Klei­ne bak­fiet­sen moe­ten bin­nen­kort op het fiets­pad

Ver­keers­spe­ci­a­list pleit al lan­ger voor ver­dui­de­lij­king weg­co­de

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Bin­nen­kort heb­ben bak­fiet­sen die niet bre­der zijn dan een me­ter het­zelf­de sta­tuut als een fiets. Dat be­te­kent dat je met de­ze bak­fiet­sen op het fiets­pad moet rij­den. Ver­keers­des­kun­di­ge Ivan Bruggeman pleit al lan­ger voor een ver­dui­de­lij­king van de ver­keers­re­gels voor de ver­schil­len­de soor­ten bak­fiet­sen.

Waar­schijn­lijk rij­den heel wat men­sen met een bak­fiets op het fiets­pad, maar tot op he­den mag dat ei­gen­lijk al­leen maar als het om een twee­wie­ler gaat. Daar komt dus ver­an­de­ring in. De FOD Mo­bi­li­teit en Ver­voer heeft een aan­pas­sing van de weg­co­de klaar. De ver­an­de­ring moet nog wor­den goed­ge­keurd door de mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit, maar dat lijkt een for­ma­li­teit. De aan­pas­sing zou wel­licht nog dit jaar in voe­ge kun­nen tre­den.

Ver­keers­des­kun­di­ge Ivan Bruggeman pleit al lan­ger voor een aan­pas­sing van de ver­keers­re­gels voor bak­fiet­sen. “De re­gels zijn op dit mo­ment zeer com­plex. Te­ge­lij­ker­tijd zie je het aan­tal bak­fiet­sen in het straat­beeld toe­ne­men. Daar­om is het drin­gend no­dig om dui­de­lijk­heid te schep­pen in de weg­co­de”, zegt hij.

“Nie­mand kent de re­gels”

Om­dat er geen spe­ci­fie­ke re­gels zijn voor bak­fiet­sen, moe­ten de­ze voer­tui­gen zich hou­den aan de re­gels voor fiet­sen, drie­wie­lers, vier­wie­lers en ge­mo­to­ri­seer­de rij­wie­len. “Maar die re­gels zijn ei­gen­lijk voor nie­mand dui­de­lijk. Zo­wel de be­stuur­ders van bak­fiet­sen als veel po­li­tie­agen­ten we­ten niet pre­cies wat wel en niet mag. Dat kan ver­re­gaan­de ge­vol­gen heb­ben over aan­spra­ke­lijk­heid en wan­neer er wel of geen pro­ces­ver­baal kan of mag uit­ge­schre­ven wor­den”, zegt Ivan Bruggeman.

Een­rich­tings­stra­ten

De aan­pas­sin­gen die de FOD Mo­bi­li­teit en Ver­voer wil door­voe­ren, zor­gen al voor iets meer dui­de­lijk­heid. “Bin­nen­kort geldt voor el­ke bak­fiets die niet bre­der is dan één me­ter, on­ge­acht het aan­tal wie­len dat het voer­tuig heeft, het­zelf­de als voor een fiets. Dat be­te­kent dat je er­mee op het fiets­pad moe­ten rij­den en dat be­stuur­ders ook in een aan­tal een­rich­tings­stra­ten te­gen het ver­keer mo­gen in­rij­den. In fei­te heb­ben de­ze bak­fiet­sen de­zelf­de rech­ten en plich­ten als een ge­wo­ne fiets.”

Voor al­le an­de­re bak­fiet­sen, bre­der dan één me­ter of ge­mo­to­ri­seerd, gel­den an­de­re re­gels. De­ze voer­tui­gen moe­ten op de rij­weg fiet­sen en val­len on­der de­zelf­de ver­keers­re­gels als au­to­mo­bi­lis­ten.

“Der­ge­lij­ke maat­re­gel schept al­vast wat meer dui­de­lijk­heid. Want nu zie je dat men­sen vaak wil­le­keu­rig ge­bruik­ma­ken van de open­ba­re weg. Ik be­grijp dat niet voor elk nieuw fe­no­meen de weg­co­de kan ver­an­derd wor­den. Maar er is wel de mo­ge­lijk­heid om die aan te pas­sen. Dat is min­der om­slach­tig”, be­sluit Ivan Bruggeman.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.