­zen en hem dan nog niet fat­soen­lijk stu­ren: ik snap dat niet”, ver­telt de Ant­werp-baas van­uit de au­to, op weg van de Bo­suil naar huis. “Een dui­de­lij­ke pe­nal­ty, een ro­de kaart, een goal van Beer­schot die start bij een zwa­re fout op een van on­ze spe­lers, wij die voor al­les geel krij­gen ter­wijl Beer­schot veel meer fou­ten maak­te in mijn ogen… We moch­ten niet be­we­gen, zij moch­ten bij­na op al on­ze spe­lers schop­pen.”

Zit het u zo hoog, on­danks de ze­ge?

“Pas op, ik vind het on­waar­schijn­lijk knap van on­ze ploeg, dat ze on­danks al die te­gen­wer­king toch heeft kun­nen win­nen. Want ze wer­den echt te­gen­ge­werkt, hé. En het ge­beurt tel­kens weer.”

U ziet een stra­mien?

“Kijk, Club Brug­ge ver­liest dan mis­schien wel te­gen OHL, maar het krijgt wel een straf­schop die er geen is. Wij ma­ken zo’n din­gen niet mee, hoor. Dat is toch op­val­lend, hoe Ant­werp tel­kens weer on­recht­vaar­dig be­han­deld wordt? Het is net als­of het ‘ge­stuurd’ is. Als er iets is dat me te­gen­steekt in het voetbal, dan is het dat. Ik ben heel graag bij Ant­werp, waar we met een mooi pro­ject be­zig zijn. Maar mocht ik niet zo am­bi­ti­eus zijn, stap­te ik er di­rect uit. Ik kan daar niet meer te­gen, te­gen die on­recht­vaar­dig­heid.”

Dat ‘pro­ject Ant­werp’ loopt steeds be­ter: de club blijft week na week stap­pen zet­ten.

“Dat doet me echt deugd, om te zien dat we in een mooie op­bouw zit­ten. Spor­tief heb­ben we een prach­ti­ge groep bij el­kaar ge­haald, ter­wijl we te­ge­lij­ker­tijd ons bud­get per­fect on­der con­tro­le heb­ben ge­hou­den. Want dat is ook be­lang­rijk, hoor. In tij­den dat je niet veel kan ont­van­gen, moet je geen ri­si­co’s ne­men door veel uit te ge­ven. Maar we heb­ben het dus klaar­ge­speeld door met zeer in­te­res­san­te aan­ko­pen on­ze ploeg in de breed­te veel ster­ker te ma­ken zon­der fi­nan­ci­ë­le ri­si­co’s te ne­men. En te­ge­lij­ker­tijd zet­ten we ook ex­tras­por­tief be­lang­rij­ke stap­pen: na tri­bu­ne 1 ge­raakt nu ook tri­bu­ne 4 steeds meer in or­de. En op­nieuw, met het bud­get on­der con­tro­le.”

Mag Ant­werp stil­aan toch meer am­bi­tie to­nen en uit­druk­ke­lijk mee­strij­den voor de ti­tel?

“Het is niet aan mij om zo­iets nu te roe­pen. Ik vind het fan­tas­tisch mooi dat we er­voor zor­gen dat de fans daar mis­schien van be­gin­nen te dro­men. Maar zij zijn de eni­gen die dat moe­ten uit­schreeu­wen. Wij moe­ten met de voe­ten op de grond blij­ven en rus­tig ver­der­wer­ken. Die mooie op­bouw, die is be­lang­rijk.”

Hoe be­lang­rijk is de­ze der­by­ze­ge in die groei?

“Heel be­lang­rijk. In de eer­ste plaats voor de fans. Dat is toch schit­te­rend, dat we hen dat kun­nen schen­ken, hen kun­nen la­ten ge­nie­ten. Pas op, ik ge­niet daar ook van. Maar ik weet hoe be­lang­rijk de­ze ze­ge was voor al die fans die nu thuis za­ten. En ik ben blij dat Ant­werp hen die ge­schon­ken heeft. Met de juis­te men­ta­li­teit. En zon­der op voor­hand veel te roe­pen.”

Hoe­veel pijn doet u dat: eerst die Eu­ro­pe­se wed­strijd win­nen en nu de­ze der­by­ze­ge, maar zon­der fans in het sta­di­on?

“Dat is ge­woon dra­ma­tisch. Het is toch dood­jam­mer dat we zo’n mo­men­ten niet kun­nen de­len met ons pu­bliek. Voetbal hier op Ant­werp draait het voor mij om de sup­por­ters. En toch voel­de je van­daag (gis­te­ren, red.) ook dat ze aan­we­zig wa­ren, zon­der dat we ze za­gen of hoor­den. Je voel­de dat ze in de har­ten van de spe­lers za­ten. Dat die wis­ten dat ze van­daag ook voor hen moesten win­nen.”

En dan la­ter de­ze week Tot­ten­ham. Een nieu­we mijl­paal, maar op­nieuw zon­der fans.

“Dat zou één groot feest moe­ten ge­wor­den zijn. Een hek­sen­ke­tel, die nog nooit ge­zien was. Maar bon, het is wat het is. We kun­nen niets doen aan de si­tu­a­tie, we kun­nen al­leen maar op on­ze tan­den bij­ten en ho­pen dat het snel ach­ter de rug is. En in tus­sen­tijd toch maar pro­be­ren te ge­nie­ten. Van de­ze mo­men­ten. En van de match te­gen Tot­ten­ham, ook al is het op te­le­vi­sie. Want dat is het wat ik voor­al hoop, dat we don­der­dag al die men­sen van heel de­ze Ant­werp­fa­mi­lie op­nieuw ge­luk­kig kun­nen ma­ken.”

Paul Ghey­sens in de wol­ken én boos na over­win­nin­gen

in Eu­ro­pa én in de der­by

 ?? FOTO'S PHOTO NEWS, GMAX ??
FOTO'S PHOTO NEWS, GMAX
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium