Fran­c­ken te­rug­ge­flo­ten over red­dings­mis­sies

Voor CD&V en Open Vld staat in­zet Bel­gi­sche ma­ri­ne niet ter dis­cus­sie

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Dat de Bel­gi­sche ma­ri­ne op de Mid­del­land­se Zee een “aan­zui­g­ef­fect” zou heb­ben op vluch­te­lin­gen van­uit Li­bië, noe­men CD&V en Open Vld een fa­bel. Zij flui­ten staats­se­cre­ta­ris Theo Fran­c­ken (N­VA), die Bel­gië lie­ver niet meer ziet deel­ne­men, terug.

Zijn de Eu­ro­pe­se ma­ri­ne­sche­pen op de Mid­del­land­se Zee ver­e­del­de veer­bo­ten voor vluch­te­lin­gen van­uit Afri­ka? Die kri­tiek be­gint in heel Eu­ro­pa op­gang te ma­ken. Na eer­de­re op­mer­kin­gen van Vlaams Be­lang in de Ka­mer zet­te zon­dag ook de staats­se­cre­ta­ris voor Asiel en Mi­gra­tie, Theo Fran­c­ken (N-VA), de aan­val in: de red­ding van vluch­te­lin­gen uit hun gam­me­le boot­jes zo­als die nu ge­beurt, trekt net meer vluch­te­lin­gen aan. “Bel­gië moet daar niet meer aan mee­doen”, zei hij.

Toe­val­lig of niet zat net gis­te­ren ook de mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken, Di­dier Rey­n­ers (MR), hie­rover in Brussel sa­men met zijn Eu­ro­pe­se col­le­ga’s. Het drei­ge­ment van Fran­c­ken om er­uit te stap­pen, bleek he­le­maal niet het Bel­gi­sche stand­punt. Wel vroeg Reyn­ders om de sche­pen dich­ter bij de Li­bi­sche kust in te zet­ten, om te ver­mij­den dat de vluch­te­lin­gen über­haupt ver­trek­ken. Maar zijn col­le­ga’s zien meer heil in een be­te­re op­lei­ding van de Li­bi­sche kust­wacht om die klus te kla­ren.

Gren­zen ver­de­di­gen

Van­uit New York, waar hij op be­zoek is bij de Ver­e­nig­de Na­ties, komt er op­val­lend scher­pe kri­tiek van vi­ce­pre­mier Alexan­der De Croo (Open Vld). “Bel­gië is niet het land dat weg­kijkt wan­neer er men­sen drei­gen te ver­drin­ken”, re­a­geert hij. “Ons land be­hoort niet tot de Eu­ro­pe­se lan­den die ‘Eu­ro­pa’ roe­pen en dan ach­ter­over leu­nen. Het ver­de­di­gen van Eu­ro­pe­se gren­zen is ook ons werk.”

De li­be­raal stoort zich voor­al aan het ar­gu­ment van Fran­c­ken dat de­ze ope­ra­tie een aan­zui­g­ef­fect zou heb­ben. “We moe­ten weg van de hal­ve waar­he­den en pseu­do­we­ten­schap”, al­dus De Croo. “Het zo­ge­naam­de aan­zui­g­ef­fect wordt niet be­ves­tigd door in­ter­na­ti­o­na­le stu­dies die dat on­der­zocht heb­ben.”

Dat zegt ook CD&V-par­le­ments­lid Ve­li Yük­sel. “Het aan­zui­g­ef­fect is een vals ar­gu­ment. Ope­ra­tie Sop­hia is bo­ven­dien in de eer­ste plaats be­doeld om de bui­ten­gren­zen te be­wa­ken en men­sen­smok­ke­laars aan te pak­ken. Men­sen red­den is niet hun eer­ste op­dracht, maar als je ze te­gen­komt, laat je ze toch niet ver­drin­ken?”

Sinds het be­gin van die in­ter­na­ti­o­na­le ope­ra­tie twee jaar ge­le­den zijn in to­taal 110 men­sen­smok­ke­laars op­ge­pakt en 447 van hun boot­jes ver­nie­tigd. In die pe­ri­o­de zijn ook 37.000 men­sen uit het wa­ter ge­vist.

Geen pro­test

Op dit mo­ment is Bel­gië met fre­gat Loui­se-Ma­rie nog tot eind de­ze maand ac­tief in Ope­ra­tie Sop­hia – ver­noemd naar een meis­je dat op een Duits fre­gat is ge­bo­ren. De de­fi­ni­tie­ve be­slis­sing daar­over heeft de re­ge­ring be­gin ju­ni ge­no­men, vlak voor het fre­gat aan de mis­sie be­gon. “Als N-VA die deel­na­me zo on­zin­nig vindt, waar­om heeft de par­tij op dat mo­ment dan niet ge­pro­tes­teerd?”, klinkt het bin­nen de re­ge­ring.

Een vol­gen­de be­slis­sing hie­rover moet de re­ge­ring in ok­to­ber of no­vem­ber ne­men, voor de bij­dra­ge aan de ope­ra­tie in 2018. “Dat zul­len we al­leen goed­keu­ren als de ope­ra­tie zich ver­schuift in de rich­ting van de Li­bi­sche kust”, is te ho­ren op het ka­bi­net van de­fen­sie­mi­nis­ter Ste­ven Van­de­put (N-VA). Min­der for­se taal dan

Staats­se­cre­ta­ris Theo Fran­c­ken.

FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.