Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-26

INMEMORIAM.BE : 40 : 24

INMEMORIAM.BE

24 INMEMORIAM.BE MAANDAG 26 OKTOBER 2020 De familie meldt u in droefheid het heengaan van de heer Hugo Geens huisarts Geboren in Heist-op-den-Berg op 29 juni 1932 en zachtjes ingeslapen in het H.-Hartzieken­huis te Lier op 20 oktober 2020. Door de huidige omstandigh­eden zal het afscheid in intieme kring gebeuren. Rouwadres: Familie Geens, p/a. Uitvaartve­rzorging De Ryck, Werftseste­enweg 6, 2220 Heist-op-den-Berg. Online condoleren kan via www.funerarium-deryck.be Begrafenis­sen De Ryck - Heist o/d Berg - 015/24.13.72 De familie meldt u in droefheid het onverwacht­e heengaan van de heer Swa Van de Vondel echtgenoot van mevrouw Maria Vaes Geboren te Reet op 18 oktober 1950 en thuis te Lint van ons heengegaan op 22 oktober 2020. Het afscheid zal door de huidige omstandigh­eden in intieme kring plaatshebb­en. Rouwadres: Fam. Van de Vondel - Vaes, p/a Begr. Raf Van Rooy, Duffelsest­eenweg 3, 2547 Lint. Online condoleren kan via www.rafvanrooy.be Met liefdevoll­e zorgen omringd, is van ons heengegaan Henri GYSEN Begr.-Crem. Raf Van Rooy - Lint - 03/454 56 65 weduwnaar van Lucie LAMBERTS Met stil verdriet nemen we afscheid van geboren te Brasschaat op 28 november 1922, overleden te Mortsel op 18 oktober 2020, gesterkt door de ziekenzalv­ing. Walter Loveniers echtgenoot van Lydia De Meyer Frank GYSEN Wim GYSEN Ben GYSEN geboren te Berchem op 23 maart 1936 en overleden te Antwerpen op 20 oktober 2020 omringd door zijn familie. met met met met met met met met €0 €20.000 €2.000 €200 €20 €5 €2 €1,5 De families GYSEN, LAMBERTS, SERMEUS en SWENDEN. De uitvaartpl­echtigheid en de begraving van de urne in het urnenbos op de begraafpla­ats Schoonselh­of te Antwerpen vinden plaats in beperkte kring. Met bijzondere dank aan zijn huisarts dokter Nathalie Van de Vyver en het personeel van het WZC Mayerhof te Mortsel voor hun goede en toegewijde zorgen. Familie Walter Loveniers p.a. Uitvaartve­rzorging Dirk Broes Bruul 10, 2570 Duffel Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be Rouwadres: ! $%!! ! " # # |03 440 52 19| Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelhe­id geen overlijden­sbericht ontvingen, gelieve dit als zodanig te beschouwen. Groot Antwerpen Uitvaartve­rzorging Dirk Broes - Bruul 10 - Duffel - Tel. 015-32 23 00 De familie meldt u het overlijden van De familie meldt U met droefheid het overlijden van Mevrouw Clementine "Tina" JAGENEAU Walter Moorkens Echtgenoot van weduwe van de heer Michel Bout Mara Bradvica Oud-Uitbaatste­r Café-Restaurant Zwanenhof geboren te Borgerhout op 27 mei 1960 en overleden te Antwerpen in het GZA St.-Vincentius op 21 oktober 2020. Geboren te Hoogstrate­n op 9 februari 1924 en zachtjes van ons heengegaan te Hoogstrate­n in het WZC Stede Akkers op 16 oktober 2020. De crematie, gevolgd door de rouwplecht­igheid, zal in intieme kring plaatshebb­en op vrijdag 30 oktober 2020. De asurne zal later een persoonlij­ke bestemming krijgen. Door de huidige omstandigh­eden nemen wij afscheid van Tina op zaterdag 24 oktober 2020 in intieme kring. Vrienden en kennissen die bij vergetelhe­id geen rouwbrief ontvingen, worden hierbij in kennis gesteld. Rouwadres: Fam. van mevr. Jageneau p/a Uc Hofmans, Loenhoutse­weg 4, 2320 Hoogstrate­n Online condoleren: www.uitvaartzo­rg-hofmans.be Correspond­entieadres: Familie Moorkens - Bradvica p/a Uitvaartzo­rg Peeraer Turnhoutse­baan 444-446b – 2110 Wijnegem de verantwoor­delijkheid van de redactie.) Uitvaartzo­rg Peeraer-Wijnegem. Tel. 03-353.60.83 www.peeraer-wijnegem.be